Obavještenja (master)

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme državnog praznika - Dana nezavisnosti,  neće raditi  22. i 23.05.2023. godine.

■ Prvi radni dan nakon državnog praznika - Dana nezavisnosti je srijeda, 24.05.2023. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 57 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 04. maja 2023. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2022/2023. godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2022/2023. godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

I-Završetak ljetnjeg semestra studijske 2022/2023. godine: subota, 27.05.2023. godine.

1. Prijava ispita za junski ispitni rok 2023. godine

●od 15.05.2023. do 03.06.2023.godine.

1.1.Junski ispitni rok 2023. godine:

●od 12.06.2023. do 24.06.2023.godine.

2. Prijava ispita za julski ( popravni ) ispitni rok 2023. godine:

●od 19.06.2023. do 01.07.2023.godine.

2.1.Julski ( popravni ) ispitni rok 2023. godine:

●od 05.07.2023. do 18.07.2023.godine.

3.Prijava ispita za septembarski ispitni rok 2023. godine:

●od 22.08.2023. do 01.09.2023.godine

3.1.Septembarski ispitni rok: od 04.09.2023. do 16.09.2023.g.

 

4.Početak zimskog semestra stud. 2023/2024. godine: 25.09.2023.g.,

4.1.Završetak zimskog semestra stud.2023/2024.g.: 23.12.2023.g.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme predstojećih vjerskih praznika,  neće raditi u periodu od 14.04.2023. ( petak ) do 17.04.2023. ( ponedjeljak ).

■ Prvi radni dan nakon vjerskih praznika je utorak - 18.04.2023. godine.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavaju se studenti da će predstojećim I kolokvijumom (o datumu će blagovremeno biti obavješteni) biti obuhvaćeno sledeće gradivo:

Sistemi nacionalne bezbjednosti-do 65. strane predmetnog udžbenika

Studenti koji polože prvi kolokvijum, oslobođeni su polaganja tog dijela gradiva na ispitu. Kolokvijum se polaže pismenim odgovorom na tri postavljena pitanja.

 

Predmetni nastavnik

prof. dr Ljiljana Dapčević Marković

Podsjećamo studente da će, prema Odluci o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2022/23. godinu, nastava u ljetnjem semestru 2023. početi u ponedjeljak 27.02.2023. i trajati do 27.05.2023. godine.

Raspored nastave će blagovremeno biti objavljen.

Upis ljetnjeg semestra vršiće se u periodu od 23.02.2023. do 28.02.2023. godine.

-  Studenti osnovnih akademskih studija su dužni uplatiti 4. ratu školarine (246 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

-  Studenti postdiplomskih specijalističkih studija su dužni uplatiti 6. ratu školarine (230 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

-  Studenti master akademskih studija su dužni uplatiti 6. ratu školarine (195 €) i 12 € za upis ljetnjeg semestra.

 

Upis ljetnjeg semestra predstavlja uslov za preuzimanje udžbenika za ljetnji semestar.

Žiro-račun fakulteta: 565 – 6500 – 84 (Lovćen banka)

UPRAVA FAKULTETA

Nastava u ljetnjem semestru 2022/23. godine počinje u ponedjeljak, 27.02.2023. godine, a završava se 27.05.2023. godine.

Raspored nastave za I sedmicu predavanja će blagovremeno biti objavljen.

UPRAVA FAKULTETA

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 19.12.2021. do 28.12.2021. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju ( 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija i studente master akademskih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

-        imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,

-        uplatiti 12 €  za ovjeru zimskog semestra,

-        uplatiti 5 €  po ispitu,

-        popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i

-        dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUNI: 510 – 8482 – 08 (CKB) ili 565-6500-84 (Lovćen banka)

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2022/23. godine će biti objavljen blagovremeno.

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 30.12.2022. (Petak) DO 08.01.2023. (Nedjelja).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2023. GODINE ( Ponedjeljak ).

 

UPRAVA FAKULTETA

Kolokvijum iz predmeta Organizacija carinske službe i poslovanja održaće se 6.12.2022. sa početkom u 17.30 časova. Kolokvijumom će biti obuhvaćeno prvih 31 pitanje sa liste ispitnih pitanja.

Kolokvijum iz predmeta Carinski sistem EU održaće se 6.12.2022. sa početkom u 18.15 časova i biće obuhvaćeno prvih 17 pitanja sa liste ispitnih pitanja.

Studenti koji budu položili kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva na ispitu.

PREDMETNI PROFESOR

Kolokvijum iz Poreskog sistema i politike, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u subotu 17.12.2022, od 12:00 do 12:45h.
Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo zaključno sa II dijelom knjige.


PREDMETNI PROFESOR

Kolokvijum iz Revizije finansijskih izvještaja, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u subotu 17.12.2022, od 13:00 do 13:45h.
Kolokvijum obuhvata materijal osnovnog udžbenika.


PREDMETNI PROFESOR