Obavještenja (master)

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 19.12.2021. do 28.12.2021. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju ( 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija i studente master akademskih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

-        imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,

-        uplatiti 12 €  za ovjeru zimskog semestra,

-        uplatiti 5 €  po ispitu,

-        popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i

-        dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUNI: 510 – 8482 – 08 (CKB) ili 565-6500-84 (Lovćen banka)

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2022/23. godine će biti objavljen blagovremeno.

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 30.12.2022. (Petak) DO 08.01.2023. (Nedjelja).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2023. GODINE ( Ponedjeljak ).

 

UPRAVA FAKULTETA

Kolokvijum iz predmeta Organizacija carinske službe i poslovanja održaće se 6.12.2022. sa početkom u 17.30 časova. Kolokvijumom će biti obuhvaćeno prvih 31 pitanje sa liste ispitnih pitanja.

Kolokvijum iz predmeta Carinski sistem EU održaće se 6.12.2022. sa početkom u 18.15 časova i biće obuhvaćeno prvih 17 pitanja sa liste ispitnih pitanja.

Studenti koji budu položili kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva na ispitu.

PREDMETNI PROFESOR

Kolokvijum iz Poreskog sistema i politike, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u subotu 17.12.2022, od 12:00 do 12:45h.
Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo zaključno sa II dijelom knjige.


PREDMETNI PROFESOR

Kolokvijum iz Revizije finansijskih izvještaja, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u subotu 17.12.2022, od 13:00 do 13:45h.
Kolokvijum obuhvata materijal osnovnog udžbenika.


PREDMETNI PROFESOR

 

  • Kolokvijum iz Međunarodnih finansija i globalnog poslovanja, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u petak 16.12.2022, od 15:00 do 15:45h. Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo zaključno sa IV dijelom knjige.
  • Kolokvijum iz Rizika u finansijskm poslovanju, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u petak 16.12.2022, od 16:00 do 16:45h. Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo zaključno sa glavom III iz knjige.


PREDMETNI PROFESOR

Zbog bolesti predmetnog profesora, zakazane konsultacije iz Poslovne logistike će se odžati online, putem Zoom aplikacije.

Za više informacija, pogledati Raspored nastave.

UPRAVA FAKULTETA

Nastava u zimskom semestru studijske 2022/23. godine počinje u ponedjeljak 26.09.2022. godine.

Raspored nastave za I sedmicu predavanja je objavljen na sajtu Fakulteta, pod opcijom Master studije/Raspored nastave.

UPRAVA FAKULTETA

 

Na osnovu člana 87 stav 6 Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 58/18, 3/19,17/19,… ), člana 53 u vezi člana 78 stav 5 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru,   i odredbi Pravila studiranja na osnovnim, specijalističkim i master studijama, Vijeće Fakulteta za poslovni menadžment u Baru na sjednici održanoj 01.09.2022. godine, donosi

 

O D L U K U

o dodatnom ispitnom roku

1.Student završne godine osnovnih akademskih studija, postdiplomskih specijalističkih i master akademskih studija, koji ima neprijavljen i nepoložen samo jedan predmet do odbrane završnog rada (diplomskog, specijalističkog, master), može prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta u dodatnom  ispitnom roku tekuće studijske godine.

2.Prijava  za dodatni ispitni rok vršiće se: od 28.09.2022. do 05.10.2022. godine.

3.Ispitni rok će se održati u petak, 07.10.2022. godine, po sljedećem rasporedu:

a/ Svi prijavljeni studenti osnovnih akademskih studija, sa početkom u 10:00h;

b/ Svi prijavljeni studenti sa postdiplomskih specijalističkih studija i master studija, sa početkom u 12:00h.

4.Studenti iz tačke 1 ove Odluke dužni su prijaviti ispit i platiti naknadu u iznosu od 50,oo €, kao i naknadu u iznosu dobijenom množenjem broja ECTS kredita za predmet koji prijavljuju i cijene koštanja 1 ECTS kredita.

(Napomena: Cijena koštanja 1 ECTS  kredita iznosi: na osnovnim studijama-24,66 €; na specijalističkim studijama-38,33 €, i na master studijama-32,5o € ).

 

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof. dr Milenko Radoman

UPISI U NAREDNU STUDIJSKU GODINU-2022/2023.

1. TERMIN UPISA:

- Upis u II (drugu) i III (treću) godinu Akademskih osnovnih studija i II (drugu) godinu Master akademskih studija vršiće se u periodu: od 19.09.2022. do 24.09.2022. g.

2. USLOVI ZA UPIS:

- Uslov za upis II (druge) godine studija je ostvarenih/osvojenih najmanje 45 ECTS, a za upis III (treće) godine je ostvarenih/osvojenih najmanje 100 ECTS kredita (za prethodne dvije godine studija);

- Student obnavlja I (prvu) godinu studija ako nije osvojio 45 ECTS kredita, a II (drugu) godinu ako nije osvojio 100 ECTS kredita.

3. ŠTO JE POTREBNO ZA UPIS:

Za upis studijske 2022/2023. godine potrebno je:

- popuniti 2 primjerka ŠV obrasca (dobijaju se u Studentskoj službi);

- izabrati predmete koji će se pohađati (prijavljivanje u Studentskoj službi);

- uplatiti upis odgovarajućeg semestra (12,oo eura );

- uplatiti školarinu (prva rata je obavezna).

4. PONOVNO PRIJAVLJIVANJE PREDMETA:

-s tudenti koji su ostvarili uslov za upis II i III godine studija, a nijesu položili sve predmete/ispite predviđene nastavnim planom i programom, prilikom upisa:

- ponovo prijavljuju za pohađanje/slušanje predmete koje nijesu položili;

- zbog nepoloženih predmeta iz prethodne godine studija student se odriče predmeta iz naredne studijske godine - 2022/2023. iz istog semestra kome pripadaju i nepoloženi predmeti (zimskog ili ljetnjeg);

- broj ECTS kredita nepoloženih predmeta/ispita treba da bude isti ili približno isti sa brojem ECTS kredita predmeta koji se izbacuju;

Način plaćanja školarine utvrđen je i Ugovorom o studiranju koji je svaki student dobio prilikom upisa na Fakultet.

UPRAVA FAKULTETA

Broj: 294

B a r, 09.07.2022.

 

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  elektronskoj sjednici, održanoj dana 09. jula 2022. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2021/2022. godinu

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2021/2022. godinu, kako slijedi:

1.SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK:

-Prijava ispita: od 11.07.2022. do 22.07.2022. g., i

od 22.08.2022. do 02.09.2022.g.

-Septembarski Ispitni rok: od 05.09.2022. do 17.09.2022. g.

-Početak nastave za studijsku 2022/2023.godinu: 26.09.2022. g.,

-Završetak zimskog semestra studijske 2022/2023.godine: 24.12.2022.g .

2.KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR ZA 2022.

Zaposleni na Fakultetu će koristiti kolektivni godišnji odmor za 2022.godinu u periodu: od 23.07.2022. do 21.08.2022. g., a na rad se imaju javiti u ponedjeljak, 22.08.2022.g.

 

3.II (DRUGI) UPISNI ROK ZA STUDIJSKU 2022/2023. g:

-Podnošenje prijave  sa dokumentacijom i upis: od 11.07.2022.do 22.07.2022.godine ( osim 13. i 14.07.2022.g.).

-Tekst Konkursa za upis biće objavljen na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.

 

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman,s.r.