PRAVILNIK PROCEDURA ZA MASTER RAD

 

Broj: 1084/1

B a r, 17.12.2019.

PRAVILNIK

O ZAVRŠNOM/MASTER/ RADU

B a r, decembar 2019.g.

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, br.584/1, od 01.10.2018.godine, člana 43 Pravila studija na postdiplomskim master studijama,br.584/1-2 od 01.10.2018.godine,  u vezi sa članom 55 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.list Crne Gore”, br.44/2014, 52/2014, 47/1015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019, 47/2019 i 72/2019. ), članom 27 Zakona o akademskom integritetu (“Sl.list CG”, br.17/2019), Vijeće Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, na sjednici održanoj 17.12.2019.godine, donosi

 

PRAVILNIK

O ZAVRŠNOM/MASTER/ RADU

I-OPŠTE ODREDBE

Član 1

Pravilnikom o završnom/master/ radu ( u daljem tekstu: Pravilnik ), naročitio se uređuje:

■Postupak prijave teme, odobrenja, izrade i odbrane završnog/ master rada ( u daljem tekstu: master rad);

■Struktura master rada;

■Korišćenje literature (Harvardski sistem, Vankuverski sistem, Oksfordski sistem);

■Osnovna tehnička uputstva za pisanje master rada;

■Provjera originalnosti master rada (plagijarizam);

Postupak odbrane master rada;

■Druga pitanja.

 

Član 2

Propisani obrasci čine sastavni dio ovog Pravilnika.

 

II-POSTUPAK PRIJAVE, ODOBRENJA, IZRADE I ODBRANE MASTER RADA

1.Master rad

Član 3

Master rad je samostalni naučno-istraživaćki stručni rad u kojem se obrađuje odobrena tema. Piše se po završetku master akademskih studija. Brani se nakon ispunjenih svih nastavnih obaveza u skladu sa akreditacijom studijskog programa (položeni svi ispiti, obavljena stručna praksa i druge aktivnosti za pristupanje odbrani master rada.).

 

 

 

 

2.Razvijanje akademskih sposobnosti

Član 4

Student u toku pripreme i izrade master rada razvija svoje akademske sposobnosti, unapređuje znanje u određenoj oblasti i primjenjuje odgovarajuće metode, tehnike i alate naučnog istraživanja. Rad uključuje formulaciju, analizu jednog ili više istraživačkih pitanja, primjenu metoda istraživanja, interpretaciju, diskusiju i zaključak sa preporukama. Istraživanje student realizuje samostalno uz pomoć mentora.

 

3.Na čemi se zasniva master rad

Član 5

Master rad , zavisno od izvora informacija i podataka koji se u njemu koriste, može biti:

a/Rad zasnovan na podacima iz literature

Rad zasnovan na podacima iz literature i u kome se primjenjuju “mješovite metode” u poglavlju analize i diskusije, uključujući kvalitativne podatke. Analiza određenog pitanja iz oblasti i sinteza postojećih i novih podataka bazira se na korišćenoj literaturi, različitim mišljenjima na osnovu čega se formira sopstveno. U ovoj vrsti rada koristi se studija slučaja.

b/Rad zasnovan na podacima specijalno prikupljenim za te potrebe ili istraživački projekat

Osnova su podaci koji se prikupljaju za potrebe master rada korišćenjem različitih naučnih metoda (anketa, intervju, posmtranje, i sl.).Tako dobijeni, analizirani i prodiskutovani podaci upoređuju se sa podacima dobijenim iz sekundarnnih izvora ( koje je prikupio, analizirao i objavio neko drugi).

Master rad koji se radi i brani na Fakultetu, predstavlja kombinaciju rada zasnovanog na podacima iz literature i istraživačkog rada.

 

III -LISTA TEMA ZA MASTER RAD

1.Predlog liste tema za master rad

Član 6

Predmetni nastavnik/ci, koji je/su istovremeno i mentor/i za izradu master rada, najdalje do završetka popravnog ispitnog roka u zimskom semestru, dužni su da Vijeću Fakulteta dostave predlog Liste tema za master rad po modulima i predmetima.

2.Lista tema

Član 7

Lista tema može obuhvatiti predmete na master studijama, osim predmeta Metodologja naučno-istraživačkog rada, kao i predmete na akademskim postdiplomskim specijalističkim, odnosno akademskim osnovnim studijama, u zavisnosti od studijskog programa, odnosno modula.

Student/kandidat ima pravo da predloži mentoru temu za izradu svog master rada.

 

3.Vijeće Fakulteta

Član 8

Vijeće Fakulteta na osnovu predloga profesora/mentora odobrava konačanu Listu tema za master rad.

Vijeće Fakulteta je dužno voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti tema i mentora na svim studijskim programima/modulima.

Dozvoljeno je da pojedini mentor u određenoj studijskoj godini može imati najviše do 5 (pet) kandidata za master rad.

Izuzetno, i u naročito opravdanim slučajevima, pojedinom/im mentoru/ma može se odobriti još do 3 (tri) kandidata za izradu master rada.

Na osnovu odluke Vijeća Fakulteta iz stava 1 ovog člana, Dekan Fakulteta je ovlašćen da u daljoj proceduri donosi posebne odluke, rješenja i druga akta.

 

4.Javno objavljivanje liste tema

Član 9

Konačna Lista tema se može naći u pravnoj službi Fakulteta.

Lista sadrži ime i prezime kandidata, broj indeksa, upisani studijski program/modul, naziv/naslov teme, ime i prezime i akademsko zvanje mentora, komisije za ocjenu/odbranu master rada i druge neophodne podatke.

 

IV-POSTUPAK PRIJAVE TEME MASTER RADA

1.Mentor

Član 10

Tema master rada dogovara se sa mentorom, bez obzira da li je istu predložio predmetni nastavnik-mentor ili sam student/kandidat. Na osnovu dogovora sa kandidatima do broja utvrđenog članom 8 stav 3 i 4 ovog Pravilnika, svaki mentor sačinjava predlog Liste tema koji dostavlja Vijeću Fakulteta na odobrenje.

Mentor može biti svaki nastavnik koji je učestvovao u realizaciji na studijskom programu/modulu akademskih master studija, akademskih postdiplomskih specijalističkih studija i akademskih osnovnih studija, sa akademskim zvanjem docenta, vanrednog ili redovnog profesora.

Tema master rada može da se izabere iz naučnih oblasti master studijskog programa.

U slučaju potrebe ili na opravdani zahtjev studenta ili mentora, Fakultet može promijeniti mentora studentu. O promjeni mentora odlučuje Dekan Fakulteta u roku od 15 dana od dana kada student, odnosno prethodno određeni mentor podnese molbu za zamjenu. U tom slučaju student nastavlja rad sa novim mentorom.

 

2.Obrazac za prijavu master rada

Član 11

Nakon što Vijeće Fakulteta utvrdi konačnu Listu tema za master radove, student/kandidat vrši prijavu teme popunjavanjem Obrasca za prijavu master rada.

Obrazac (prijava) teme master rada predaje se na arhivi Fakulteta u 2 (dva) primjerka: za nadležnu službu Fakulteta ( sekretar, prodekan za nastavu, student, arhiva) i podnosioca prijave:

Prije predaje obrasca, mentor mora provjeriti postojanje svih relevantnih djelova i ukoliko je to neophodno, pomoći studentu/kandidatu da ga popuni na korektan način.

Formularom su definisani:

a/Nadležno tijelo koje odobrava izradu master rada ( Vijeće Fakulteta ),

b/Studijski program/modul

c/Naziv/naslov rada,

d/Cilj rada,

e/Predmet rada,

f/Metode rada,

g/Struktura rada po poglavljima,

h/Literatura,

i/Radna biografija studenta/kandidata.

j/Drugo.

 

 

3.Odobrenje master rada

Član 12

Na osnovu prethodno utvrđene i odobrene Liste tema za završni/master rad i ovlašćenja Vijeća Fakulteta, pojedinačne teme za završni/master rad odobrava Dekan Fakulteta posebnim rješenjem.

Obavještenje o odobrenim prijavama objavljuje se na sajtu  i oglasnoj tabli Fakulteta i može se dobiti od nadležne službe.

 

4.Rok za izradu i predaju master rada

Član 13

Student mora izraditi i dostaviti konačnu verziju master rad, mentoru I komisiji, koja je odobrena za izradu najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana odobrenja teme master rada. U suprotnom, student mora podnijeti molbu za produžetak roka za izradu master rada. O produženju roka odlučuje Dekan Fakulteta, a rok može biti produžen najviše za još 12 mjeseci.

Krajnji rok za izradu master rada je do isteka trajanja studentskih prava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i aktima Fakulteta.

Vijeće Fakulteta donosi odluku o odobrenju teme master rada, mentoru i članovima Komisije za ocjenu/odbranu master rada. U odluci Vijeća definisan je i rok (45 dana od dana prijema završnog rada) u kome mentor i Komisija pišu Izvještaj o master radu.

Na osnovu posebne odluke Vijeća Fakulteta, Dekan Fakulteta je ovlašćen da pojedinačnim aktima sprovede proceduru iz prethodnog stava.

Dekan Fakulteta donosi posebno rješenje o imenovanju Komisije za odbranu, danu i vremenu odbrane i dr.

Komisija ima 3(tri) člana: predsjednik, član-mentor i član.

Komisija za ocjenu master rada istovremeno je i Komisija za odbranu.

 

 

5.Plan izrade master rada

Član 14

Mentor i student zajednički prave plan izrade master rada o čemu obavještavaju rukovodioca studiskog programa, odnosno prodekana za nastavu. Ukoliko dođe do bilo kakvih odstupanja u planu, prije isteka propisanih rokova, obavještava se rukovodilac studijskog programa i prodekan za nastavu.

U slučaju da postoji potreba za mirovanjem statusa studenta iz odrđenih razloga ( razlozi utvrđeni Zakonom, drugim aktom ili pravilima Fakulteta) ili produženjem studija ispunjenjem određenih uslova, student podnosi molbu Vijeću Fakulteta uz saglasnost mentora.

 

V-STRUKTURA MASTER RADA

V.1.Struktura

Član 15

Master rada treba da ima sljedeće djelove:

1.Korice,

2.Naslovnu stranu,

3.Naslov,

4.Stranicu sa zahvalnicom i/ili posvetom,

5.Sažetak i ključne riječi na crnogorskom jeziku,

6.Sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku,

7.Radna biografija studenta,

8.Izjavu o akademskoj čestitosti (originalnosti master rada),

9.Sadržaj,

10.Popis korišćenih skraćenica sa značenjem,

11.Popis slika, grafika/grafikona i dr.,

12.Popis tabela,

13.Uvod,

14.Poglavlja,

15.Zaključak,

16.Literaturu,

17.Priloge.

 

V.2.Odrednice iz strukture

Član 16

 

1.Korice

Korice su standardizovane. Nose oznaku/logo i ispis Fakulteta za poslovni menadžment-Bar, nivo studija, naziv studijskog programa/modula, naznaku da je u pitanju master rad, naslov, ime studenta, ime mentora, mjesto, mjesec i godinu završavanja.

 

2.Naslovna strana

Naslovna strana je istovjetna koricama.

 

 

3.Naslov

Naslov treba da obuhvati glavnu ideju rada, da bude jasan i jednoznačan. Naslov ne treba da je dugačak i da je u njemu cio sadržaj master rada. Preporučljivo je da naslov nema više od 10 riječi.

 

4.Zahvalnica i/ili posveta

Zahvalnica i/ili posveta nijesu obavezne. Međutim, pružaju priliku da se izrazi zahvalnost pojedincima (kolegama, porodici, i sl.) i/ili institucijama koji su na bilo koji način (savjetima, literaturom, dokumentima, finansijski, itd.) pomogli izradu rada.Mentoru i članovima komisije nije nužno zahvaljivati.

 

5.Sažetak

Sažetak je jezgrovit prikaz master rada na najviše jednoj strani.On sadrži sve bitne informacije o radu: ciljeve i predmet istraživanja, primijenjenu metodologiju, dobijene rezultate i bitne zaključke. Piše se na crnogorskom i engleskom jeziku. Na kraju svakog sažetka se navode ključne riječi.

 

6.Radna biografija (CV) studenta

Radna biografija (CV) studenta treba da sadrži podatke o datumu i mjestu rođenja, školovanju i usavršavanju, poznavanju stranih jezika, radnom iskustvu, nagradama, posebnim profesionalnim i stručnim aktivnostima i ostalim značajnim stručnim znanjima i aktivnostima. Ne unose se podaci o porodičnom stanju, ličnim stvarima i opredjeljenjima. Biografija može biti od pola do više strana.

 

7.Izjava o akademskoj čestitosti, autorstvu

Izjava o akademskoj čestitosti/autorstvu obavezuje svakog studenta da će poštovati prava intelektualne svojine drugih. Ukoliko do toga iz bilo kojeg razloga ne dođe, odgovaraće se u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o akademskom integritetu, Krivičnim zakonikom Crne Gore,  kao i odgovarajućim aktima Fakulteta. Tekst izjave nalazi se u prilogu/obrascima uz ovaj Pravilnik.

 

8.Sadržaj

Sadržaj je popis poglavlja i podpoglavlja sa rednim brojem strana na kojima ona započinju. Sadržaj u tekstu mora da se u potpunosti podudara sa sadržajem na početku rada. Najbolje je koristiti automatsko generisanje sadržaja koje pruža Microsoft Word (Table of Contents). Prilozi i literatura se ne numerišu kao naslovi ali se unose u sadržaj.

 

 

 

9.Popis korišćenih skraćenica

Popis korišćenih skraćenica obuhvata sve skraćenice koje se koriste u radu sa punim nazivima.

 

10.Popis slika, grafikona i tabela

Popis slika, grafika/grafikona i popis tabela sadrže njihov broj i naziv, kao i broj strane na kojoj se nalaze.

 

11.Uvod

Uvod na jasan i koncizan način opisuje temu rada, istraživačke ciljeve i probleme, odnosno istraživačka pitanja, predmet rada, metode prikupljanja i analize podataka, hipoteze, strukturu i sadržaj rada. Obim uvoda ne treba da pređe 10%, a preporučljivo je da bude oko 5% rada.

 

12.Srednji dio rada

Srednji dio rada sastoji se od poglavlja i podpoglavlja odgovarajućih naslova. U poglavljima se iznose teorijska saznanja o području (temi) rada, kao i prikaz rezultata analize ili empirijskog istraživanja, uz objašnjenja značenja dobijenih rezultata. Ovaj dio rada zasniva se na analizi dovoljnog broja izvora. Posebno poglavlje mora se posvetiti konkretnom istraživanju ili prikazu i analizi studije slučaja. Istraživanje se opisuje detaljno, tekstualno i grafički. Sadrži: opšti prikaz istraživanja, uzorak, opis korišćene metode, prezentiranje rezultata, diskusiju. Obim srednjeg dijela rada trebalo bi da je oko 50-tak strana.

 

13.Zaključak

Zaključak obuhvata najvažnija rješenja postavljenog problema istraživanja, odnosno odgovore na postavljena pitanja. Daju se i predlozi mjera, preporuke i dr. Ne iznose se nova saznanja, novi metodi ili informacije. Ovdje se ne navode novi izvori i ne upućuje se na literaturu. Obim zaključka trebalo bi da bude do 5% rada.

 

14.Literatura

Literatura obuhvata sve izvore koji su korišćeni u radu. Ne navode se radovi ili dokumenti koji se u radu ne citiraju, niti oni na koje se u radu ne upućuje. Redosljed navođenja literature zavisi od sistema/stila citiranja i mora dosljedno pratiti tekst master rada.

 

15.Prilozi

Prilozi su anketni upitnici, različiti dokumenti (npr. zakoni, drugi propisi; konvencije i sl.), obrasci i slično, korišćeni pri izradi master rada. Prilažu se na kraju master rada  (u potpunosti ili dijelovima).Označavaju se rednim brojevima i naslovom (npr. Prilog 1:Krivični zakonik Crne Gore; Prilog 2: Sprovedena anketa… i dr.).

 

 

16.Obim rada

Master rad mora biti u obimu od minimum 80-100 stranica.

 

VI-KORIŠĆENJE LITERATURE

Član 17

1.Osnovne naznake

U svakom radu, bio on završni ( osnovne akademske studije, master akademske studije, …) stručni ili naučni članak, knjiga, monografija, koristi se literatura, odnosno reference. One su izvor podataka, informacija i znanja koja prethode novim djelima. Bilo da se koriste direktno ili indirektno, bilo da su objavljeni ili neobjavljeni (predavanja, lična korenspodencija, i sl.), obavezno se moraju naznačiti, odnosno navesti. Svaki član akademske zajednice dužan je da poštuje prava intelektualne svojine i da u skladu sa svojom akademskom čašću navede izvor svojih ideja, znanja, podataka i informacija. Njegov akademski integritet bazira se na poštenju i odgovornosti u poštovanju drugih i njihovih djela, ali i na preciznosti, fer postupanju, transparentnosti, kolegijalnosti, humanosti.

Suprotno akademskom integritetu i poštenju je plagijat. Plagijat (lat:plagere) je rad (studenta, ali ne samo njega) kojim se vrši preuzimanje u cjelini ili dijelovima, kopriranje tuđih ideja, djela, stavova i njihovo prezentovanje kao sopstevnih, bez odgovarajućeg priznavanja/upućivanja na autora/e.

Kopiranje tuđih ideja može biti izvršeno iz pisanih radova (knjige, članci), podataka, slika ili drugih izvora koji mogu biti predstavljeni u tabelama, dijagramima, dizajnu, planovima, fotografijama, filmu, muzici, formulama, web sajtovima i kompjuterskim programima. Plagijat uključuje i predstavljanje, upotrebu i distribuiranje rada predavača ili drugih studenata kao sopstvenih.

Suština plagijata je u kršenju moralnih prava autora. U nauci se nerijetko dešavaju akademski plagijati koji predstavljaju objavljivanje tuđih rezultata pod svojim imenom ili izostavljanjem navođenja porijekla.

 

2.Način na koji se koristi literatura

Literatura se može:

a/Direktno navoditi-citirati,

b/Indirektno navoditi-parafrazirati, ili

c/Na nju upućivati-referencirati.

