Obavještenja

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 19.12.2021. do 28.12.2021. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

-        imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,

-        uplatiti 12 €  za ovjeru zimskog semestra,

-        uplatiti 5 €  po ispitu,

-        popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i

-        dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUNI: 510 – 8482 – 08 (CKB) ili 565-6500-84 (Lovćen banka)

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2022/23. godine će biti objavljen blagovremeno.

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 30.12.2022. (Petak) DO 08.01.2023. (Nedjelja).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2023. GODINE ( Ponedjeljak ).

 

UPRAVA FAKULTETA

Predavanja iz Psihologije rada 1 (II godina) zakazana za utorak 13.12.2022. i Upravljanja ljudskim resursima (III godina) zakazana za srijedu 14.12.2022. kod Prof. dr Nile Kapor Stanulović, odlažu se zbog smrtnog slučaja u porodici.

UPRAVA FAKULTETA

 

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 08. decembra 2022. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2022/2023.godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2022/2023.godinu-zimski semestar, kako slijedi:

I-Završetak zimskog semestra studijske 2022/2023.godine: subota, 24.12.2022.godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2023.godine

●od 19.12.2022. do 28.12.2022.godine.

1.1.Januarski ispitni rok 2023.godine:

●od 16.01.2023. do 28.01.2023.godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2023.godine:

●od 30.01.2023. do 04.02.2023.godine.

2.1.Februarski ( popravni ) ispitni rok 2023.godine:

●od 13.02.2023. do 25.02.2023.godine.

II-Početak ljetnjeg semestra studijske 2022/2023.godine: 27.02.2023.godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2022/2023.godine: 27.05.2023.godine.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

 

 

Kolokvijum iz predmeta Uvod u pravo održaće se 7.12.2022. sa početkom u 11.30 časova po grupama i prema rasporedu istaknutom na oglasnoj tabli fakulteta. Kolokvijumom će biti obuhvaćeno prvih 26 pitanja sa liste ispitnih pitanja, odnosno gradivo zaključno sa 95. stranom iz predmetnog udžbenika.

Studenti koji budu položili kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva na ispitu.

PREDMETNI PROFESOR

Kolokvijum iz predmeta Granična bezbjednost održaće se 6.12.2022. sa početkom u 11.30 časova. Kolokvijumom će biti obuhvaćena prva 22 pitanja sa liste ispitnih pitanja, odnosno gradivo zaključno sa 28. stranom iz predmetnog udžbenika.

Studenti koji budu položili kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva na ispitu.

PREDMETNI PROFESOR

Kolokvijum iz predmeta Sistem bezbjednosti EU održaće se 5.12.2022. sa početkom u 16.30 časova. Kolokvijumom će biti obuhvaćeno prvih 18 pitanja sa liste ispitnih pitanja, odnosno gradivo zaključno sa 70. stranom iz predmetnog udžbenika.

Studenti koji budu položili kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva na ispitu.

PREDMETNI PROFESOR

Kolokvijum iz Međunarodnih finansija, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u petak 16.12.2022, od 14:15 do 15:00h.

Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo zaključno sa II dijelom knjige (I i II dio).

PREDMETNI PROFESOR

Zbog bolesti predmetnog profesora, zakazana predavanja iz Špediterskog poslovanja i Tarifnih sistema u međunarodnom poslovanju će se odžati online, putem Zoom aplikacije.

Za više informacija, pogledati Raspored nastave.

UPRAVA FAKULTETA

Pozivaju se studenti Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, koji po programu Work&Travel nijesu bili u mogućnosti da polažu ispite u septembarskom ispitnom roku 2022. godine, da se jave u Studentsku službu Fakulteta najdalje do 18.10.2022. godine do 12h, radi odobrenja vanrednog (oktobarskog) ispitnog roka 2022. godine.

Zainteresovani studenti treba da prezentuju dokaz da su bili u inostranstvu u okviru programa Work&Travel (viza, pasoš, uput i drugi dokumenti kojima se dokazuje boravak studenata u inostranstvu).

Bliže informacije će se dobiti neposredno u Studentskoj službi Fakulteta.

 

UPRAVA FAKULTETA

Nastava u zimskom semestru studijske 2022/23. godine počinje u ponedjeljak 26.09.2022. godine.

Uvodno predavanje za studente I godine, iz predmeta SOCIOLOGIJA kod Prof. dr Dušana Marinkovića biće održano u terminu od 11:00 do 13:30 h u učionici br. 2.

Studenti su dužni da ponesu indeks na uvid jer će im biti podijeljena literatura za zimski semestar.

 

Napomena: Raspored nastave za I sedmicu predavanja (za studente I, II I III godine studija, svih studijskih programa) je objavljen na sajtu Fakulteta, pod opcijom Osnovne studije/Raspored nastave.

UPRAVA FAKULTETA