Fakultet za poslovni menadžment u Baru osnovan je kao samostalna visokoobrazovna ustanova dana 21. marta 2005. godine kada je zaključen Ugovor o osnivanju.

Kod CR Privrednog suda u Podgorici, Fakultet za poslovni menadžment je registrovan dana 22. 03. 2005. godine  pod registarskim brojem: 8-0015432/001.

Fakultet je počeo sa realizacijom studijskih programa 19. septembra 2005.godine.

Podršku osnivanju Fakulteta dali su: Opština Bar, Luka Bar, Barska plovidba, javna preduzeća, državni organi, privredna društva, agencije, preduzetnici, osiguravajuće kompanije i mnogi drugi subjekti.

Takođe, preporuke za osnivanje Fakulteta, dali su i:

Prof.dr Jan Sadlak
Direktor UNESCO - CEPES - Centar za visoko obrazovanje

“Pažljiva analiza akademskog koncepta i organizacionog okvira ovog projekta omogućava mi da potvrdim da ova inicijativa obezbjeđuje jedan veoma pragmatičan odgovor na važne potrebe sa kojima se suočava poslovni menadžment u regionu. Kao takav projekat je na liniji sa onim što UNESCO-CEPES pokušava da promoviše u pogledu uloge koju bi visoko obrazovanje trebalo da igra na planu lokalnog i regionalnog razvoja. UNESCO-CEPES je dodatno ubijeđen u opravdanost osnivanja ovih studija s obzirom na činjenicu da su studije vec u ovoj fazi dobile podršku brojnih prestižnih institucija visokog obrazovanja iz regiona Evrope, a takode uzimajući u obzir namjeru Fakulteta da uključi internacionalni nastavni kadar u izvođenju određenih kurseva”.

Prof.dr Giuseppe Burgio
Direktor “Eurosapienza
Univerzitet “La Sapineza” – Rim

“Na osnovu mišljenja eksperata iz oblasti menadžmenta na mom Univerzitetu i moga lično, meni je veoma drago da Vas informišem da je naša ocjena veoma pozitivna. U tom smislu želim da informišem Vas i uvažene članove Fakulteta da je Medufakultetski Istraživački Centar za Evropske i Internacinalne Studije “Eurosapienza” spreman da podrži Fakultet nuđenjem konsultacija, saradnje i na Vaš zahtjev, ucešca naših predavača u formi držanja predavanja, seminara i studijskih grupa.”

Prof. Mike Lomas
Bolton Institut - Engleska

“Predloženom fakultetu želim svaki uspjeh sa željom da predloženi programi budu atraktivni ne samo za redovne, nego i za vanredne studente koji već rade u odgovarajućim sektorima, omogućavajući im dalji profesionalni razvoj u karijeri.Diplomirani studenti menadžmenta poslovnu karijeru mogu nastaviti u sferi menadžmenta u uslužnoj industriji, prije svega:

●finansijskim institucijama, koje obuhvataju banke, osiguravajuce kompanije, penzione fondove, brokerske kuce, finansijski sektori kompanija,

●agencijama i kompanijama u oblasti špedicija, carina, informacionih sistema,

●institucijama, organizacijama i agencijama koje se bave poslovnom informatikom,

● institucijama, organizacijama i agencijama koje se bave civilnom bezbjednošcu

Prvobitno Fakultet je akreditovan i licenciran za četiri studijska programa, i to: Menadžment u carini, špediciji i osiguranju; Menadžment u finansijskom poslovanju; Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti;Menadžment u poslovnoj informatici. Tokom 2006.godine, Fakultet je akreditovan i licenciran za još dva studijska programa: Poslovno-pravni engleski jezik i Poslovna psihologija. Na iskazano interesovanje studenata koji su na Fakultetu završili osnovne akademske studije, kao i zbog interesovanja studenata koji su studije završili na drugim ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i susjednim državama, izvršena je akreditacija i licenciranje postdiplomskih specijalističkih studija ( 3 + 1 ) na tri studijska programa: Menadžment u carini, špediciji i osiguranju; Menadžment u finansijskom poslovanju, i Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, segmentiranih u više podspecijalnosti.

Do sada je na Fakulet upisano preko 2200 studenata, a od osnivanja diplomiralo je preko 370 studenata.