U master radu se uvijek mora naznačiti kada se preuzima tuđi tekst, stavovi, ideje i podaci.

Literatura koja se navodi u radu treba da se odnosi na temu rada ( u širem i užem smislu). Reference su izvori koji se direktno koriste u radu. One treba da su ažurne i potpuno tačne.

Sve bibliografske jedinice navedene ( citirane ili parafrazirane) u tekstu moraju da budu uključene u spisak literature/reference na kraju rada i svaka referenca sa tog spiska mora da se nalazi u tekstu.

Wikipedija nije relevantna referenca.

Nikad ne stavljati titule autora.

Elektronska pošta ( e-mail), bilteni, službena pisma, diskusije stručnjaka u grupama, forumima i sl. smatraju se ličnom komunikacijom, jer nijesu dostupni svima. Lična komunikacije se, ako je to neophodno, može citirati samo u okviru teksta ( u maloj zagradi) i ne smije da bude na stranici sa referencama.

Spisak literature, dat u odjeljku Literatura, nalazi se na kraju rada. Kod vankuverskog stila redosljed reference je određen redosljedom njihovog pojavljivanja u tekstu rada i bilježi se arapskim brojevima, dok je kod harvardskog i oksfordskog sistema dat abecednim/azbučnim redom ( u zavisnosti od pisma na kojem je napisan rad) prezimena autora ili naslova dokumenta i numeriše se arapskim brojevima.

Citati moraju biti apsolutno tačni (koristiti iste riječi i interpunkciju kao u originalnom radu) i moraju biti obilježeni znacima navoda ili istaknuti posebnim slovima (npr.italic, manja slova).

Citirati se mogu i svoji radovi ali se to mora posebno naznačiti (samocitati).

Citiranje može biti u tekstu ili u fusnotama.

Oznaka citata ne može biti u naslovu ili podnaslovu rada, kao ni upućivanje na literaturu.

Sve citate treba preuzeti iz originalnih izvora, kako bi se obezbijedila tačnost u svakom detalju. Izuzetno se može citirati iz sekundarnog izvora ali sa posebnom naznakom.

Ne mogu se citirati kompletna djela ili veliki broj strana. To važi i za samocitate.

Parafraziranje je prepričavanje tuđih rečenica, djela, ideja svojim riječima. Ne stavlja se pod znake navoda, nito obilježava posebnim načinom pisanja ali se poziva na djelo iz koga je preuzet tekst koji se parafrazira. I kod parafraziranja vodi se računa o tačnosti teksta, ideje, djela. Ne smije se parafrazirati netačno niti interpretirati tako da se krše autorska prava, naročito integritet djela ili njegovo nedostojno iskorišćavanje.

Postoje razni sistemi i stilovi navođenja/referenciranja, npr.harvardski, vankuverski, oksfordski sistem; APA-American Psychological Association  (psihologija, društvene nauke); MLA-Modern Language Association (umjetnost, književnost, humanističke nauke); AMA-American Medical Association(medicina, biološke nauke); Čikago i Turabian-Chicago Manual od Styile (CMOS) ( istorija, ekonomija, društvene nauke); CSE-Council of Science Editors i drugi prihvaćeni stilovi od raznih nauka sa modalitetima.Najčešće se koriste hardvarski, vankuverski i oksfordski sitem i APA stil.

O izboru sistema i stila, kao i finesama ciriranja treba se unaprijed dogovoriti sa mentorom. Bitno je biti dosljedan i u cijelom tekstu koristiti isti način citiranja/parafraziranja/referenciranja.

 

 

 

Sistemi citiranja

1.Harvardski sistem

2.Vankuverski sistem

3.Oksfordski sistem

 

Fakultet  primjenjuje Oksfordski sistem citiranja.

Fusnote

Oksfordski sistem (Oxford Referencing System) bazira se na fusnotama. Danas se koristi softversko numerisanje fusnota.

Kod prvog navođenja knjige, članka, dokumenta i sl., stavlja se puna informacija o autoru/ima, djelu, editoru ( redaktoru, uredniku), izdavaču, mjestu izdanja, godini izdanja i stranici sa koje je preuzet dio ili ideja:

Medenica-Mitrović, D., Menadžment, GS”Krug”-Bar, Bar, 2018., str. 8-10.,

ili

Medenica-Mitrović Dijana., Menadžment, GS”Krug”-Bar, Bar, 2018., str. 8-10.,

ili

D. Medenica-Mitrović, Menadžment, GS”Krug”-Bar, Bar, 2018., str. 8-10.,

ili

Dijana  Medenica-Mitrović, Menadžment, GS”Krug”-Bar, Bar, 2018., str. 8-10.,

Navođenje djela može biti u regular ili italic slovima ili pod znacima navoda.

Spisak literature

Literatura koja koja se navodi u fusnotama mora se naći i u spisku literature.

Sljedeće pojavljivanje

U svakom sljedećem pojavljivanju navodi se prezime i inicijali imena (mogu i druge navedene varijante), “op.cit.,” ili op.cit., i broj stranice/a:

Medenica-Mitrović, D.,op.cit., str. 12.

Ukoliko je u pitanju isti autor, isto djelo i ista stranica kao u prethodnoj fusnoti može se staviti:

Ibid.

Ukoliko se citira isto djelo kao u prethodnoj fusnoti ali sa različite strane iza skraćenice Ibid., navodi se broj strane i stavlja tačka:

Ibid., 9.

Kada je više autora u fusnoti se navode svi redosljedom kako su navedeni na djelu koje se citira. Ukoliko ih ima više od 3 može se navesti prvi autor i naznaka i dr. ili et al.

Medenica-Mitrović, D. i dr. Strategijski menadžment, GS”Krug”-Bar, Bar, 2018., str. 20.,

 

Rad objavljen u zborniku

Rad objavljen u zborniku radova sa skupa ili kao poglavlje knjige navodi se sa svim podacima, kao i podaci o zborniku, skupu, editorima, stranicama Medenica-Mitrović, D., Radoman, M., Bošković, M.,  Strategijski menadžment, GS”Krug”-Bar, Bar, 2018., str. 25.,

Navođenje članka u fusnoti

Navođenje članka u fusnoti: prezime autora, inicijali/puno ime, naziv djela ( sa ili bez navodnica, italic ili regular slova ), časopis, broj, odnosno volumen i broj, godina izdanja, broj prve i posljednje stranice, (skraćenica str. ili p. i pp.).

 

Rad preuzet sa Interneta

Kada je u pitanju rad preuzet sa Interneta, pored svih uobičajenih podataka, navodi se i web adresa sa koje je “skinut”, kao i datum pristupa.

 

Lična komunikacija/korenspodencija

Lična komunikacija/korenspodencija se može navesti u fusnoti ( prezime i ime pošiljaoca/primaoca, inicijali imena i datum slanja/primanja i naznaka vrste komunikacije.

Medenica-Mitrović, D., e-mail, 25.02 2018.

 

Literatura

U Literaturi se navode svi podaci osim stranica po abecednom/azbučnom redosljedu autora, dokumenta.

 

Endnote

Endnote funkcionišu isto kao fusnote jedino što su na kraju teksta, a ne na stranici na kojoj se vrši pozivanje. Sistem endnotes poznat je kao Citation-Sequence System.

Referenciranje se najčešće vrši korišćenjem softvera.

 

 

VII-OSNOVNA TEHNIČKA UPUTSTVA ZA PISANJE MASTER RADA

Član 18

1.Tekst

Master rad mora biti tehnički korektno uobličen. Tekst mora biti uredan i jednoobrazan. Nije dozvoljeno da se pojavljuju različiti fontovi ( sem kad se želi nešto istaći), razmaci, margine, numeracije, poravnanja, obilježavanja. Neurednost ukazuje na nedovoljnu posvećenost studenta/autora, aljkavost i nemarnost. Mentor i članovi komisije moraju insistirati, pored kvaliteta sadržaja i na kvalitetu izgleda teksta.

 

2.Vrsta i veličina slova, naslovi

Tekst je po pravilu na latinici, a može biti i na ćirilici.

Font: Times New Roman, Tahoma, Calibri ili Arial.

Veličina slova: 12 pt.

Naslov prvog nivoa: 16 pt, velika slova, bold.

Naslov drugog nivoa: 14 pt, normalna slova, bold.

Naslov trećeg nivoa: 12 pt, normalna slova, bold.

Naslovi ostalih nivoa: 12 pt, normalna slova, italic. Identifikator ( broj) fusnota je bold, tekst fusnota je 10 pt, normalna slova, single.

3.Naslov literature i priloga

Naslov literature i priloga: 16 pt, velika slova, bold

Poravnanje: justify.

 

4.Stil i forma pisanja

Rad se piše crnogorskim književnim jezikom. Tekst treba da bude pravopisno i gramatički ispravan, jasan i bez slovnih grešaka. Format je A4 i tekst se štampa na bijelom papiru samo sa jedne strane lista. Po pravilu, ima od 60 do 80 strana ( bez naslovne strane; sažetka na crnogorskom i engleskom jeziku; biografije; izjave o originalnosti; sadržaja; popisa slika, grafika, tabela; priloga).

 

5.Rad-pregledan i lako čitljiv

Da bi rad bio pregledan i lako čitljiv neophodno je poštovati sljedeće zahtjeve:

a/ Margine su 2 cm, sem lijeve koja je 2.5 cm;

b/Prored je 1.5 lines za tekst, a single prored za naslove i podnaslove (koji su u više redova), naslove tabela, slika, grafika, fusnote, citate i reference;

c/Kod nabrajanja razmak je 6 pt after, a posljednji do sljedećeg pasusa 12 pt after;

d/Brojke i tekst u grafikonima, tabelama i legendama mogu da budu manji font, ali pod uslovom da su jasno čitljivi.

 

6.Orientation

Orientation je Portrait, izuzetno tabele ili slike ili grafici mogu biti Landscape.

7.Poglavlja

Svako poglavlje počinje na novoj strani. Tekst svake strane treba da bude logično raščlanjen na pasuse. Razmak između pasusa je after 12 pt, a kod naslova je before i after 12 pt. Početak pasusa se ne uvlači.

 

8.Stil definisanja

Voditi računa o stilu definisanja:

a/ Što manje koristiti strane riječi i izraze

b/ Za neke opšteprihvaćene strane riječi i izraze ne davati naše opisne pojmove.Tuđice-slučajne, jednokratne, povremene pisati u izvornom obliku ( u zagradi se može dati pravilan izgovor), a posuđenice-strane riječi pišu se prema domaćem izgovoru (npr.sajber, a ne cyber) i mijenjaju se po padežima; skraćenice-u zagradi se obavezno navodi originalni izraz koji je skraćen

c/ Skraćenice ne stavljati u naslove

d/ Što više koristiti kratke, obične riječi

e/ Izbjegavati upotrebu slikovnih lirskih opisa

f/ Rečenice treba da budu jednostavne i kratke

g/ Voditi računa o gramatici, slovnim i jezičkim greškama

h/ Upotreba aktiva je osnova za kraći, direktniji, tačniji i korektniji način izražavanja

i/ Obavezno pri pisanju cijelog rada koristiti treće lice jednine neodređeno (npr.obrađeno je, istraženo je , a ne obradila/o sam, istražio/la sam), sem u Uvodu i dijelu koji se odnosi na razloge izbora teme

j/ Cio rad pisati u sadašnjem vremenu

k/ Prošlo vrijeme se upotrebljava u djelovima-Metode istraživanja, rezultati i Zaključci.

Izbjegavati tekstove u header-u, pogotovo naznake da je u pitanju master rad ili ime studenta.

9.Numeracija

Strane rada treba da budu numerisane arapskim brojevima.Numeracija strana je na dnu ( footer), centar, počevši od Uvoda ( strana 1, ali se broj ne pojavljuje-Different first page). Do Uvoda numeracija može biti slovima ( velika i mala slova), češće rimskim brojevima ( velikim ili malim).

Numerišu se poglavlja i podpoglavlja. U master radu moguće je koristiti numerički, alfabetski ili kombinovani sistem numeracije. Izabrani sistem numeracije poštuje se od početka do kraja rada.

 

10.Slike, grafici i tabele

Slike, grafici i tabele numerišu se arapskim brojevima redosljedom od početka rada (npr.Tabela 1: Struktura zaposlenih po godinama starosti); Grafik 5:Zastupljenost žena u odlučivanju) i pišu italikom.

Naslovi tabela stavljaju se iznad, a grafika i slika ispod. Ukoliko se slike, grafici, tabele preuzimaju, neophodno je navesti izvore, po istom sistemu citiranja koji se primjenjuje u cijelom tekstu.

 

VIII-POSTUPAK PREDAJE I PROVJERE MASTER RADA

1.Predaja master rada radi provjere autentičnosti

Član 19

Po završetku pisanja master rada i mentorske saglasnosti na rad, student predaje Komisiji za provjeru autentičnosti rada:

●jedan primjerak rada u štampanoj formi (povezan u plastičnoj fascikli),radi izlaganja u Biblioteci Fakulteta;

●jedan primjerak rada na CD-u i u pdf formatu, radi provjere autentičnosti rada ( putem odgovarajućeg softvera).

 

2.Obavještenje da je master rad izložen u Biblioteci

Član 20

Obavještenje da je master rad izložen u Biblioteci Fakulteta, objavljuje se na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

Master rad je u Biblioteci Fakulteta izložen najmanje 7(sedam) dana, što se posebno naglašava u tekstu obavještenja.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti u roku od 7(sedam) dana od dana isticanja obavještenja iz stava 1 ovog člana.

 

2.Komisija za provjeru autentičnosti

Član 21

Originalnost rada se provjerava aplikacijom za utvrđivanje plagijatstva.

U provjeri autentičnosti master rada koristiće se softver:https://plagiarismcheckerx.com/.

Komisija za provjeru ima 3 (tri) člana ( predsjednik i dva člana ).

Komisija je sastavljena iz reda akademskog i neakademskog osoblja (administratora). Dva člana Komisije su iz reda akademskog osoblja.

Komisija za provjeru autentičnosti master rada dužna je da u roku od 15 dana od dana prijema rada ( CD u pdf formatu) izvrši provjeru istog putem utvrđenog softvera i da o tome dostavi odgovarajći Izvještaj Vijeću Fakulteta.

Vijeće Fakulteta i Komisija za provjeru mogu pozvati studenta/kandidata da u dodatnom roku od 30 dana izvrši određene korekcije u master radu, ukoliko se pokaže da rad nije autentičan i saglasan posebnoj Odluci/Uputstvu Vijeća Fakulteta o načinu provjere eventaualnog plagijaruzma.

Ukoliko student/kandidat ne postupi u skladu sa zaključkom Vijeća Fakulteta i Komisije za provjeru, isti će zaključkom odbiti master rad kao nepodoban za odbranu i/ili preduzeti određene mjere i radnje za odgovarajuće procesuiranje pred nadležnim organom/ma.

Ukoliko Vijeće Fakulteta, odnosno Komisija za ocjenu/odbranu master rada  odbiju master rad, student može podnijeti prijavu nove teme master rada.

 

IX-POSTUPAK ODBRANE MASTER RADA

1.Dostavljanje master rada i Izvještaji

Član 22

Master rad se istovremeno dostavlja i članovima Komisije za ocjenu/odbranu master rada ( predsjedniku, mentoru i drugom članu ), putem e-maila i/ili u štampanoj formi (povezan u plastičnoj fascikli).

Po dobijanju saglasnosti mentora i članova komisije, te provjere autentičnosti rada, o čemu se Vijeću Fakulteta dostavljaju odgovrajući Izvještaji,  Vijeće Fakulteta ocjenjuje Izvještaje o donosi odluku o prihvatanju ili neprihvatanju master rada, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema Izvještaja.

 

 

 

 

 

2.Dostavljanje konačnog teksta master rada

Član 23

Konačna verzija master rada (nakon softverske provjere autentičnosti, odgovarajućih izvještaja i dr.) osim na CD-u, predaje se u 6 (šest) štampanih primjeraka, tvrdo ukoričenih (tvrde platnene ili druge korice) od kojih: 3 primjerka za članove Komisije za odbranu, 1 primjerak za Biblioteku Fakulteta, 1 primjerak za Centralnu biblioteku na Cetinju i 1 primjerak za arhivu.

 

3.Zakazivanje odbrane master rada

Član 24

Najkasnije 30 dana od dana završetka cjelokupne propisane procedure, organizuje se usmena odbrana rada.

Dekan Fakulteta donosi posebno rješenje o odbrani master rada, koje, između ostalog, sadrži: ime i prezime kandidata, broj indeksa, studijski program i modul, predmet, naziv/naslov teme master rada, sastav Komisije za odbranu, mjesto, datum i vrijeme odbrane.

Mjesto, datum i vrijeme odbrane master rada objavljuje se na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

 

4.Tok odbrane master rada

4.1.Priprema

Član 25

Prije odbrane student, u dogovoru sa mentorom, priprema prezentaciju uz pomoć prezentacionog softvera vodeći računa o: šta želi i šta mora da kaže; ko su slušaoci/članovi komisije, publika i vremenu izlaganja. Na kraju prezentacije ne stavlja se “hvala na pažnji” ili “ a sada pitanja”.Prezentacija ne bi trebalo da je: preopširna, sa gustim tekstom koji se čita, pretrpana tabelama, nejasnim slikama i graficima, sa previše boja, sa previše slajdova, sa neusklađenim tekstom.

Prilikom usmenog izlaganja neophodno je: ne zahvaljivati se mentoru i članovima komisije, saslušati pitanja i komentare članova komisije ne prekidajući ih, biti smiren/a i ozbiljan/a, ne egzaltiran/a, odgovarati argumentovano sa mogućnošću vraćanja na prezentaciju. Nikako ne praviti šale i u prezentaciji stavljati “vickaste” (neukusne) animacije.

Ne zaboraviti-odbrana je svečan čin, vrhunac i završetak jednog nivoa obrazovanja što zahtijeva i prikladno, elegantno odijevanje, posebno obraćanje i dobru pripremljenost.

