UPISI U NAREDNU STUDIJSKU GODINU-2022/2023.

1. TERMIN UPISA:

- Upis u II (drugu) i III (treću) godinu Akademskih osnovnih studija i II (drugu) godinu Master akademskih studija vršiće se u periodu: od 19.09.2022. do 24.09.2022. g.

2. USLOVI ZA UPIS:

- Uslov za upis II (druge) godine studija je ostvarenih/osvojenih najmanje 45 ECTS, a za upis III (treće) godine je ostvarenih/osvojenih najmanje 100 ECTS kredita (za prethodne dvije godine studija);

- Student obnavlja I (prvu) godinu studija ako nije osvojio 45 ECTS kredita, a II (drugu) godinu ako nije osvojio 100 ECTS kredita.

3. ŠTO JE POTREBNO ZA UPIS:

Za upis studijske 2022/2023. godine potrebno je:

- popuniti 2 primjerka ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi);

- izabrati predmete koji će se pohađati (prijavljivanje u Studentskoj službi);

- uplatiti upis odgovarajućeg semestra (12,oo eura );

- uplatiti školarinu (prva rata je obavezna).

4. PONOVNO PRIJAVLJIVANJE PREDMETA:

-s tudenti koji su ostvarili uslov za upis II i III godine studija, a nijesu položili sve predmete/ispite predviđene nastavnim planom i programom, prilikom upisa:

- ponovo prijavljuju za pohađanje/slušanje predmete koje nijesu položili;

- zbog nepoloženih predmeta iz prethodne godine studija student se odriče predmeta iz naredne studijske godine - 2022/2023. iz istog semestra kome pripadaju i nepoloženi predmeti (zimskog ili ljetnjeg);

- broj ECTS kredita nepoloženih predmeta/ispita treba da bude isti ili približno isti sa brojem ECTS kredita predmeta koji se izbacuju;

Način plaćanja školarine utvrđen je i Ugovorom o studiranju koji je svaki student dobio prilikom upisa na Fakultet.

UPRAVA FAKULTETA