 

 

 

 

 

4.2. Javnost odbrane

Član 26

Odbrana master rada je usmena i javna. Prethodno, odbrana se javno objavljuje na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta. Odbrana se odvija po standardnom protokolu:

1.Predsjednik komisije otvara postupak odbrane informišući prisutne o odluci nadležnog Vijeća  o prihvatanju teme i članovima komisije za odbranu;

2.Predsjednik komisije poziva studenta da izloži rad u trajanju najviše do 30 minuta;

3.Nakon studentovog izlaganja, predsjednik poziva članove komisije da daju mišljenje o radu i postave pitanja;

4.Student odgovara na postavljena pitanja, nakon čega se članovi komisije ili student povlače, a komisija donosi odluku;

5.Članovi komisije za odbranu jednoglasno ili većinom glasova donose odluku o uspješnosti odbrane master rada i potpisuju zapisnik o odbrani;

6.Predsjednik komisije javno saopštava odluku komisije za odbranu i zaključuje postupak odbrane master rada. Potpisani zapisnik predsjednik komisije predaje nadležnoj službi.

 

4.3. Javnost master rada

Član 27

Master rad je javan  i može se objaviti nakon odbrane.

 

 

IX-EVIDENCIJA, IZDAVANJE UVJERENJA, DIPLOME/DODATKA DIPLOME, KNJIGA ODBRANJENIH MASTER RADOVA

Član 28

Evidencija naročito sadrži: listu/knjigu predloženih tema za izradu master radova; listu/knjigu odobrenih master radova; listu/knjigu sa prijavama kandidata (posebno); listu/knjigu odbranjenih master radova; listu/knjigu izdatih uvjerenja o odbranjenim master radovima; listu/knjigu izdatih diploma/dodataka diplome.

Posebnim aktom (Upustvo, drugo) Dekana Fakulteta utvrdiće se forma i sadržaj lista/knjiga, kao i drugih obrazaca iz stava 1 ovog člana, koji će činiti sastavni dio Pravilnika.

U roku od 5 radnih dana, student dobija Potvrdu/Uvjerenje/ o završenim master studijama, a Diploma i Dodatak diplomi se uručuju na javnoj promociji ili na drugi način.

 

 

 

 

 

 

 

X-PONIŠTENJE DIPLOME

Član 29

Vijeće Fakulteta može oglasiti ništavnom diplomu o stečenom akademskom nazivu mastera nauka, pored slučajeva utvrđenih zakonom  (posebno: Krivični zakonik Crne Gore, Zakon o akademskom integritetu,…) ili drugim propisom, i u slučaju kada je diploma potpisana od strane neovlašćenog lica ili ako imalac diplome nije ispunio sve ispitne i druge obaveze na način i po postupku utvrđenim zakonom, Statutom Fakulteta i ovim Pravilnikom.

 

XI-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 30

Na sve što nije regulisano ovim Pravilnikom, primjenjivaće se odredbe važećih propisa ( zakoni, uredbe, pravilnici, uputstva, drugo).

U roku od 3(tri) mjeseca od dana usvajanja ovog Pravilnika, donijeće se i druga akta koja na bliži način regulišu pojedina pitanja iz ovog Pravilnika.

 

Član 31

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Fakulteta.

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.dr Milenko Radoman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOZI/OBRASCI:

Sastavni dio ovog Pravilnika čine sljedeći Prilozi/Obrasci u postupku izrade master rada:

1.Obrazac br.1: Predlog tema za izradu završnog/master rada ( pojedinačni predlozi predmetnih nastavnika, po studijskim programima i modulima) ili predlozi studenata/kandidata;

2.Obrazac br.2: Odluka Vijeća Fakulteta o Listi tema za završni/master rad za studijsku 2019/2020.godinu;

3.Obrazac br.3: Prijava za odobrenje završnog/master rad (pojedinačna prijava studenta na osnovu prethodno usvojene Liste teme za završni/master rad);

4.Obrazac br.4: Odluka Vijeća Fakulteta o odobrenju teme završnog/master rada, imenovanju mentora i Komisije za ocjenu master rada;

5.Obrazac br.5: Potvrda o predaji završnog/master rada u elektronskoj verziji na softversku provjeru;

6.Obrazac br.6: Mentorska saglasnost na završni/master rad

7.Obrazac br.7: Izjava o autentičnosti završnog/master rada

8.Obrazac br.8: Izvještaj o softverskoj provjeri završnog/master rada

9.Obrazac br.9: Izvještaj Komisije za ocjenu završnog/master rada

10. Obrazac br.10: Prijava odbrane završnog/master rada

11.Obrazac br.11: Odluka/rješenje Dekana o odbrani završnog/master rada i imenovanju Komisije za odbranu;

12.Obrazac br.12: Javna objava o zakazanoj odbrani završnog/master rada

13.Obrazac br.13: Zapisnik o odbrani završnog/master rada

14.Obrazac br.14: Obrazac Diplome i Dodatka diplome o završenim master studijama.

15.Obrazac br.15: Naslovna strana master rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Obrazac br.1: Predlog tema za izradu završnog/master rada ( pojedinačni predlozi predmetnih nastavnika, po studijskim programima i modulima i/ili predlozi studenata/kandidata);

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

VIJEĆU FAKULTETA

-Predsjedniku Vijeća, Dekanu prof.dr Milenku Radomanu-

O V D J E

Predmet: Predlog Liste tema za završni/master rad, dostavlja se

Poštovani Dekane,

Saglasno odredbama Pravilnika o završnom/master radu, slobodan sam Vam na odobrenje prdložiti sljedeće teme za master rad iz modula, odnosno predmeta na kojima sam predavač, kako slijedi:

AKADEMSKE MASTER STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM:POSLOVNI MENADŽMENT

R.

br.

Naziv modula:

Naziv predmeta

Nivo studija (AMS)

Lista tema (naziv teme)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

R.

br.

Naziv modula:

Naziv predmeta

Nivo studija (AMS)

Lista tema (naziv teme)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

R.

br.

Naziv modula:

Naziv predmeta

Nivo studija (AMS)

Lista tema (naziv teme)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

PREDMETNI NASTAVNIK,

________________________________

(Akademsko zvanje, ime i prezime, potpis )

 

2.Obrazac br.2: Odluka Vijeća Fakulteta o Listi tema za završni/master rad za studijsku 2019/2020.godinu;

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, br.584/1, od 01.10.2018.godine, člana 43 Pravila studija na postdiplomskim master studijama,br.584/1-2 od 01.10.2018.godine,  u vezi sa članom 55 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.list Crne Gore”, br.44/2014, 52/2014, 47/1015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019, 47/2019 i 72/2019. ), članom 27 Zakona o akademskom integritetu (“Sl.list CG”, br.17/2019), Vijeće Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, na sjednici održanoj ___.____.202___.godine, donosi

 

 

ODLUKU

o utvrđivanju Liste tema za završni/master rad

za studijsku 2019/2020.godinu

 

Član 1

Ova Odluka se primjenjuje na generaciju studenata upisanih na akademske master studije studijske 2019/2020.godine, sa prethodno stečenih/osvojenih 240 ECTS kredita i VII/1 podnivoom visokog obrazovanja.

 

Član 2

Imajući u vidu činjenicu da studenti iz prethodnog člana, shodno akreditaciji studijskih programa, odnosno modula, na akademskim master studijama u prvom (zimskom) semestru imaju četiri predmeta, a u drugom (ljetnjem) semestru imaju naučno-istraživački rad i završni/master rad, to je dozvoljeno da se za završni/master rad uzme tema iz završenog VI ili VII/1 podnivoa visokog obrazovanja, po pravilu, iz predmeta matičnog studijskog programa koji je predhodno završen, odnosno na kojem se diplomiralo.

 

Član 3

Saglasno članu 8 Pravilnika o završnom/master radu, Vijeće Fakulteta je dužno voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti tema i mentora na svim studijskim programima/modulima.

Dozvoljeno je da pojedini mentor u određenoj studijskoj godini može imati najviše do 5 (pet) , a izuzetno do 8 (osam) kandidata za master rad.

 

Član 4

Svaki mentor je dužan da uz predlog Liste tema koju dostavlja Vijeću Fakulteta, dostavi bez izuzetka za svaku pojedinačnu temu i osnovne instrukcije za izradu završnog/master rada, saglasno Pravilniku o završnom/master radu, a posebno i popis izvora literature i drugog koju student može koristiti.

Član 5

Za sve što nije utvrđeno ovom Odlukom, primjenjivaće se odredbe Statuta, Pravila studija na akademskim master studijama i Pravilnika o završnom/master radu.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.dr Milenko Radoman

 

Prilog: LISTA TEMA

AKADEMSKE MASTER STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM:POSLOVNI MENADŽMENT

Modul-1: BANKARSTVO I OSIGURANJE

R.

br.

Mentor

Naziv predmeta

Nivo studija (AMS)

Lista tema (naziv teme)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

AKADEMSKE MASTER STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM:POSLOVNI MENADŽMENT

Modul-2: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

R.

br.

Mentor

Naziv predmeta

Nivo studija (AMS)

Lista tema (naziv teme)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

AKADEMSKE MASTER STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM:POSLOVNI MENADŽMENT

Modul-3: CARINE I POREZI

R.

br.

Mentor

Naziv predmeta

Nivo studija (AMS)

Lista tema (naziv teme)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMSKE MASTER STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM:POSLOVNI MENADŽMENT

Modul-4: MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

R.

br.

Mentor

Naziv predmeta

Nivo studija (AMS)

Lista tema (naziv teme)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

AKADEMSKE MASTER STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM:POSLOVNI MENADŽMENT

Modul-5: POSLOVNO-CIVILNA BEZBJEDNOST

R.

br.

Mentor

Naziv predmeta

Nivo studija (OAS,PSS,AMS)

Lista tema (naziv teme)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

AKADEMSKE MASTER STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM:POSLOVNI MENADŽMENT

Modul-6: POSLOVNA PSIHOLOGIJA I LJUDSKI RESURSI

R.

br.

Mentor

Naziv predmeta

Nivo studija (OAS,PSS,AMS)

Lista tema (naziv teme)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

3.Obrazac br.3: Prijava za odobrenje završnog/master rad (pojedinačna prijava studenta na osnovu prethodno usvojene Liste teme za završni/master rad po predlogu predmtenih nastavnika/mentora ili studenata/kandidata);

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

Saglasno odredbama Pravilnika o završnom/master radu Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i prethodno usvojene Liste tema za završni/master rad,  podnosim

P R I J A V U

za odobrenje završnog/master rada

Ime i prezime kandidata: ___________________________________

Broj indeksa:_____________________________________________

Naziv upisanog studijskog programa:__________________________

________________________________________________________

Naziv upisanog studijskog modula:____________________________

________________________________________________________

Naziv predmeta:___________________________________________

________________________________________________________

Naziv(naslov) teme završnog/master rada:______________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Mentor( akademsko zvanje, ime i prezime):_____________________

________________________________________________________

u Baru, ____.____.202___.g.                PODNOSILAC/STUDENT,

__________________________

( Ime i prezime )

Broj indeksa:______/_____

Prebivalište i adresa stana:______________

____________________________________

____________________________________

Kontakt telefon: _______________________

 

 

 

 

4.Obrazac br.4: Odluka Vijeća Fakulteta o odobrenju teme završnog/master rada, imenovanju mentora i Komisije za ocjenu master rada;

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

 

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, br.584/1, od 01.10.2018.godine, člana 43 Pravila studija na postdiplomskim master studijama,br.584/1-2 od 01.10.2018.godine,  u vezi sa članom 55 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.list Crne Gore”, br.44/2014, 52/2014, 47/1015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019, 47/2019 i 72/2019. ), članom 27 Zakona o akademskom integritetu (“Sl.list CG”, br.17/2019), Vijeće Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, na sjednici održanoj ___.____.20___.godine, donosi

 

O D L U K U

o odobrenju teme završnog/master rada, imenovanju Komisije za ocjenu završnog/master rada i imenovanju mentora

1.Kandidatu ________________________, br.indeksa, upisan na studijski program:_____________________________ i modul: ___________________________

_________________________________, odobrava se tema za završni/master rad iz predmeta:_______________________________________________________________,

pod nazivom/naslovom: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.Imenuje se Komisija za ocjenu završnog/master rada imenovanog kandidata, u sastavu:

1. Prof.dr ____________________________________, za predsjednika, Komisije,

2.Prof.dr._____________________________________, za člana

3.Prof.dr _____________________________________, za člana.

3.Za mentora se imenuje prof.dr._______________________________.

 

O b r a z l o ž e nj e

Kandidat ______________________________, podnio je prijavu za izradu završnog/master rada pod nazivom:”__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________”.

Komisija za master studije je nakon razmatranja prijave, predložila Vijeću Fakulteta da se imenuje Komisija za ocjenu master rada pod gornjim nazivom (naslovom), te da se za mentora imenuje prof.dr __________________________________, sa __________________________________

_______________________________________________________________________.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

D E K A N,

Prof.dr Milenko Radoman

Dostavljeno:

-Članovima Komisije,

-Mentoru,

-Sekretaru,

-Studentskoj službi,

-a/a.

 

 

 

5.Obrazac br.5: Potvrda o predaji završnog/master rada u elektronskoj verziji na softversku provjeru;

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

P O T V R D A

o predaji završnog/master rada u elektronskoj verziji na softversku provjeru

 

1.Potvrđujemo da je kandidat:_______________________________________

broj indeksa:______/______, upisan na studijski program:__________________

_________________________________________________________________

i modul:__________________________________________________________,

dana ____._____.202___. godine predao završni/master rad pod nazivom:”____

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________”

u 1(jednom) primjerku, na CD-u.

2.Ostali podaci o kandidatu:

-Prebivalište i adresa stana:__________________________________________

__________________________________________

-Kontakt telefon:___________________________________________________

-e-mail:__________________________________________________________

 

 

STUDENTSKA SLUŽBA,

______________________

Dostavljeno:

-Kandidatu,

-Sekretaru,

-a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Obrazac br.6: Mentorska saglasnost na završni/master rad

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

 

VIJEĆU FAKULTETA

-Predsjedniku Vijeća, Dekanu prof.dr Milenku Radomanu-

Predmet: Mentorska saglasnost na završni/ master rad, dostavlja se

Poštovani Dekane,

U prilogu Vam dostavljam mentorsku saglasnost na završni/master rad kandidata:___________________________________, indeks br.____/____, pod nazivom(naslovom):_________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Rad je urađen u skladu sa  Pravilnikom o završnom/master radu i podnijetom Prijavom teme master rada u pogledu stručnosti obrade, predložene dispozicije i metoda.

U svojstvu mentora, rad sam prihvatio i molim da se nastavi sa propisanom procedurom u skladu sa Pravilima studija na akademskim master studijama i Pravilnikom o završnom/master radu (provjera autentičnosti, imenovanje komisije za ocjenu/odbranu rada, zakazivanje odbrane i dr.).

 

M E N T O R,

_____________________________

(Potpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Obrazac br.7: Izjava o autentičnosti završnog/master rada

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

 

IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI

 

 

Kandidat/Student/kinja: __________________________________________

Broj indeksa:_______/____

Student/kinja : Akademskih master studija

Studijski program:________________________________________________

Modul: ___________________________________________________________

Autor/ka master rada po nazivom/naslovom:________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Mentor: __________________________________________________________

 

Potpisivanjem izjavljujem:

-Da je rad isključivo rezultat mog sopstvenog istraživačkog rada;

-Da sam rad i mišljenja drugih autora koje sam koristio/la u ovom radu naznačio/la ili citirao/la u skladu sa Pravilnikom o završnom/master radu;

-Da su svi radovi i mišljenja drugih autora navedeni u spisku literature/referenci koji su sastavni dio ovog rada ispisani u skladu sa Pravilnikom;

-Da sam dobio/la sve dozvole za korišćenje autorskog djela koji se u potpunosti/cjelosti unose u predati rad i da sam to jasno naveo/la;

-Da sam svjestan/na da je plagijat korišćenje tuđih radova u bilo kom obliku (kao citata, parafraza, slika, tabela, dijagrama, dizajna, grafikona, planova, fotografija, filma, muzike, formula, veb sajtova, kompjuterskih program i sl.) bez navođenja autora ili predstavljanje tuđih autorskih djela kao mojih, kažnjivo po Zakonu o autorskim i srodnim pravima, Krivičnom zakoniku Crne Gore, Zakonu o akademskom intergritetu, kao i drugih zakona, propisa i odgovarajućih akata Fakulteta;

-Da sam svjestan/na da plagijat uključuje i predstavljanje, upotrebu i distribuiranje rada predavača ili drugih studenata kao sopstvenih;

-Da sam svjestan/na posljedica koje kod dokazanog plagijata mogu prouzrokovati na predati master rad i moj status;

-Da je elektronska verzija master rada identična štampanom/im primjerku/ma i pristajem na njegovo objavljivanje pod uslovima propisanom zakonom i drugim propisima, kao i aktima Fakulteta.

 

 

 

POTPIS STUDENTA/KANDIDATA,

______________________________

/Puno ime i prezime, potpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Obrazac br.8: Izvještaj o softverskoj provjeri završnog/master rada

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

 

Na osnovu člana 19 Pravilnika o završnom master radu, br.1084/1 od 17.12.2019.godine i članova 10 i 11 Odluke o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata, br.1245/1, od  10.03.2020.godine, Komisija za softversku provjeru završnog/master rada, podnosi

 

I Z V J E Š T A J

o softverskoj provjeri završnog/master rada  studenta/kandidata

__________________________________

(navesti ime i prezime studenta/kandidata)

 

1.Komisija za softversku provjeru autentičnosti završnog/master rada studenta/kandidata:___________________________, indeks br.______/______,

na studijskom programu:_____________________________________________

i modulu:_______________________________________, imenovana rješenjem Dekana Fakulteta, br.______, od ____._____.20___.godine, dana____.____.20___.g., pristupila je softverskoj provjeri autentičnosti završnog master rada putem softvera https://plagiarismcheckerx.com/, o čemu je sačinila sljedeći

 

I Z V J E Š T A J

Na osnovu izvršene provjere, a u skladu sa Pravilnikom o završnom/master radu i Odlukom o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata, te  u zavisnosti, odnosno ograničenja performansi navedenog softvera, Komsija konstatuje da je završni/master rad studenta/kandidata:____________________

autentičan, tj. njegovo je autorsko djelo u opsegu/obimu koji ne izaziva sumnju da se radi o plagijatu i da je u daljoj proceduri podoban za odbranu.

ili

Na osnovu izvršene provjere, a u skladu sa Pravilnikom o završnom/master radu i Odlukom o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata, te  u zavisnosti, odnosno ograničenja performansi navedenog softvera, Komsija konstatuje da  završni/master rad studenta/kandidata:____________________

nije autentičan, tj. da  nije njegovo autorsko djelo u opsegu/obimu koji dozvoljava Pravilnik o završnom/master radu i Odluka o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata.

Student/kandidat se upućuje da u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja, izvrši ispravke, odnosno korekcije u završnom/master radu, a koje se uglavnom tiču sljedećeg: ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ukratko navesti u čemu treba da se sastoje naknadne ispravke, odnosno korekcije u radu)

Sastavni dio ovog Izvještaja čini tehnički izvještaj (prilog) korišćenog softvera.

 

 

KOMISIJA ZA PROVJERU:

1._______________________________,

(Ime iprezime, funkcija u Komisiji)

2._______________________________.

(Ime iprezime, funkcija u Komisiji)

 

3._______________________________.

(Ime iprezime, funkcija u Komisiji)

 

Dostavljeno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Obrazac br.9: Izvještaj Komisije za ocjenu završnog/master rada

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

N a osnovu člana____Pravilnika o završnom/master radu I člana ___Odluke o korišćenju softvera za utvrđivanje plagijata, Komisija za ocjenu završnog/master rada, imenovana rješenjem Dekana Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, br.______, od ____.____.20___.godine, posnosi sljedeći

 

I Z V J E Š T A J

o ocjeni završnog/master rada studenta/kandidata

______________________________

(Ime i prezime studenta/kandidata)

I- Komisija konstatuje/utvrđuje:
1.Da je student/kandidat:___________________________________________,

broj indeksa:_____/_____; Studijski program:___________________________,

Modul:_________________, predao završni/master rad iz predmeta:__________

_____________________, pod nazivom/naslovom:”_______________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2.Da je izvršena softverska provjera autentičnosti završnog/master rada, koja je pokazala da je rad autentičan;

3.Da je završni/master rad imenovanog kandidata urađen u skladu sa Pravilnikom o završnom/master radu I da je kao takav podoban za odbranu.

4.Predlažemo da se u daljoj proceduri zakaže usmena i javna odbrana rada kandidata.

 

KOMISIJA ZA OCJENU:

1._______________________________,

(Ime iprezime, funkcija u Komisiji)

2._______________________________.

(Ime iprezime, funkcija u Komisiji)

 

3._______________________________.

(Ime iprezime, funkcija u Komisiji)

 

Dostavljeno:

 

 

10. Obrazac br.10: Prijava teme završnog/master rada

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

 

PRIJAVA TEME MASTER RADA

 

Vijeću Fakulteta za poslovni menadžment u Baru podnosim molbu da mi se kao studentu akademskih master studija odobri izrada završnog master rada pod sljedećim nazivom/naslovom:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________,

iz nastavnog predmeta pod nazivom/naslovom:______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

I-PRIJAVA TEME MASTER RADA

Prezime i ime kandidata:____________________________________

Broj indeksa:______/_____

Prebivalište i adresa stana___________________________________

________________________________________________________

(poštanski broj, grad, ulica i broj)

Telefon/i za kontakt:_______________________________________

E-mail:__________________________________________________

Upisani studijski program:___________________________________

Modul Akademskih master studija:_____________________________

________________________________________________________

Predmet:_________________________________________________

Tema završnog/master rada:_________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mentor:__________________________________________________

( Akademsko zvanje, ime i prezime mentora)

Predlog Komisije za ocjenu rada (popunjava nadležni organ/služba Fakulteta):

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

Saglasnost Prodekana za nastavu:

___________________________

(Potpis Prodekana za nastavu)

Prilog:

-CV kandidata,

-Dispozicija rada,

-Obrazloženje teme.

II-CURRICULUM VITAE (CV kandidata)

*Podatke navesti hronološki

LIČNI PODACI

Ime i prezime: ____________________________________________

Datum rođenja:____________________________________________

Mjesto rođenja:____________________________________________

Prebivalište i adresa stana:__________________________________

________________________________________________________

Telefon:__________________________________________________

e-mail:__________________________________________________

OBRAZOVANJE:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRUČNO USAVRŠAVANJE:___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RADNO ISKUSTVO:_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JEZICI:

-Engleski jezik: ____________________________________________

-Drugi strani jezik/i-navesti:_________________________________

________________________________________________________

OSTALE SPOSOBNOSTI:_____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REFERENCE:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III-DISPOZICIJA RADA:

SADRŽAJ

Uvod:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaključak:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Leteratura:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prilozi:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biografija:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV-OBRAZLOŽENJE TEME

Obrazloženje naziva rada:___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Predmet istraživanja:______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hipoteza sa obrazloženjem: __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svrha i cilj istraživanja:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Metode koje će se primijeniti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Popis osnovne literature:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Napomena:

Ukratko navesti obrazloženje u odnosu na svako pitanje iz ove Prijave/Obrasca.

Mentor: _____________________

Kandidat:____________________

 

11.Obrazac br.11: Prijava odbrane završnog/master rada

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: fpm@t-com.me

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ____________

B a r, ______.______.2020.g.

P  R  I  J  A  V  A

ZAVRŠNOG/MASTER RADA

1.Prezime i ime studenta:

2.Ime oca:

3.Mjesto i datum rođenja:

4.JMBG:

5.Broj indeksa:

6.Studijska godina upisa Fakulteta:

7.Naziv upisanog studijskog programa/modula:

8.Prebivalište:

9.Adresa stana:

10.Telefoni/fiksni i mobilni/:

11.E-mail adresa:

12.Naziv predmeta iz kojeg je uzeta tema za završni/master rad:

13.Naziv teme:

14.Predmetni nastavnik/mentor:

15.Uz prijavu podnosim:

1.Završni/master rad u ( 6 ) primjerka tvrdo ukoričena /zaokružiti/,

2.Uvjerenje o položenim ispitima / izdaje Fakultet po službenoj dužnosti /,

3.Dokaz o uplati naknade za odbranu/zaokružiti/ završnog/master rada u iznosu od 350,oo € /zaokružiti/

16.Datum podnošenja prijave:

Napomena: Obavezno je popuniti sve kolone/rubrike.

PODNOSILAC ZAHTJEVA,

__________________________________

/Ime i prezime studenta, potpis/

12.Obrazac br.12: Odluka/rješenje Dekana o odbrani završnog/master rada i imenovanju Komisije za odbranu;

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

Na osnovu člana 44 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, u vezi sa članom 8 stav 5 Pravilnika o završnom/master radu, Dekan Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, odnosi

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o odbrani završnog/master rada

I Student ______________________________________, indeks br._____/___, braniće završni/master rad iz predmeta: „____________________“,  sa temom pod naslovom:“______________________________________________________________________________“.

dana  ___.____. 202___. godine (  ________  ), sa početkom u  _____ : 00 časova

II Imenovani/a će završni  rad braniti pred Komisijom u sastavu:

1.___________________________,  predsjednik

2.___________________________,  član-mentor

3.___________________________,  član.

III Odbrana završnog/master rada obaviće se u prostorijama Fakulteta u Baru, ul. M.Tita br. 7.

IV Odbrana završnog/master rada je javna.

V Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Saglasno Odluci Vijeća Fakulteta o odbobrenju tema za završne/master radove  i Pravilniku o završnom/master radu, uz prethodnu saglasnost predmetnog nastavnika-mentora, imenovani kandidat prijavio/a je temu za završni/masteri rad u svemu kao u tački I dispozitiva rješenja.

Prethodno, Vijeće Fakulteta odobrilo je Listu tema za završne/master radove i donijelo Odluku o pristupanju odbrani završnih/master radova studentima koji su predali završne/master radove i ispoštovali propisanu proceduru.

Na osnovu izlošenog riješeno je kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se uložiti prigovor Dekanu Fakulteta, u roku od tri dana od dana prijema.

 

Broj: __________

B a r, ___.____.20____.g.

 

Dostavljeno: D E K A N,

▪Predsjedniku Komisije, u                                                                                                       Prof. dr Milenko Radoman

dokumentaciji za odbranu

 

 

 

 

 

 

13.Obrazac br.13: Javna objava o zakazanoj odbrani završnog/master rada

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________

B a r, ____.____.20___.

 

Na osnovu člana 19 stav 11 Pravilnika o završnom/master radu, br.1084/1 od 17.12.2019.godine, Fakultet za poslovni menadžment u Baru,

 

JAVNO OBJAVLJUJE

Da će kandidat: ____________________________, indeks br._____/_____,

 

JAVNO BRANITI

Završni/Master rad pod nazivom/naslovom:”_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________”, kod mentora:_______________________________________,

i pred Komisijom za odbranu u sljedećem sastavu:

1.___________________________________, predsjednik Komisije

2.___________________________________, član-mentor

3.___________________________________, član

 

dana ______.______.20___.godine u prostorijama Fakulteta za poslovni menadžment u Baru ( amfiteatar:____), sa početkom u _____:____ sati.

Obrana je javna.

SEKRETARIJAT FAKULTETA

Dostavljeno:

-Sajt i oglasna tabla Fakulteta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Obrazac br.14: Zapisnik o odbrani završnog/master rada

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: fpm@t-com.me

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: _________

B a r, ___.____. 202___.g.

ZAPISNIK/PROTOKOL

O ODBRANI ZAVRŠNOG/MASTER RADA

 

I – PODACI O KANDIDATU:

R.br.

Prezime i ime kandidata:

Broj

indeksa:

Nivo studija:

Studijski program:

▪AMS/Akademske master

▪Naziv studijskog programa

▪ Naziv Modula

1.

____/____

▪ AMS/Akademske master

1.1.

Ime oca:

1.2.

JMBG:

II – PODACI O PREDMETU, TEMI ZAVRŠNOG RADA I MENTORU:

R.br.

Naziv predmeta:

Naziv/naslov/ teme:

Mentor:

1.

 

 

 

III – PODACI O MENTORSKOJ OCJENI RADA, PRIJAVI ODBRANE, ZAVRŠENOJ PRAKSI, POLOŽENIM ISPITIMA, UPLATI NAKNADE, KOMISIJI ZA ODBRANU:

1.

Podaci o mentorskoj ocjeni rada:

Razmatrajući u cjelosti rad imenovanog kandidata mišljenja sam da je isti urađen saglasno Pravilniku o završnom/master radu, ocjenjujem ga pozitivno i ujedno dajem predlog da kandidat može pristupiti odbrani završnog rada.

Potpis mentora:

______________________________

Akadem.titula, ime i prezime mentora

2.

Podaci o prijavi odbrane:

Broj protokola:

Datum prijave:

 

 

 

3.

Podaci o završenoj praksi:

Da je student završio/a obaveznu praksu (istraživačka,.. )prije odbrane završnog rada, u svemu prema odredbama Pravilnika o obaveznoj stručnoj (istraživačkoj,...)praksi studenata.

Potvrđuje sekretar Fakulteta

______________________________

Dragan Vojvodić

4.

Podaci o položenim ispitima:

Potvrđuje se da je imenovani kandidat položio sve predmete utvrđene nastavnim planom i programom upisanog studijskog programa i modula i da može pristupiti odbrani završnog/master rada.

Potvrđuje šef Studentske službe

______________________________

mr Jelena Mihaljević

 

5.

Podaci o prosječnoj ocjeni u toku studija:

......................

 

6.

Podaci o uplati naknade:

Iznos uplate:

Datum uplate:

 

 

 

7.

Podaci o rješenju o imenovanju Komisije za odbranu završnog/master rada:

 

Na osnovu člana 107 stav 1 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, člana __ stav ___ Pravilnika o završnom/master radu i  Odluke  Vijeća Fakulteta o potvrđivanju Liste tema za završne/master radove, Dekan Fakulteta za poslovni menadžment donosi

R  J  E  Š  E  NJ  E

o odbrani završnog/master rada

I Student ______________ indeks br._____/___, braniće završni/master rad iz predmeta: „____________________“,  sa temom pod naslovom:“______________________________________________________________________________“.

dana  ___.____. 202___. godine (  ________  ), sa početkom u  13 : 00 časova

II Imenovani/a će završni  rad braniti pred Komisijom u sastavu:

1.___________________________,  predsjednik

2.___________________________,  član-mentor

3.___________________________,  član.

III Odbrana završnog/master rada obaviće se u prostorijama Fakulteta u Baru, ul. M.Tita br. 7.

IV Odbrana završnog/master rada je javna.

V Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Saglasno Odluci Vijeća Fakulteta o odbobrenju tema za završne/master radove  i Pravilniku o završnom/master radu, uz prethodnu saglasnost predmetnog nastavnika-mentora, imenovani kandidat prijavio/a je temu za završni/masteri rad u svemu kao u tački I dispozitiva rješenja.

Prethodno, Vijeće Fakulteta odobrilo je Listu tema za završne/master radove i donijelo Odluku o pristupanju odbrani završnih/master radova studentima koji su predali završne/master radove i ispoštovali propisanu proceduru.

Na osnovu izlošenog riješeno je kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se uložiti prigovor Dekanu Fakulteta, u roku od tri dana od dana prijema.

 

Broj: 777/1

B a r, 15.10.2019.g.

 

Dostavljeno: D E K A N,

▪Predsjedniku Komisije, u                                                                                                       Prof. dr Milenko Radoman

dokumentaciji za odbranu

 

 

IV – PODACI O TOKU ODBRANE

Nakon ovoga, Komisija za odbranu utvrđuje da su ispunjeni svi zakonom i Statutom Fakulteta propisani uslovi za odbranu završnog/master rada  i da kandidat ___________________________ može pristupiti odbrani. Potom, predsjednik Komisije  poziva kandidata da pristupi odbrani završnog/master rada, na način što će istu usmeno izložiti.Kandidat prezentira i usmeno izlaže završni/master rad. Na kraju, kandidat daje zaključak.

 

 

Nakon usmene odbrane, Komisija za odbranu /predsjednik, član-mentor, član/ postavljaju pitanja:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Poslije postavljenih pitanja od strane Komisije i datih odgovora kandidata, predsjednik Komisije pita da li neko iz publike želi da kandidatu postavi pitanje.

Kandidat na postavljena pitanja  daje odgovore.

Predsjednik Komisije objavljuje da je odbrana završnog/master rada završena, da će se Komisija, nakon odbrane završnog/master rada  kandidata povući na vijećanje i glasanje,  te da će nakon toga javno saopštiti svoju odluku.

Vijećanje i glasanje vrši se u prostorijama Fakulteta.Vijećanje i glasanje se vrši o cjelini završnog/master rada ( pisani dio, usmena odbrana, korišćena literatura, i drugo), prema utvrđenoj skali ocjena: A – Odličan ( izuzetan uspjeh sa neznatnim greškama ); B – Vrlodobar (iznad prosjeka, sa ponekom greškom );C – Dobar ( prosječan sa primjetnim greškama );

D – Zadovoljavajući ( uopšteno dobar, ali sa značajnim nedostacima );E – Dovoljan ( zadovoljava minimalne kriterijume );

F – Nedovoljan ( potrebno znatno više rada ).

Predsjednik Komisije, poziva člana Komisije-mentora i drugog člana Komisije da iznesu svoje utiske sa odbrane i da daju ocjenu/e.

 

Član Komisije-mentor, ___________________, glasa da se završni rad kandidata ocijeni sa ocjenom :

________ ( _________________________ );

 

Član Komisije, __________________________, glasa da se završni rad kandidata ocijeni sa ocjenom :

________ ( _________________________ );

 

Predsjednik Komisije, ____________________, glasa da se završni rad kandidata ocijeni sa ocjenom :

________ ( _________________________ );

 

V – PODACI O JAVNOM OBJAVLJIVANJU ODLUKE  O ODBRANI:

1.

Podaci o javnom objavljivanju odluke o odbrani:

Nakon vijećanja i glasanja, predsjednik Komisije  utvrđuje da je kandidat sa uspjehom odbranio završni/master rad, i javno objavljuje da je kandidat _____________________, odbranio/a  završni  rad sa ocjenom:

_________( ________________________ )

 

 

 

 

2.

Završeno u časova:

 

______: ______ h.

 

VI – VERIFIKACIJA ODBRANE/POTPISI ČLANOVA KOMISIJE:

R.br.

Akademsko zvanje,

ime i prezime:

Svojstvo u Komisiji:

 

 

 

M.P.

 

 

 

↓Potpis/i:

1.

...............................................

Predsjednik

 

----------------------------------------

 

2.

..................................................

Član-mentor

 

 

 

----------------------------------------

 

3.

.................................................

Član

 

 

 

----------------------------------------

 

VII – PODACI O PROTOKOLU ODBRANE I ARHIVIRANJU:

 

1.

Broj djelovodnog protokola:

Napomena/e:

2.

Datum evidencije u djelovodnom protokolu:

VIII

PRILOZI I NAPOMENE:

1.

Prilog ovom Protokolu čini dokaz-uplatnica o uplati naknade za završni/master rad:

1.1.Iznos od 350,oo € za odbranu završnog rada na AMS/Akademskim master studijama

 

2.

Broj rješenja o imenovanju Komisije za odbranu podvodi se kao broj iz djelovodnika iz tačke III.2 ovog Protokola ( podaci od prijavi odbrane ) kroz 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Obrazac br.15: Obrazac Diplome i Dodatka diplome o završenim master studijama.

/Pravilnik o sadržaju i obliku diplome i dopune diplome (Supplement), vođenju matične knjige studenata, evidenciji i sadržaju javnih isprava koje izdaje univerzitet i ustanove visokog obrazovanja, “Sl.list RCG”, br.9/2007/

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________                                                        OBRAZAC 3

B a r, ____.____.20___. (spoljašnji dio)

 

CRNA GORA

 

_____________________________________

(naziv ustanove)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A R

(unutrašnji dio)

( strana 1)

 

 

 

 

 

(Znak ustanove visokog obrazovanja)

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR

(Naziv ustanove visokog obrazovanja)

 

D I P L O M A

POSTDIPLOMSKIH MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

______________________________________

(ime i prezime )

Rođen/a _________________ u ____________________ završio /la je studije na

(datum)          (mjesto-država)

Fakultetu za poslovni menadžment u Baru ______________________ i stekao/la

 

STEPEN MASTERA(MSc)

___________________________________________________________

(naziv studijskog programa)

 

Sa svima pravima koje pruža ova Diploma.

 

 

Broj iz evidencije:__________

U __________, 20____.godine

 

D  E  K A  N

 

Suvi žig

 

 

 

 

Sastavni dio ove Diplome je Dopuna diplome

 

 

 

 

 

 

 

15.Obrazac br.15: Obrazac Diplome i Dodatka diplome o završenim master studijama.

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

za poslovni       85 000 Bar                 www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: ___________                                                        OBRAZAC 4

B a r, ____.____.20___. (spoljašnji dio)

 

CRNA GORA

 

_____________________________________

(naziv ustanove)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A R

(unutrašnji dio)

( strana 1)

 

 

 

 

 

(Sign of the institution)

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR

(name of the higer education institution)

 

D I P L O M A

POSTGRADUATE MASTER ACADEMIC

______________________________________

(Name and surname of candidate )

Born on__________________________ in ______________________________

(date)                                          (place-state)

Graduated at the _________________________ on ___________ and has been

(name of the higer education institution)               ( date)

 

DEGREE OF MASTERA(MSc)

___________________________________________________________

(name of the study program)

 

With all the rights conferred by this Diploma.

 

 

Record No:__________

Place_________ Date ______ 20____.godine

 

D  E  A N

 

Dry Seal

 

 

 

 

Diploma Supplement constitutes an integral part of this Diploma.

 

 

 

 

 

 

16.Obrazac br.16.1: Obrazac Uvjerenja o završenim master akademskim studijsma ( 3+2 godine)

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: fpm@t-com.me

za poslovni       85 000 Bar                  www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: _________

B a r, ___.___. 20___ godine

Na osnovu člana  32 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/2014, 20/2015,40/2016 i 37/2017  ), člana 115 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014, 52/2014, 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017 , 55/2018, 3/2019, 17/2019, 47/2019 i 72/2019 ), člana 104 stav 2 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i  člana 16 Pravilnika o sadržaju i obliku diplome i dopune diplome (Supplement), vođenju matične knjige studenata, evidenciji i sadržaju javnih isprava koje izdaje univerzitet i ustanove visokog obrazovanja („Sl.list RCG“, br. 9/2007 ), te službene evidencije Fakulteta,  postupajući po zahtjevu ______________ iz ___________, Fakultet za poslovni menadžment u Baru izdaje sljedeće

U  V  J  E  R  E  NJ  E

o završenim postdiplomskim master akademskim studijama

Potvrđujemo da je ___________ ( _______ ) ____________, rođen/a dana ____._____.______.godine u mjestu __________, opština ________, država rođenja _______, državljanin ___________, mjesto prebivališta: ____________, ul.________________ br. ____, matični broj: ________, studentska isprava/indeks broj: ___/____, upisan/a na Fakultet za poslovni menadžment u Baru studijske _____/____. godine,  na postdiplomske master akademske studije, na studijskom programu: Menadžment u ________________, Modul: ________________________________,  koji realizuje Fakultet u trajanju od 2 ( dvije )  godine sa obimom  od 120 ECTS kredita, nakon prethodno završenih osnovnih akademskih studija u trajanju od 3 (tri) godine i stečenih 180 ECTS kredita, kao i da je dana  ___.____.____. godine završio/la postdiplomske master akademske studije na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, i time stekao/la VII2 (sedmi dva) podnivo visokog obrazovanja, sa ukupno stečenih 300 ECTS kredita  i zvanje/stepen: Mastera /MSc/- ____________________________, kao i sva prava koja mu/joj  po Zakonu pripadaju.

Imenovani/a je u toku studija ostvario prosječnu ( srednju ) ocjenu: ____, a završni/master  rad odbranio/a je sa ocjenom ____ ( __________).

Ovo Uvjerenje se izdaje u svrhu dokaza o završenim studijama i sticanju visokog obrazovanja-stepenu Mastera, a do izdavanja Diplome i Dodatka diplomi.

Na ovo Uvjerenje naplaćena je taksa u iznosu od  10,oo eura.

 

Dostavljeno:                                                 M.P.              D   E   K   A  N ,

▪ Imenovanom-oj,                                                   Prof. dr Milenko Radoman

▪ U personalani dosije studenta,

▪ a/a.

 

 

Mem. UVJERENJE O ZAVRŠENIM MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA /3+2 GODINE/

16.Obrazac br.16.2: Obrazac Uvjerenja o završenim master akademskim studijsma ( 4+1 godine)

 

Fakultet            Maršala Tita 7            e-mail: fpm@t-com.me

za poslovni       85 000 Bar                  www.fpm.me

menadžment     tel: 030/312-233

Bar                  fax: 030/312-233

Broj: _________

B a r, ___.___. 20___ godine

Na osnovu člana  32 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/2014, 20/2015,40/2016 i 37/2017  ), člana 115 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju („Sl.list CG“, br. 44/2014, 52/2014, 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019, 47/2019, i  72/2019 ), člana 104 stav 2 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i  člana 16 Pravilnika o sadržaju i obliku diplome i dopune diplome (Supplement), vođenju matične knjige studenata, evidenciji i sadržaju javnih isprava koje izdaje univerzitet i ustanove visokog obrazovanja („Sl.list RCG“, br. 9/2007 ), te službene evidencije Fakulteta,  postupajući po zahtjevu ______________ iz ___________, Fakultet za poslovni menadžment u Baru izdaje sljedeće

U  V  J  E  R  E  NJ  E

o završenim postdiplomskim master akademskim studijama

Potvrđujemo da je ___________ ( _______ ) ____________, rođen/a dana ____._____.______.godine u mjestu __________, opština ________, država rođenja _______, državljanin ___________, mjesto prebivališta: ____________, ul.________________ br. ____, matični broj: ________, studentska isprava/indeks broj: ___/____, upisan/a na Fakultet za poslovni menadžment u Baru studijske _____/____. godine,  na postdiplomske master akademske studije, na studijskom programu: Menadžment u ________________, Modul: ________________________________,  koji realizuje Fakultet u trajanju od 1 ( jedne )  godine sa obimom  od 60 ECTS kredita, nakon prethodno završenih postdiplomskih specijalističkih akademskih studija u trajanju od 3+1 (tri + jedna) godine i stečenih 240 ECTS kredita, kao i da je dana  ___.____.____. godine završio/la postdiplomske master akademske studije na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru, i time stekao/la VII2 (sedmi dva) podnivo visokog obrazovanja, sa ukupno stečenih 300 ECTS kredita  i zvanje/stepen: Mastera /MSc/- ____________________________, kao i sva prava koja mu/joj  po Zakonu pripadaju.

Imenovani/a je u toku studija ostvario prosječnu ( srednju ) ocjenu: ____, a završni/master  rad odbranio/a je sa ocjenom ____ ( __________).

Ovo Uvjerenje se izdaje u svrhu dokaza o završenim studijama i sticanju visokog obrazovanja-stepenu Mastera, a do izdavanja Diplome i Dodatka diplomi.

Na ovo Uvjerenje naplaćena je taksa u iznosu od  10,oo eura.

 

Dostavljeno:                                                 M.P.              D   E   K   A  N ,

▪ Imenovanom-oj,                                                   Prof. dr Milenko Radoman

▪ U personalani dosije studenta,

▪ a/a.

 

 

Mem. UVJERENJE O ZAVRŠENIM MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA /4+1 GODINA/

17.Obrazac br.17: Obrazac naslovne strane master rada

 

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR

 

 

ZAVRŠNI/MASTER RAD

 

Studijski program: ___________________________________________________

Modul: ________________________________________________________________

 

Predmet: _____________________________________________________________

Naslov rada/tema/: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

M  E  N  T  O  R,                                STUDENT/KANDIDAT

____________________________ _____________________________

/Titula, ime i prezime mentora/                                       /Ime i prezime/

Broj indeksa: _________/_______

 

 

 

 

 

 

 

 

B a r, ( mjesec, godina )

PROCEDURA/KORACI

ODOBRENJA, PRIJAVE, PRIPREME, IZRADE I ODBRANE ZAVRŠNOG/MASTER RADA

 

Korak 1: Predmetni nastavnik podnosi Vijeću Fakulteta predlog Liste tema za izradu završnog/master rada, po odgovarajućim modulima i predmetima i /ili na predlog studenata/kandidata;

 

Korak 2: Vijeće Fakulteta na osnovu podnesenih predloga svih predmetnih nastavnika i studenata/kandidata donosi Odluku o odobrenju Liste tema za izradu završnog/master rada ( po modulima, predmetima i predmetnim nastavnicima-mentorima);

 

Korak 3: Na osnovu odobrene Liste tema za završni/master rad, svaki student pojedinačno i u dogovoru sa mentorom vrši odabir teme, osim teme koju je lično predložio, a mentor i Vijeće Fakulteta je prihvatilo i ocijenilo podobnom, i podnosi odgovarajuću Prijavu teme završnog/master rada na propisanom obrascu ( Obrazac br.10 )

Prijava se podnosi u 3 (tri) primjerka: 2 (dva) za Fakultet (arhiva I pravna služba Fakulteta) i 1 (jedan) za studenta/kandidata.

 

Korak 4: Dekan Fakulteta (na osnovu ovlašćenja Vijeća Fakulteta) donosi posebnu odluku, odnosno rješenje, kojim se odobrava svaka pojedinačna tema za završni/master rad.

 

Korak 5: Nakon izrade završnog/master rada (forma: nacrt rada) u saradnji sa metorom i po njegovim instrukcijama, student predaje završni/master (forma: nacrt rada) rad u elektronskoj verziji, na CD-u u pdf formatu, radi softvereske provjere autentičnosti istog ( ili utvrđivanja plagijata ). Na kutiji u kojoj se nalazi CD, mora biti naljepnica sa imenom i prezimenom kandidata, brojem indeksa, nazivom/naslovom teme završnog/master rada i imenom i prezimenom mentora.

CD se predaje na arhivi Fakulteta u 1(jednom) primjerku.

 

Korak 6: Uz završni/master rad na CD-u (Korak:5), arhivi Fakulteta se predaje i:

6.1.Mentorska saglasnost (izvještaj) na završni/master rad ( forma:nacrt rada ); (Obrazac br.6);

6.2.Izjava studenta/kandidata o autentičnosti završnog/master rada; (Obrazac br.7)

 

Korak 7: Ovlašćena Komisija, odnosno ovlašćeno stručno lice vrši softversku provjeru autentičnosti završnog/master rada i o tome sačinjva odgovarajući Izvještaj koji dostavlja Dekanu Fakulteta.

Korak 7.1. Ukoliko se softverskom provjerom pokaže da rad nije autentičan, student/kandidat se poziva da u saradnji sa mentorom  u roku od 30 dana ispravi odrđene nepravilnosti.

 

U slučaju da student/kandidat ni u dodatnom roku od 30 dana ne ispravi, odnosno otkloni uočene nepravilnosti, Dekan Fakulteta će donijeti rješenje kojim se odbija odbrana završnog/master rada i u daljoj proceduri preduzeti odgovarajuće mjere i radnje shodno Odluci o krišćenju softvera za utvrđivanje plagijata, kao i prema Etičkom odboru, odnosno nadležnim organima za utvrđivanje odgovornosti za plagijat.

 

Korak 8: Ukoliko se softverskom provjerom pokaže da je završni/master rad autentičan, student se poziva da u roku od 30 dana Fakultetu dostavi 6(šest) primjeraka tvrdo ukoričenog završnog/master rada, podnese odgovarajuću Prijavu odbrane završnog/master rada ( Obrazac br.11) i saglasnost mentora na konačan tekst završnog/master rada.

Jedan primjerak završnog/master rada dostavlja se Biblioteci Fakulteta na javni uvid u trajanju od najmanje 7 (sedam) dana.

 

Korak 9: U roku od 15 dana od dana predaje završnog/master rada u štampanom obliku i podnošenja Prijave odbrane završnog/master rada, Dekan Fakulteta donosi rješenje kojim se odobrava odbrana i imenuje Komisija za odbranu.

O terminu odbrane (mjesto, datum i vrijeme odbrane ) obavještava se student/kandidat najkasnije 7 (sedam) dana prije zakazanog termina odbrane.

 

Korak 10: Fakultet na sajtu i oglasnoj tabli javno objavljuje zakazanu odbranu završnog/master rada ( ime i prezime kandidata, broj indeksa, naziv/naslov teme, sastav Komisije za odbranu, mjesto, datum i vrijeme odbrane…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

ODLUKA O REAKREDITACIJI ZA 2014. GODINU

Download PDF

 

 

I  Z V  O  D

IZ PRAVILA I PROCEDURA PRIPREME I ODBRANE ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

/ OAS-Osnovne akademske studije - 3 godine /

-DOPUNE-

 

 

NASLOVNA STRANA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR

 

 

 

 

ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD

 

Predmet: _____________________________________________________________

Naslov rada/tema/: ___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

MENTOR,                                                              KANDIDAT/STUDENT,

__________________________                                                         ___________________________

/Titula, ime i prezime mentora/                                                                         /Ime i prezime/

Broj indeksa:_______/______

 

 

 

B a r, ( mjesec, godina )

 

I-SADRŽAJ ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG  RADA

Pravilo 1

Sadržaj završnog/diplomskog rada

 

1.Završni/diplomski rad sadrži: naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni/osnovni/dio, zaključak/e i spisak literature.

2.Naslovna strana: sadrži osnovne podatke kao sto su: Logo Fakulteta/pri vrhu i po sredini/; ispod toga naziv:Fakultet za poslovni menadžment Bar , oznaku završni/specijalistički rad /po sredini/; naziv predmeta/po sredini/; naslov rada/tema/ po sredini;  ime i prezime kandidata/studenta i broj indeksa/ u donjem desnom uglu naslovne strane-korica/; titula/akademsko zvanje, ime i prezime mentora; mjesto i datum izrade/na primjer, Bar, jun 20___./

Naziv /ispod loga/:FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR, piše se fontom 12 /Arial Black/.

ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD, piše se fontom 20 /Arial Black/.

Predmet: ...,  piše se fontom 12 /Arial Black/.

Naslov rada/tema...,  piše se fontom 12 /Arial Black/.

MENTOR..., piše se fontom 11 /Arial Black/, a titula/akademsko zvanje, ime i prezime mentora ispod toga fontom 10 /Arial Black/.

KANDIDAT/STUDENT ..., piše se fontom 11 /Arial Black/, a ime i prezime ispod toga, kao i broj indeksa piše se fontom 10/Arial Black/.

Mjesto, mjesec i godina izrade završnog rada ..., piše se fontom 12 /Arial Black/.

Naslovna strana korica završnog rada, zadnja strana korica /kompletan povez/  štampa se u plavoj boji /dozvoljene su različite nijanse plave boje...plavetna, druge nijanse do do teget boje /.

Prva preliminarna strana je prazna. Druga strana odgovara izgledu naslovne strane sa korica.Nakon toga slijedi sadržaj i eventualno lista skraćenica ukoliko su korišćene u tekstu završnog rada.

Sve stranice unutar završnog rada osim prve preliminarne i naslovne strane moraju biti numerisane. Stranice na kojima je naveden sadržaj i lista skraćenica /ukoliko se koristi/ numerišu se rimskim brojevima / I, II,.../. Uvod, glavni/osnovni/dio i zaključak numerišu se arapskim brojevima koji počinju od broja 1. na prvoj stranici uvoda. Stranice sa literaturom numerišu se rimskim brojevima počevši od broja I. Eventualni aneksi i dodaci iznova se numerišu rimskim brojevima.

3.Sadržaj: u kome su navedeni osnovni dijelovi rada – naslovi i podnaslovi koji odražavaju njegovu strukturu, kao i brojevi strana na kojima se nalaze.

4. U uvodu: ističe se značaj teme, razlozi za njenu obradu i kratak pregled sadržaja rada. Takođe, u uvodu je potrebno navesti pitanja i probleme koji će se istraživati u radu, postavke od kojih se polazi i ukratko navesti sadržinu svakog poglavlja.Rad mora biti podijeljen prema odgovarajućoj sistematici na glave, poglavlja, dijelove i slično.

5.U glavnom /osnovnom/ dijelu: obrađuje se tema rada kroz prikaz najvažnijih teorijskih i praktičnih aspekata. Tekst treba da bude strukturiran kroz više logičnih cjelina označenih naslovima i podnaslovima koji su numerisani. Osnovni dio rada mora biti logički podijeljen na određene cjeline, a već u njemu mogu biti istaknuti određeni stavovi, koji će se potom, u jednom fokusiranijem vidu predstaviti u zaključku.

6.Zaključak/ci: sadrži/e najznačajnije rezultate i saznanja do kojih se došlo izradom rada. U zaključku je potrebno navesti finalne , odnosno zaključne stavove autora u pogledu pitanja koje je istraživao i sprovedene analize.Potrebno je  generalno izbjegavati prejake, odnosno prenaglašene ili „revolucionarne“ zaključke, naročito kada se oni svode na određeno „fraziranje“, ponavljanje opštih ideja i sl.

 

Nije poželjno pisati u prvom licu jednine, ni u samom osnovnom tekstu, a naročito ne u zaključku. Treba koristiti pasiv u smislu:“Uočeno je ...“, Može se zaključiti ...“, „Iz istraživanja proizilazi ...“, i sl., odnosno moguće je u nekim rečenicama pisati u prvom licu množine, kao na primjer:“Mišljenja smo da...“, „Možemo da zaključimo da...“, i sl. Kada se pravi sadržaj rada, odnosno konkretnija podjela u okviru osnovne strukture, tj. kada se konkretno formulišu odgovarajući naslovi, podnaslovi i sl., treba izbjegavati preuzimanje, bilo sasvim doslovno ( što bi se u stvari, svelo na varijantu plagijata), bilo uz sasvim male ili nedovoljne korekcije ( što takođe predstavlja blažu varijantu plagiranja ili bar nedopustive neoriginalnosti), tuđe strukture, odnosno strukture i podjele u okviru nje, koju  je napravio neki drugi autor. Drugim riječima, nedopušteno je preuzimanje tuđeg osnovnog sadržaja, tuđe osnovne strukture i podjele u okviru iste i sl.

7.Literatura: sadrži pregled svih izvora koji su korišćeni u toku izrade rada. Spisak literature se daje po azbučnom ili abecednom redu. U izradi rada pored, obavezne udžbeničke literature,  koristi se i dodatna literatura koju odredi mentor. Pod izvorima literature podrazumevaju se udžbenici, knjige, monografije, hrestomatije, časopisi, zbornici radova, internet sajtovi, enciklopedije, kompanijski izvještaji,  itd.

8. Tekstovi « skinuti » sa Interneta: takođe se navode u literaturi, na kraju. Internet adresa sa koje potiče tekst mora biti tačno prepisana, mora da sadrži naslov samog teksta i ime autora.Ako tekst sa Interneta potiče iz Internet časopisa, pored tačne adrese, naslova teksta i imena autora, mora stajati i ime časopisa, godina ili mjesec izdanja.

II - FORMA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

Pravilo 2

1.Obim rada: završni/diplomski rad ne može biti kraći od 30 strana teksta ( bez naslovne strane, sadržaja, popisa korišćene literature i sl. ).U svakom konkretnom slučaju dužina rada zavisi od  same teme za završni/diplomski rad i uputstva koje studentu daje mentor.

2.Format teksta /osim..., vidi Pravilo 1 pod tačkom 2 /: A4 ( 210 x297 mm ); margine sve po 2,5 cm; prored 1, 5; font Times New Roman  12 /ili drugi odgovarajući font 1/. Rad mora biti štampan, povezan i  tvrdo ukoričen u 3 /tri/ primjerka. Tekst ne smije sadržavati zaglavlja ( Header ) niti ponožja ( Footer ).

Naslovi „UVOD“, „ZAKLJUČAK“, „LITERATURA“, „ANEKS“, „DODATAK“, „PRILOZI“ i dr., pišu se velikim štampanim slovima, fontom Times New Roman 14-16 /ili drugi odgovarajući font 1/. Ostali naslovi mogu se štampati takođe velikim štampanim slovima, na primjer, fonta 12, ili samo sa velikim početnim slovom. Podnaslovi se isto tako mogu štampati velim štampanim slovima, sa manjim fontom od naslova, na primjer, 10-11, ili samo velikim početnim slovom. Podnaslovi se numerišu arapskim brojevima, na primjer: 2.1.1,...2.1.2,...2.1.3,.. itd. Naslovi se mogu numerisati rimskim ili arapskim slovima, fontom kao i tekst naslova.

Aneksi, dodaci i prilozi nalaze se nakon literature.

Zadnja korica (poleđina)završnog rada je prazna.

3.Primjerci završnog rada: završni rad se predaje u 3 ( tri ) primjerka tvrdo ukoričena.

4.Reference i citiranje:

Prilikom citiranja pojedinih definicija, podjela, podataka, tabela, slika ili dijelova teksta obavezno je navesti izvor u fusnoti ili endnoti. Korišćenje fusnota znači navođenje citiranog izvora na dnu stranice teksta. Korišćenje endnota podrazumijeva navođenje izvora na kraju rada.

Pravila citiranja bliže su opisana u Poglavlju IV.

5.Slike, tabele, grafikoni i drugo:

  • Prilikom označavanja slika i tabela u tekstu navodi se redni broj i naziv slike, tabele ili grafikona.
  • Prilikom navođenja izvora ispod slika, tabela ili grafikona - navodi se cio izvor: prezime; prvo slovo imena;godina izdanja, naziv djela; mjesto izdanja; izdavač, broj strane na kojoj se u izvoru slika, tabela ili grafikon nalazi. Koristi se font Times New Roman 10 / ili drugi odgovarajući font 10/.

 

III - PROCEDURA IZRADE I ODBRANE ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

Pravilo 3

1. Predmetni nastavnici na kraju zimskog ili na početku ljetnjeg semestra Fakultetu dostavljaju Predlog  tema za završni rad.

2. Vijeće Fakulteta posebnom odlukom potvrđuje predložene teme /Lista tema/.

3. Student/kandidat ima pravo  i da predmetnom nastavniku/mentoru predloži temu za završni rad.

4. Student bira temu sa Liste tema koju je odobrilo Vijeće Fakulteta, po principu: prvi u vremenu, prvi u pravu.

5. Zamjena već odabrane teme može se, izuzetno, izvršiti samo uz prethodnu saglasnost predmetnog nastavnika i uprave Fakulteta.

6.Nije dozvoljeno da student samoinicijativno traži od predmetnog nastavnika da dopuni već odobrenu Listu tema za završni rad, bez saglasnosti predmetnog nastavnika i uprave Fakulteta.

7. Uprava Fakulteta je dužna da vodi računa o broju tema koje pojedini predmetni nastavnici daju, kako bi svi nastavnici bili ravnomjerno zastupljeni kod odabira tema za završni rad.

8. Nakon odabira teme, student i mentor se dogovaraju o temi, načinu obrade teme, literaturi i drugom.

9. U toku izrade rada student  kontaktira mentora u pojašnjavanju i razrješavanju otvorenih dilema i problema.

10.Pošto se otklone svi nedostaci i propusti i uvaže sugestije tokom izrade završnog rada, mentor daje konačnu saglasnost  da rad može ući u proceduru odbrane.

11. Mentor dostavlja Fakultetu mentorsku ocjenu, putem e-maila ili neposredno na propisanom obrascu. U cilju sprovođenja utvrđene procedure pripreme za odbranu (imenovanje Komisije za odbranu, obavještavanje kandidata o terminu odbrane-mjesto, datum i čas početka odbrane ), dozvoljeno je da mentor može upravi Fakulteta dostaviti u elektronskoj formi saglasnost da se može organizovati odbrana završnog rada za pojedinog ili više kandidata. Saglasnost podrazumijeva da je mentor pregledao i odobrio konačnu verziju završnog rada.

12. Neće se dozvoliti odbrana završnog rada, prije nego što Fakultet dobije mentorsku ocjenu, odnosno saglasnost predmetnog nastavnika-mentora.

13. Student  istovremeno predaje Studentskoj službi: a/ 3 ( tri ) primjerka završnog rada ( tvrdo ukoričenih), b/ prijavu odbrane završnog rada na propisanom obrascu ( dobija se u studentskoj službi ),  i c/ dokaz o izvršenoj uplati naknade za odbranu, najkasnije sedam dana prije opcionog datuma odbrane.

Izuzetno, u  slučaju objektivnih razloga, dozvoliće se predaja dokaza/ original uplatnice/ o izvršenoj uplati naknade za odbranu završnog rada i na dan odbrane, pod uslovom da student/kandidat kopiju uplatnice dostavi Fakultetu putem faksa ( ili mejlom skenirano) najkasnije 48 sati prije utvrđenog termina za odbranu.

Pravilo 4

1. Dekan Fakulteta donosi pojedinačno rješenje o pristupanju odbrani završnog rada za svakog studenta/, koje je sastavni dio Zapisnika/Protokola o odbrani diplomskog rada/.

Pravilo 5

1.Odbrana završnog rada je javna, pred tročlanom Komisijom/predsjednik, mentor, član/.

2.Procedura odbrane obuhvata:

▪Mentor daje uvodnu riječ o završnom radu,

▪Student prezentira najvažnije rezultate i zaključke završnog rada ne duže od  15 - 20 minuta,

▪Dozvoljeno je da se student prilikom odbrane završnog rada služi računarom i video-projektorom prezentacijom svog rada u određenom softverskom programu, ali nije dozvoljeno da student prosto iščitava svoj rad sa projekcionog platna, monitora računara ili drugog informatičkog uređaja. Video-projekcija završnog rada može da posluži samo kao podsjetnik.

▪Predsjednik, član-mentor i član komisije  komentarišu završni rad i postavljaju pitanja studentu,

▪ Pravo na postavljanje pitanja ima i prisutna publika,

▪Student odgovara na pitanja i obrazlaže svoje stavove,

▪Komisija za odbranu ocjenu završnog rada  upisuje u  Zapisnik/Protokol o odbrani završnog rada,

▪Po završetku odbrane, predsjednik komisije objavljuje/proglašava/ da je student odbranio/nije odbranio/ završni rad i stekao odgovarajuće zvanje, odnosno nivo obrazovanja.

▪Nakon odbrane, predsjednik Komisije predaje Zapisnik/Protokol o odbrani završnog rada sekretaru Fakulteta, odnosno Studentskoj službi

▪U roku od tri dana od dana završetka studija / diplomiranja /, student dobija Uvjerenje o završenim studijama, koje zamjenjuje Diplomu i Dodatak diplomi / do njihovog izdavanja/.

Cjelokupan završni rad ili njegovi dijelovi ne smiju biti objavljeni prije javne odbrane.

 

IV - PRAVILA CITIRANJA

 

Način  citiranja  u  okviru cjelokupnog  rada  mora  biti  jedinstven.  Prilikom  citiranja kandidati treba da dosljedno primjenjuju slijedeća pravila citiranja:

1. Knjige

Prvo  slovo  imena  (nakon  kojeg  slijedi  tačka)  i  prezime  autora,  naziv knjige,  izdavač  (ako  je  poznat), mjesto  izdanja  te  godina  izdanja.  Naziv knjige piše se u kurzivu.  Ako se  navodi  i  broj strane on se  nakon zareza piše  na način što se stavlja:  str. 2.  Između  mjesta  izdanja  i godine izdanja ne stavlja se zarez.

Primjer: D. Zdravković,  Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2010, str. 2.

Dozvoljen je i drugačiji način citiranja autora. Ovo važi i sa sljedeće načine citiranja( tačka 2, 3, ....itd).

Primjer: Zdravković, D., Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2010, str. 2.

2. Knjige sa više izdanja

Ukoliko  knjiga  ima  više  izdanja,  uvijek  se  navodi  ono  izdanje  koje  se koristilo  u  radu.    Broj  izdanja  navodi  se  uz  skraćenicu  “izd.”  prije navođenja izdavača.

Primjer: D. Zdravković, Uvod u ekonomiju, 2. izd., Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar 2010.

 

Ukoliko  se  upućuje  na  fusnotu,  poslije  broja  stranice  piše  se  skraćenica „fn.“.

Primjer: D. Zdravković,  Uvod u ekonomiju,Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2009, str. 41 fn. 31.

3. Knjige sa više mjesta izdanja

Ukoliko se u knjizi navodi više mjesta izdanja, ona se navode razdvojena crticom.

Primjer: D.Zdravković, M.Blečić, Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, 4.izd., Niš-Bar 2012.

4. Knjige sa većim brojem autora

Ukoliko postoji više autora knjige ili članka (do tri), razdvajaju se kosom crtom.
Primjer: D.Zdravković/M.Blečić/B.Krstić, .....

Ukoliko se  citira  knjiga  ili  članak sa  više  od tri  autora  navodi  se  prvo slovo imena  (sa  tačkom)  i prezime  samo prvog  autora,  uz  dodatak skraćenice riječi et alia (et. al.) kurzivom.

Primjer: D.Zdravković et al.

5. Knjige sa urednikom kao autorom

U  slučaju  zbornika  radova  i  sličnih djela,  urednik/urednica  ili  urednici, tretiraju se kao autori. Iza imena u zagradi navodi se skraćenica „ur.”.

Primjer: G.  Reichelt  (ur.),  Europäisches  Gemeinschaftsrecht  und IPR  –

Ein Beitrag zu Kodifikation der  allgemeinen Grundsätze  des Europäischen Kollisionsrechts, Manz, Wien 2007.

6. Knjiga prevedena sa stranog jezika

Ukoliko je  knjiga  prevedena  sa  stranog  jezika,  prevodilac  se  navodi  iza naslova.

Primjer: T.  C.  Hartley,  naslov knjige koja je prevedena..............,  preveo J. Janković,  Centar za evropske studije, Podgorica 2011.

7. Knjiga u seriji od više knjiga

Broj knjige u seriji od više knjiga navodi se iza opšteg naslova serije.

Primjer: Početno slovo imena sa tačkom, i prezime autora, naziv objavljenog rada /kurzivom/, knjiga 3, naziv izdavača, mjesto i godina izdanja

 

7.  Knjiga jednog autora ili  urednika u  seriji  sa glavnim  urednikom

drugog imena

Ukoliko  se  knjiga  pojavljuje  u  ediciji  koja  ima  generalnog urednika,  a urednici pojedinih djela su različiti, na prvom mjestu se kao autor navodi pisac ili urednik tog djela, a ne glavni urednik. Iza naziva djela navodi se broj knjige u seriji a zatim, odvojen zarezom, glavni urednik serije.

Primjer: J. Janković/M.Marković  (ur.), naziv objavljenog rada /kurzivom/,knjiga 1.,ur.serije P.Petrović, Izdavački zavod ......, Podgorica, 2001.

8. Jedan ili više tekstova od istog autora

Ukoliko  se  u  radu  citira  samo  jedan tekst  određenog  autora,  kod ponovljenog citiranja tog teksta, poslije prvog slova  imena (sa tačkom)  i prezimena  autora,  slijedi  samo broj  strane  i  tačka  (bez dodataka  op.  cit., navedeno djelo i sl.).

Primjer: J. Janković, str.47.

 

Ukoliko se citira više radova istog autora, bilo knjiga ili članaka, a nakon što je prvi put naziv svakog rada naveden u punom obliku, poslije prvog slova  imena  (sa  tačkom)  i  prezimena  autora,  stavlja  se  u  zagradi  godina izdanja  knjige  ili  članka.  Ukoliko iste  godine  autor  ima  više  objavljenih radova  koji  se  citiraju,  uz  godinu  se  dodaju  slova  a,  b,  c,  d,  itd.,  poslije čega slijedi samo broj strane (bez dodataka).

Primjer: J. Janković (2010 a), str.78.

9. Članci u naučnim časopisima

Prvo slovo imena  (sa  tačkom)  i  prezime  autora,  naziv  članka  pod navodnicima,  naziv časopisa  u  kurzivu (zato što se  i  knjige  navode  u kurzivu),  broj  i  godište,  te    broj  stranice  koja  se  iz  tog  članka  citira  bez ikakvih dodataka.

 

Ukoliko  je  naziv časopisa  dug,  prilikom  prvog citiranja  u zagradi  se navodi  skraćenica  pod kojom  će  se  periodika  nadalje  pojavljivati.  Za razliku od serije knjiga, ovdje se ne navodi glavni urednik.

Primjer: J.Janković, naziv objavljenog rada pod navodnicima, Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici (Zb.Pf.Univerz.Podgorica )

10. Članci u novinama

Članci u novinama navode se prema datumu, bez navođenja broja novina.

Primjer: J. Janković, naziv objavljenog članka............, Pobjeda, 26. maja 2010., str.8.

11. Članci u zborniku radova

Zbornik radova  nije  serijska  publikacija,  pa  se  tretira  kao  knjiga.  Članci se navode poput članaka u časopisima, uz prilog „u” i navođenje urednika i naziva zbornika. (Pažnja: Časopisi pravnih i drugih fakulteta često nose naziv „Zbornik” ili „Zbornik radova”. Uprkos nazivu, radi se o serijskim publikacijama.)

Primjer: P.  Lagarde, „Remarques sur  la proposition de règlement de  la Commission  européenne  sur  la  loi  applicable  aux obligations contractuelles  (Rome  I)”,  u  G.  Reichelt  (ur.), Europäisches

Gemeinschaftsrecht  und IPR  –  Ein Beitrag zu Kodifikation der allgemeinen Grundsätze des Europäischen Kollisionsrechts, Manz, Wien 2007, 13.

12. Članci u enciklopediji ili leksikonu

Članci  u enciklopedijama  obično ne  sadrže  ime  autora.  Navode  se  bez broja stranice jer se članci zbog redosljeda po abecedi  lako pronađu, pa se umjesto broja stranice koristi samo latinska skraćenica s.v. (sub verbo).

Primjer: Enciklopedija Crne Gore, 1. izd., Leksikografski zavod Crne Gore, Podgorica 2012, s.v. „Bar”.

Ukoliko se radi  o dužem  članku, naročito u  specijalizovanim priručnicima,  navodi  se  i  ime  autora.  Ime  autora  moguće  je  pronaći  i  na listi  autora  na  početku enciklopedije.  Nekada  enciklopedije  sadrže  i  ime urednika,  pa  se  članci  navode  kao u  zbornicima  radova,  ali  bez  broja stranica.

Primjer: Reinhard Zimmermann,  „Common  Frame  of  Reference”,  u  J. Basedow/K.  J.  Hopt/R.  Zimmermann  (ur.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Mohr Siebeck, Tübingen 2009.

13. Neobjavljeni rukopisi i arhivski izvori

Kod arhivske građe treba navesti ime arhiva (npr. Državni arhiv na Cetinju), arhivskog fonda (Spisi kotorskog arhiva) ili zbirke te, ukoliko postoji, oznaku arhivske jedinice za građu koja je korištena.

Primjer: početno slovo imena sa tačkom, prezime, naziv neobjavljenog rukopisa..................., Gradska biblioteka ........., 15554 Ms 328

14. Magistarski rad ili disertacija

Za razliku od objavljenih knjiga, nazivi  magistarskih i doktorskih radova pišu se pod navodnicima, nakon čega slijedi vrsta rada (magistarski rad / doktorska  disertacija),  akademska  institucija  u  kojoj  je  rad pisan  i odbranjen, te godina odbrane.

J.  Janković, naziv magistarskog rada „........................“,  magistarski  rad,  Pravni  fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2011.

15. Publikacija u štampi

U  slučaju  da  se  navodi  djelo koje  još  nije  izašlo,  ali  je  njegov  izlazak izvjestan, iza mjesta izdanja odvojeno zarezom navodi se „u štampi”.

Primjer: J.  Janković/M.  Marković, naziv djela, odnosno publikacije „..................................”,  Bilten Univerziteta Crne Gore, br. 5. 201___., u štampi.

16. Citiranje više stranica teksta

Ukoliko se  citira  tekst  sa  više  tačno određenih  strana,  one  se  razdvajaju crticom, poslije čega slijedi tačka. Ukoliko se citira više strana koje se ne određuju tačno, poslije broja koji označava prvu stranu navodi se „i dalje” s tačkom na kraju.

Primjer: J. Janković/M. Marković, 75- 87.

Primjer: J. Janković/M. Marković, 51 i dalje.

 

17. Ponavljanje citata

Ukoliko se  citira  podatak s  iste  strane  iz  istog  djela  kao u  prethodnoj fusnoti, koristi se skraćenica za ibidem u kurzivu, s tačkom na kraju (bez navođenja prezimena i imena autora).

Primjer: Ibid.

Ukoliko  se  citira  podatak iz  istog  djela  kao u  prethodnoj  fusnoti,  ali  s različite  stranice,  koristi  se  skraćenica  ibid.,  navodi  se  odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.

Primjer: Ibid., 114.

 

18. Propisi

Propisi  se  navode  punim  nazivom,  zatim  se  navodi  službeni list (glasnik, službene novine i sl. ) u  kojem  je propis objavljen, a poslije zareza broj  i  godina objavljivanja. Ukoliko će se pomenuti zakon citirati ponovo, prilikom prvog pominjanja poslije crte navodi se skraćenica pod kojom će se propis pojavljivati.

Primjer: Zakon o obligacionim odnosima, „Službeni list Crne Gore, br. ___/___.

 

Ukoliko je  propis  izmijenjen  i  dopunjen,  navode  se  sukcesivno brojevi  i godine objavljivanja izmjena i dopuna.

Primjer: ZOO, „Službeni list Crne Gore”, br. ___/___, ___/___,

 

19. Sudske odluke

Navođenje  sudskih  odluka  treba  da  sadrži  što potpunije  podatke  (vrsta  i broj  odluke,  datum  kada  je  donesena  publikacija  u  kojoj  je  eventualno objavljena).

 

20. Strani pojmovi i internet stranice

 

Strani  pojmovi,  latinske  izreke  i  internet  stranice  se  pišu  kurzivom. Citiranje  tekstova  sa  interneta  treba  da  sadrži  naziv  citiranog  teksta, adresu  internet  stranice  i  datum  posljednjeg  pristupa  stranici.  Članci  i knjige  koje  su  korištene  sa  interneta,  iako su  bile  dostupne  u  punom tekstu  u  kojem  su  i  objavljene,  dodatno  se  navode  sa  elektronskom adresom, i datumom zadnjeg pristupa u zagradi.

Wikipedia  i  slične  internet  enciklopedije  ne  mogu  se  smatrati  naučnim izvorima.

 

Primjer: European  Commission,  The  Proposal  for  a  Directive  on Consumer  Rights:  Impact  on  Level  of  National  Consumer  Protection, http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/comparative_table  _en.pdf (9. februar 2010.)

 

Čak i ako se internet izvor navodi nakon tačke, prvo slovo je malo (malo “h” od “http”), a na kraju se ne stavljaju znakovi interpunkcije, kako ne bi došlo  do  pretpostavke  da  je  znak  interpunkcije  dio adrese.  Ukoliko  se internet  izvor  prebacuje  u  drugi  red,  prekida  se  prije tačke,  zareza, crte, upitnika, crtice, znaka postotka, jednakosti ili broja, ali  poslije kose crte, bilo jednostruke ili dvostruke.

 

Primjer: Nemoto T., Visser J., Joshimoto R., Impacts of Information and CommunicationTechnology on Urban Logistics Syytem, Hitotsubashi University, 2001.

(http://hdl.handle.net/10086/16042)

 

V - LITERATURA /POPIS KORIŠĆENE LITERATURE/:

 

Literatura koja je korišćena za izradu završnog rada navodi se na samom kraju rada, prema azbučnom ili abecednom početnom slovu prezimena autora monografije ili udžbenika, stručne knjige, disertacije ili publikacije, početnom slovu pravnog propisa, enciklopedije ili riječnika.

U literaturi se mogu navoditi samo i isključivo knjige i članci na koje je upućivano u tekstu. Knjige i članci navode se po prethodno navedenim pravilima citiranja, prema azbučnom ili abecednom redu, s tim što se prvo navodi prezime autora, prvo slovo njegovog imena, naziv djela, izdavač, mjesto i godina izdanja

 

1.MONOGRAFIJE I UDŽBENICI:

 

(1) Dapčević-Marković, Lj., Kontrola policije ipolicijski ombudsman, monografija, Beograd, 2008.;

 

( 2 ) Krstić B., “Ekonomika preduzeća-upravljački aspekti poslovnih performansi”, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2009.;

 

( 3 ) Savić, A., Mašulović, I., Bezbjednosni menadžment, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2007.;

( 4 ) Talijan, M. i drugi, Organizacija i poslovi uniformisanih pripadnika policije, VŠUP, Beograd, 2001;

( 5 ) Zečević, S., Tadić, S., „Logistika”, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2012.;

 

2.STRUČNE KNJIGE, DISERTACIJE I PUBLIKACIJE:

 

( 1 ) Talijan, M., Specifičnosti rukovođenja snagama unutrašnjih poslova  u kriznim situacijama, doktorska disertacija, Fakultet odbrane i zaštite, Beograd, 1995.;

 

3.ZBORNICI I ZBIRKE:

( 1 ) Talijan, M., Miroslav, Stručno osposobljavanje kadra privatne bezbednosti-primer kursa za sticanje osnovnih radnih veština obezbeđenja određenih ličnosti/VIP/, Međunarodni naučni skup, Privatna bezbednost-stanje  i perspektive, Zbornik radova, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 2008.;

4.ČASOPISI:

 

(1 ) Dapčević-Marković, Lj., Transparentnost upravnog postupanja i ombudsman, Bezbednost, br.1/01, Beograd;

 

5.PRAVNI PROPISI:

 

( 1 ) Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore, „Službeni list Crne Gore”, br....../.....

( 2 )_Zakon o visokom obrazovanju, „Službeni list RCG”, br......./...., i „Službeni list Crne Gore”, br. ....../.......

 

6.ENCIKLOPEDIJE, LEKSIKONI I RIJEČNICI:

 

( 1 ) Bošković, M., Kriminološki leksikon, Matica srpska, Novi Sad, 1999;

( 2 ) Vojna enciklopedija, Knjiga I, VIZ, 1970;

( 3) Mala enciklopedija Prosveta, Prosveta, Beograd, 1972;

( 4 ) Pantazijevi-Stanojević, M., Zlatković, V., Rečnik najosnovnijih kriminoloških pojmova i izraza, Zemunska štampa, Beograd, 1991;

________________________________________________________________________________________________

I  Z V  O  D

IZ PRAVILA I PROCEDURA PRIPREME I ODBRANE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

PSS

-DOPUNE-

 

 

NASLOVNA STRANA ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR

 

 

 

 

 

ZAVRŠNI/SPECIJALISTIČKI RAD

 

Predmet: _____________________________________________________________

Naslov rada/tema/: ___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

MENTOR,                                                              KANDIDAT/STUDENT,

__________________________                                                         ___________________________

/Titula, ime i prezime mentora/                                                                         /Ime i prezime/

Broj indeksa:_______/______

 

 

 

 

 

B a r, ( mjesec, godina )


I-SADRŽAJ ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

Pravilo 1

Sadržaj završnog/specijalističkog rada

 

1.Završni/specijalistički rad sadrži: naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni/osnovni/dio, zaključak/e i spisak literature.

2.Naslovna strana: sadrži osnovne podatke kao sto su: Logo Fakulteta/pri vrhu i po sredini/; ispod toga naziv:Fakultet za poslovni menadžment Bar , oznaku završni/specijalistički rad /po sredini/; naziv predmeta/po sredini/; naslov rada/tema/ po sredini;  ime i prezime kandidata/studenta i broj indeksa/ u donjem desnom uglu naslovne strane-korica/; titula/akademsko zvanje, ime i prezime mentora; mjesto i datum izrade/na primjer, Bar, jun 20___./

Naziv /ispod loga/:FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR, piše se fontom 12 /Arial Black/.

ZAVRŠNI/SPECIJALISTIČKI RAD, piše se fontom 20 /Arial Black/.

Predmet: ...,  piše se fontom 12 /Arial Black/.

Naslov rada/tema...,  piše se fontom 12 /Arial Black/.

MENTOR..., piše se fontom 11 /Arial Black/, a titula/akademsko zvanje, ime i prezime mentora ispod toga fontom 10 /Arial Black/.

KANDIDAT/STUDENT ..., piše se fontom 11 /Arial Black/, a ime i prezime ispod toga, kao i broj indeksa piše se fontom 10/Arial Black/.

Mjesto, mjesec i godina izrade završnog rada ..., piše se fontom 12 /Arial Black/.

Naslovna strana korica završnog rada, zadnja strana korica /kompletan povez/  štampa se u plavoj boji /dozvoljene su različite nijanse plave boje...plavetna, druge nijanse do do teget boje /.

Prva preliminarna strana je prazna. Druga strana odgovara izgledu naslovne strane sa korica.Nakon toga slijedi sadržaj i eventualno lista skraćenica ukoliko su korišćene u tekstu završnog rada.

Sve stranice unutar završnog rada osim prve preliminarne i naslovne strane moraju biti numerisane. Stranice na kojima je naveden sadržaj i lista skraćenica /ukoliko se koristi/ numerišu se rimskim brojevima / I, II,.../. Uvod, glavni/osnovni/dio i zaključak numerišu se arapskim brojevima koji počinju od broja 1. na prvoj stranici uvoda. Stranice sa literaturom numerišu se rimskim brojevima počevši od broja I. Eventualni aneksi i dodaci iznova se numerišu rimskim brojevima.

3.Sadržaj: u kome su navedeni osnovni dijelovi rada – naslovi i podnaslovi koji odražavaju njegovu strukturu, kao i brojevi strana na kojima se nalaze.

4. U uvodu: ističe se značaj teme, razlozi za njenu obradu i kratak pregled sadržaja rada. Takođe, u uvodu je potrebno navesti pitanja i probleme koji će se istraživati u radu, postavke od kojih se polazi i ukratko navesti sadržinu svakog poglavlja.Rad mora biti podijeljen prema odgovarajućoj sistematici na glave, poglavlja, dijelove i slično.

5.U glavnom /osnovnom/ dijelu: obrađuje se tema rada kroz prikaz najvažnijih teorijskih i praktičnih aspekata. Tekst treba da bude strukturiran kroz više logičnih cjelina označenih naslovima i podnaslovima koji su numerisani. Osnovni dio rada mora biti logički podijeljen na određene cjeline, a već u njemu mogu biti istaknuti određeni stavovi, koji će se potom, u jednom fokusiranijem vidu predstaviti u zaključku.

6.Zaključak/ci: sadrži/e najznačajnije rezultate i saznanja do kojih se došlo izradom rada. U zaključku je potrebno navesti finalne , odnosno zaključne stavove autora u pogledu pitanja koje je istraživao i sprovedene analize.Potrebno je  generalno izbjegavati prejake, odnosno prenaglašene ili „revolucionarne“ zaključke, naročito kada se oni svode na određeno „fraziranje“, ponavljanje opštih ideja i sl.

Nije poželjno pisati u prvom licu jednine, ni u samom osnovnom tekstu, a naročito ne u zaključku. Treba koristiti pasiv u smislu:“Uočeno je ...“, Može se zaključiti ...“, „Iz istraživanja proizilazi ...“, i sl., odnosno moguće je u nekim rečenicama pisati u prvom licu množine, kao na primjer:“Mišljenja smo da...“, „Možemo da zaključimo da...“, i sl. Kada se pravi sadržaj rada, odnosno konkretnija podjela u okviru osnovne strukture, tj. kada se konkretno formulišu odgovarajući naslovi, podnaslovi i sl., treba izbjegavati preuzimanje, bilo sasvim doslovno ( što bi se u stvari, svelo na varijantu plagijata), bilo uz sasvim male ili nedovoljne korekcije ( što takođe predstavlja blažu varijantu plagiranja ili bar nedopustive neoriginalnosti), tuđe strukture, odnosno strukture i podjele u okviru nje, koju  je napravio neki drugi autor. Drugim riječima, nedopušteno je preuzimanje tuđeg osnovnog sadržaja, tuđe osnovne strukture i podjele u okviru iste i sl.

7.Literatura: sadrži pregled svih izvora koji su korišćeni u toku izrade rada. Spisak literature se daje po azbučnom ili abecednom redu. U izradi rada pored, obavezne udžbeničke literature,  koristi se i dodatna literatura koju odredi mentor. Pod izvorima literature podrazumevaju se udžbenici, knjige, monografije, hrestomatije, časopisi, zbornici radova, internet sajtovi, enciklopedije, kompanijski izvještaji,  itd.

8. Tekstovi « skinuti » sa Interneta: takođe se navode u literaturi, na kraju. Internet adresa sa koje potiče tekst mora biti tačno prepisana, mora da sadrži naslov samog teksta i ime autora.Ako tekst sa Interneta potiče iz Internet časopisa, pored tačne adrese, naslova teksta i imena autora, mora stajati i ime časopisa, godina ili mjesec izdanja.

II - FORMA ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

Pravilo 2

1.Obim rada: završni/specijalistički rad ne može biti kraći od 35-40 strana teksta ( bez naslovne strane, sadržaja, popisa korišćene literature i sl. ).U svakom konkretnom slučaju dužina rada zavisi od  same teme za završni/specijalistički rad i uputstva koje studentu daje mentor.

2.Format teksta /osim..., vidi Pravilo 1 pod tačkom 2 /: A4 ( 210 x297 mm ); margine sve po 2,5 cm; prored 1, 5; font Times New Roman  12 /ili drugi odgovarajući font 1/. Rad mora biti štampan, povezan i  tvrdo ukoričen u 3 /tri/ primjerka. Tekst ne smije sadržavati zaglavlja ( Header ) niti ponožja ( Footer ).

Naslovi „UVOD“, „ZAKLJUČAK“, „LITERATURA“, „ANEKS“, „DODATAK“, „PRILOZI“ i dr., pišu se velikim štampanim slovima, fontom Times New Roman 14-16 /ili drugi odgovarajući font 1/. Ostali naslovi mogu se štampati takođe velikim štampanim slovima, na primjer, fonta 12, ili samo sa velikim početnim slovom. Podnaslovi se isto tako mogu štampati velim štampanim slovima, sa manjim fontom od naslova, na primjer, 10-11, ili samo velikim početnim slovom. Podnaslovi se numerišu arapskim brojevima, na primjer: 2.1.1,...2.1.2,...2.1.3,.. itd. Naslovi se mogu numerisati rimskim ili arapskim slovima, fontom kao i tekst naslova.

Aneksi, dodaci i prilozi nalaze se nakon literature.

Zadnja korica (poleđina)završnog rada je prazna.

3.Primjerci završnog rada: završni rad se predaje u 3 ( tri ) primjerka tvrdo ukoričena.

4.Reference i citiranje:

Prilikom citiranja pojedinih definicija, podjela, podataka, tabela, slika ili dijelova teksta obavezno je navesti izvor u fusnoti ili endnoti. Korišćenje fusnota znači navođenje citiranog izvora na dnu stranice teksta. Korišćenje endnota podrazumijeva navođenje izvora na kraju rada.

Pravila citiranja bliže su opisana u Poglavlju IV.

5.Slike, tabele, grafikoni i drugo:

  • Prilikom označavanja slika i tabela u tekstu navodi se redni broj i naziv slike, tabele ili grafikona.
  • Prilikom navođenja izvora ispod slika, tabela ili grafikona - navodi se cio izvor: prezime; prvo slovo imena;godina izdanja, naziv djela; mjesto izdanja; izdavač, broj strane na kojoj se u izvoru slika, tabela ili grafikon nalazi. Koristi se font Times New Roman 10 / ili drugi odgovarajući font 10/.

 

III - PROCEDURA IZRADE I ODBRANE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

Pravilo 3

1. Predmetni nastavnici na kraju zimskog ili na početku ljetnjeg semestra Fakultetu dostavljaju Predlog  tema za završni rad.

2. Vijeće Fakulteta posebnom odlukom potvrđuje predložene teme /Lista tema/.

3. Student/kandidat ima pravo  i da predmetnom nastavniku/mentoru predloži temu za završni rad.

4. Student bira temu sa Liste tema koju je odobrilo Vijeće Fakulteta, po principu: prvi u vremenu, prvi u pravu.

5. Zamjena već odabrane teme može se, izuzetno, izvršiti samo uz prethodnu saglasnost predmetnog nastavnika i uprave Fakulteta.

6.Nije dozvoljeno da student samoinicijativno traži od predmetnog nastavnika da dopuni već odobrenu Listu tema za završni rad, bez saglasnosti predmetnog nastavnika i uprave Fakulteta.

7. Uprava Fakulteta je dužna da vodi računa o broju tema koje pojedini predmetni nastavnici daju, kako bi svi nastavnici bili ravnomjerno zastupljeni kod odabira tema za završni rad.

8. Nakon odabira teme, student i mentor se dogovaraju o temi, načinu obrade teme, literaturi i drugom.

9. U toku izrade rada student  kontaktira mentora u pojašnjavanju i razrješavanju otvorenih dilema i problema.

10.Pošto se otklone svi nedostaci i propusti i uvaže sugestije tokom izrade završnog rada, mentor daje konačnu saglasnost  da rad može ući u proceduru odbrane.

11. Mentor dostavlja Fakultetu mentorsku ocjenu, putem e-maila ili neposredno na propisanom obrascu. U cilju sprovođenja utvrđene procedure pripreme za odbranu (imenovanje Komisije za odbranu, obavještavanje kandidata o terminu odbrane-mjesto, datum i čas početka odbrane ), dozvoljeno je da mentor može upravi Fakulteta dostaviti u elektronskoj formi saglasnost da se može organizovati odbrana završnog rada za pojedinog ili više kandidata. Saglasnost podrazumijeva da je mentor pregledao i odobrio konačnu verziju završnog rada.

12. Neće se dozvoliti odbrana završnog rada, prije nego što Fakultet dobije mentorsku ocjenu, odnosno saglasnost predmetnog nastavnika-mentora.

13. Student  istovremeno predaje Studentskoj službi: a/ 3 ( tri ) primjerka završnog rada ( tvrdo ukoričenih), b/ prijavu odbrane završnog rada na propisanom obrascu ( dobija se u studentskoj službi ),  i c/ dokaz o izvršenoj uplati naknade za odbranu, najkasnije sedam dana prije opcionog datuma odbrane.

Izuzetno, u  slučaju objektivnih razloga, dozvoliće se predaja dokaza/ original uplatnice/ o izvršenoj uplati naknade za odbranu završnog rada i na dan odbrane, pod uslovom da student/kandidat kopiju uplatnice dostavi Fakultetu putem faksa ( ili mejlom skenirano) najkasnije 48 sati prije utvrđenog termina za odbranu.

Pravilo 4

1. Dekan Fakulteta donosi pojedinačno rješenje o pristupanju odbrani završnog rada za svakog studenta/, koje je sastavni dio Zapisnika/Protokola o odbrani specijalističkog rada/.

Pravilo 5

1.Odbrana završnog rada je javna, pred tročlanom Komisijom/predsjednik, mentor, član/.

2.Procedura odbrane obuhvata:

▪Mentor daje uvodnu riječ o završnom radu,

▪Student prezentira najvažnije rezultate i zaključke završnog rada ne duže od  15 - 20 minuta,

▪Dozvoljeno je da se student prilikom odbrane završnog rada služi računarom i video-projektorom prezentacijom svog rada u određenom softverskom programu, ali nije dozvoljeno da student prosto iščitava svoj rad sa projekcionog platna, monitora računara ili drugog informatičkog uređaja. Video-projekcija završnog rada može da posluži samo kao podsjetnik.

▪Predsjednik, član-mentor i član komisije  komentarišu završni rad i postavljaju pitanja studentu,

▪ Pravo na postavljanje pitanja ima i prisutna publika,

▪Student odgovara na pitanja i obrazlaže svoje stavove,

▪Komisija za odbranu ocjenu završnog rada  upisuje u  Zapisnik/Protokol o odbrani završnog rada,

▪Po završetku odbrane, predsjednik komisije objavljuje/proglašava/ da je student odbranio/nije odbranio/ završni rad i stekao odgovarajuće zvanje, odnosno nivo obrazovanja.

▪Nakon odbrane, predsjednik Komisije predaje Zapisnik/Protokol o odbrani završnog rada sekretaru Fakulteta, odnosno Studentskoj službi

▪U roku od tri dana od dana završetka studija / diplomiranja /, student dobija Uvjerenje o završenim studijama, koje zamjenjuje Diplomu i Dodatak diplomi / do njihovog izdavanja/.

Cjelokupan završni rad ili njegovi dijelovi ne smiju biti objavljeni prije javne odbrane.

 

IV - PRAVILA CITIRANJA

 

Način  citiranja  u  okviru cjelokupnog  rada  mora  biti  jedinstven.  Prilikom  citiranja kandidati treba da dosljedno primjenjuju slijedeća pravila citiranja

1. Knjige

Prvo  slovo  imena  (nakon  kojeg  slijedi  tačka)  i  prezime  autora,  naziv knjige,  izdavač  (ako  je  poznat), mjesto  izdanja  te  godina  izdanja.  Naziv knjige piše se u kurzivu.  Ako se  navodi  i  broj strane on se  nakon zareza piše  na način što se stavlja:  str. 2.  Između  mjesta  izdanja  i godine izdanja ne stavlja se zarez.

Primjer: D. Zdravković,  Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2010, str. 2.

Dozvoljen je i drugačiji način citiranja autora. Ovo važi i sa sljedeće načine citiranja( tačka 2, 3, ....itd).

Primjer: Zdravković, D., Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2010, str. 2.

2. Knjige sa više izdanja

Ukoliko  knjiga  ima  više  izdanja,  uvijek  se  navodi  ono  izdanje  koje  se koristilo  u  radu.    Broj  izdanja  navodi  se  uz  skraćenicu  “izd.”  prije navođenja izdavača.

Primjer: D. Zdravković, Uvod u ekonomiju, 2. izd., Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar 2010.

 

Ukoliko  se  upućuje  na  fusnotu,  poslije  broja  stranice  piše  se  skraćenica „fn.“.

Primjer: D. Zdravković,  Uvod u ekonomiju,Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2009, str. 41 fn. 31.

3. Knjige sa više mjesta izdanja

Ukoliko se u knjizi navodi više mjesta izdanja, ona se navode razdvojena crticom.

Primjer: D.Zdravković, M.Blečić, Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, 4.izd., Niš-Bar 2012

4. Knjige sa većim brojem autora

Ukoliko postoji više autora knjige ili članka (do tri), razdvajaju se kosom crtom.
Primjer: D.Zdravković/M.Blečić/B.Krstić, .....

Ukoliko se  citira  knjiga  ili  članak sa  više  od tri  autora  navodi  se  prvo slovo imena  (sa  tačkom)  i prezime  samo prvog  autora,  uz  dodatak skraćenice riječi et alia (et. al.) kurzivom.

Primjer: D.Zdravković et al.

5. Knjige sa urednikom kao autorom

U  slučaju  zbornika  radova  i  sličnih djela,  urednik/urednica  ili  urednici, tretiraju se kao autori. Iza imena u zagradi navodi se skraćenica „ur.”.

Primjer: G.  Reichelt  (ur.),  Europäisches  Gemeinschaftsrecht  und IPR  –

Ein Beitrag zu Kodifikation der  allgemeinen Grundsätze  des Europäischen Kollisionsrechts, Manz, Wien 2007.

6. Knjiga prevedena sa stranog jezika

Ukoliko je  knjiga  prevedena  sa  stranog  jezika,  prevodilac  se  navodi  iza naslova.

Primjer: T.  C.  Hartley,  naslov knjige koja je prevedena..............,  preveo J. Janković,  Centar za evropske studije, Podgorica 2011.

7. Knjiga u seriji od više knjiga

Broj knjige u seriji od više knjiga navodi se iza opšteg naslova serije.

Primjer: Početno slovo imena sa tačkom, i prezime autora, naziv objavljenog rada /kurzivom/, knjiga 3, naziv izdavača, mjesto i godina izdanja

7.  Knjiga jednog autora ili  urednika u  seriji  sa glavnim  urednikom

drugog imena

Ukoliko  se  knjiga  pojavljuje  u  ediciji  koja  ima  generalnog urednika,  a urednici pojedinih djela su različiti, na prvom mjestu se kao autor navodi pisac ili urednik tog djela, a ne glavni urednik. Iza naziva djela navodi se broj knjige u seriji a zatim, odvojen zarezom, glavni urednik serije.

Primjer: J. Janković/M.Marković  (ur.), naziv objavljenog rada /kurzivom/,knjiga 1.,ur.serije P.Petrović, Izdavački zavod ......, Podgorica, 2001.

8. Jedan ili više tekstova od istog autora

Ukoliko  se  u  radu  citira  samo  jedan tekst  određenog  autora,  kod ponovljenog citiranja tog teksta, poslije prvog slova  imena (sa tačkom)  i prezimena  autora,  slijedi  samo broj  strane  i  tačka  (bez dodataka  op.  cit., navedeno djelo i sl.).

Primjer: J. Janković, str.47.

Ukoliko se citira više radova istog autora, bilo knjiga ili članaka, a nakon što je prvi put naziv svakog rada naveden u punom obliku, poslije prvog slova  imena  (sa  tačkom)  i  prezimena  autora,  stavlja  se  u  zagradi  godina izdanja  knjige  ili  članka.  Ukoliko iste  godine  autor  ima  više  objavljenih radova  koji  se  citiraju,  uz  godinu  se  dodaju  slova  a,  b,  c,  d,  itd.,  poslije čega slijedi samo broj strane (bez dodataka).

Primjer: J. Janković (2010 a), str.78.

9. Članci u naučnim časopisima

Prvo slovo imena  (sa  tačkom)  i  prezime  autora,  naziv  članka  pod navodnicima,  naziv časopisa  u  kurzivu (zato što se  i  knjige  navode  u kurzivu),  broj  i  godište,  te    broj  stranice  koja  se  iz  tog  članka  citira  bez ikakvih dodataka.

Ukoliko  je  naziv časopisa  dug,  prilikom  prvog citiranja  u zagradi  se navodi  skraćenica  pod kojom  će  se  periodika  nadalje  pojavljivati.  Za razliku od serije knjiga, ovdje se ne navodi glavni urednik.

Primjer: J.Janković, naziv objavljenog rada pod navodnicima, Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici (Zb.Pf.Univerz.Podgorica )

10. Članci u novinama

Članci u novinama navode se prema datumu, bez navođenja broja novina.

Primjer: J. Janković, naziv objavljenog članka............, Pobjeda, 26. maja 2010., str.8.

11. Članci u zborniku radova

Zbornik radova  nije  serijska  publikacija,  pa  se  tretira  kao  knjiga.  Članci se navode poput članaka u časopisima, uz prilog „u” i navođenje urednika i naziva zbornika. (Pažnja: Časopisi pravnih i drugih fakulteta često nose naziv „Zbornik” ili „Zbornik radova”. Uprkos nazivu, radi se o serijskim publikacijama.)

Primjer: P.  Lagarde, „Remarques sur  la proposition de règlement de  la Commission  européenne  sur  la  loi  applicable  aux obligations contractuelles  (Rome  I)”,  u  G.  Reichelt  (ur.), Europäisches

Gemeinschaftsrecht  und IPR  –  Ein Beitrag zu Kodifikation der allgemeinen Grundsätze des Europäischen Kollisionsrechts, Manz, Wien 2007, 13.

12. Članci u enciklopediji ili leksikonu

Članci  u enciklopedijama  obično ne  sadrže  ime  autora.  Navode  se  bez broja stranice jer se članci zbog redosljeda po abecedi  lako pronađu, pa se umjesto broja stranice koristi samo latinska skraćenica s.v. (sub verbo).

Primjer: Enciklopedija Crne Gore, 1. izd., Leksikografski zavod Crne Gore, Podgorica 2012, s.v. „Bar”.

Ukoliko se radi  o dužem  članku, naročito u  specijalizovanim priručnicima,  navodi  se  i  ime  autora.  Ime  autora  moguće  je  pronaći  i  na listi  autora  na  početku enciklopedije.  Nekada  enciklopedije  sadrže  i  ime urednika,  pa  se  članci  navode  kao u  zbornicima  radova,  ali  bez  broja stranica.

Primjer: Reinhard Zimmermann,  „Common  Frame  of  Reference”,  u  J. Basedow/K.  J.  Hopt/R.  Zimmermann  (ur.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Mohr Siebeck, Tübingen 2009.

13. Neobjavljeni rukopisi i arhivski izvori

Kod arhivske građe treba navesti ime arhiva (npr. Državni arhiv na Cetinju), arhivskog fonda (Spisi kotorskog arhiva) ili zbirke te, ukoliko postoji, oznaku arhivske jedinice za građu koja je korištena.

Primjer: početno slovo imena sa tačkom, prezime, naziv neobjavljenog rukopisa..................., Gradska biblioteka ........., 15554 Ms 328

14. Magistarski rad ili disertacija

Za razliku od objavljenih knjiga, nazivi  magistarskih i doktorskih radova pišu se pod navodnicima, nakon čega slijedi vrsta rada (magistarski rad / doktorska  disertacija),  akademska  institucija  u  kojoj  je  rad pisan  i odbranjen, te godina odbrane.

J.  Janković, naziv magistarskog rada „........................“,  magistarski  rad,  Pravni  fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2011.

15. Publikacija u štampi

U  slučaju  da  se  navodi  djelo koje  još  nije  izašlo,  ali  je  njegov  izlazak izvjestan, iza mjesta izdanja odvojeno zarezom navodi se „u štampi”.

Primjer: J.  Janković/M.  Marković, naziv djela, odnosno publikacije „..................................”,  Bilten Univerziteta Crne Gore, br. 5. 201___., u štampi.

16. Citiranje više stranica teksta

Ukoliko se  citira  tekst  sa  više  tačno određenih  strana,  one  se  razdvajaju crticom, poslije čega slijedi tačka. Ukoliko se citira više strana koje se ne određuju tačno, poslije broja koji označava prvu stranu navodi se „i dalje” s tačkom na kraju.

Primjer: J. Janković/M. Marković, 75- 87.

Primjer: J. Janković/M. Marković, 51 i dalje.

 

17. Ponavljanje citata

Ukoliko se  citira  podatak s  iste  strane  iz  istog  djela  kao u  prethodnoj fusnoti, koristi se skraćenica za ibidem u kurzivu, s tačkom na kraju (bez navođenja prezimena i imena autora).

Primjer: Ibid.

Ukoliko  se  citira  podatak iz  istog  djela  kao u  prethodnoj  fusnoti,  ali  s različite  stranice,  koristi  se  skraćenica  ibid.,  navodi  se  odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.

Primjer: Ibid., 114.

18. Propisi

Propisi  se  navode  punim  nazivom,  zatim  se  navodi  službeni list (glasnik, službene novine i sl. ) u  kojem  je propis objavljen, a poslije zareza broj  i  godina objavljivanja. Ukoliko će se pomenuti zakon citirati ponovo, prilikom prvog pominjanja poslije crte navodi se skraćenica pod kojom će se propis pojavljivati.

Primjer: Zakon o obligacionim odnosima, „Službeni list Crne Gore, br. ___/___.

Ukoliko je  propis  izmijenjen  i  dopunjen,  navode  se  sukcesivno brojevi  i godine objavljivanja izmjena i dopuna.

Primjer: ZOO, „Službeni list Crne Gore”, br. ___/___, ___/___,

19. Sudske odluke

Navođenje  sudskih  odluka  treba  da  sadrži  što potpunije  podatke  (vrsta  i broj  odluke,  datum  kada  je  donesena  publikacija  u  kojoj  je  eventualno objavljena).

20. Strani pojmovi i internet stranice

Strani  pojmovi,  latinske  izreke  i  internet  stranice  se  pišu  kurzivom. Citiranje  tekstova  sa  interneta  treba  da  sadrži  naziv  citiranog  teksta, adresu  internet  stranice  i  datum  posljednjeg  pristupa  stranici.  Članci  i knjige  koje  su  korištene  sa  interneta,  iako su  bile  dostupne  u  punom tekstu  u  kojem  su  i  objavljene,  dodatno  se  navode  sa  elektronskom adresom, i datumom zadnjeg pristupa u zagradi.

Wikipedia  i  slične  internet  enciklopedije  ne  mogu  se  smatrati  naučnim izvorima.

Primjer: European  Commission,  The  Proposal  for  a  Directive  on Consumer  Rights:  Impact  on  Level  of  National  Consumer  Protection, http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/comparative_table  _en.pdf (9. februar 2010.)

Čak i ako se internet izvor navodi nakon tačke, prvo slovo je malo (malo “h” od “http”), a na kraju se ne stavljaju znakovi interpunkcije, kako ne bi došlo  do  pretpostavke  da  je  znak  interpunkcije  dio adrese.  Ukoliko  se internet  izvor  prebacuje  u  drugi  red,  prekida  se  prije tačke,  zareza, crte, upitnika, crtice, znaka postotka, jednakosti ili broja, ali  poslije kose crte, bilo jednostruke ili dvostruke.

Primjer: Nemoto T., Visser J., Joshimoto R., Impacts of Information and CommunicationTechnology on Urban Logistics Syytem, Hitotsubashi University, 2001.

(http://hdl.handle.net/10086/16042)

 

V - LITERATURA /POPIS KORIŠĆENE LITERATURE/:

 

Literatura koja je korišćena za izradu završnog rada navodi se na samom kraju rada, prema azbučnom ili abecednom početnom slovu prezimena autora monografije ili udžbenika, stručne knjige, disertacije ili publikacije, početnom slovu pravnog propisa, enciklopedije ili riječnika.

U literaturi se mogu navoditi samo i isključivo knjige i članci na koje je upućivano u tekstu. Knjige i članci navode se po prethodno navedenim pravilima citiranja, prema azbučnom ili abecednom redu, s tim što se prvo navodi prezime autora, prvo slovo njegovog imena, naziv djela, izdavač, mjesto i godina izdanja

 

1.MONOGRAFIJE I UDŽBENICI:

(1) Dapčević-Marković, Lj., Kontrola policije ipolicijski ombudsman, monografija, Beograd, 2008.;

 

( 2 ) Krstić B., “Ekonomika preduzeća-upravljački aspekti poslovnih performansi”, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2009.;

 

( 3 ) Savić, A., Mašulović, I., Bezbjednosni menadžment, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2007.;

( 4 ) Talijan, M. i drugi, Organizacija i poslovi uniformisanih pripadnika policije, VŠUP, Beograd, 2001;

( 5 ) Zečević, S., Tadić, S., „Logistika”, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2012.;

 

2.STRUČNE KNJIGE, DISERTACIJE I PUBLIKACIJE:

 

( 1 ) Talijan, M., Specifičnosti rukovođenja snagama unutrašnjih poslova  u kriznim situacijama, doktorska disertacija, Fakultet odbrane i zaštite, Beograd, 1995.;

 

3.ZBORNICI I ZBIRKE:

( 1 ) Talijan, M., Miroslav, Stručno osposobljavanje kadra privatne bezbednosti-primer kursa za sticanje osnovnih radnih veština obezbeđenja određenih ličnosti/VIP/, Međunarodni naučni skup, Privatna bezbednost-stanje  i perspektive, Zbornik radova, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 2008.;

4.ČASOPISI:

(1 ) Dapčević-Marković, Lj., Transparentnost upravnog postupanja i ombudsman, Bezbednost, br.1/01, Beograd;

5.PRAVNI PROPISI:

 

( 1 ) Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore, „Službeni list Crne Gore”, br....../.....

( 2 )_Zakon o visokom obrazovanju, „Službeni list RCG”, br......./...., i „Službeni list Crne Gore”, br. ....../.......

6.ENCIKLOPEDIJE, LEKSIKONI I RIJEČNICI:

 

( 1 ) Bošković, M., Kriminološki leksikon, Matica srpska, Novi Sad, 1999;

( 2 ) Vojna enciklopedija, Knjiga I, VIZ, 1970;

( 3) Mala enciklopedija Prosveta, Prosveta, Beograd, 1972;

( 4 ) Pantazijevi-Stanojević, M., Zlatković, V., Rečnik najosnovnijih kriminoloških pojmova i izraza, Zemunska štampa, Beograd, 1991;