ODLUKA O REAKREDITACIJI ZA 2014. GODINU

Download PDF

 

 

I  Z V  O  D

IZ PRAVILA I PROCEDURA PRIPREME I ODBRANE ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

/ OAS-Osnovne akademske studije - 3 godine /

-DOPUNE-

 

 

NASLOVNA STRANA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR

 

 

 

 

ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD

 

Predmet: _____________________________________________________________

Naslov rada/tema/: ___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

MENTOR,                                                              KANDIDAT/STUDENT,

__________________________                                                         ___________________________

/Titula, ime i prezime mentora/                                                                         /Ime i prezime/

Broj indeksa:_______/______

 

 

 

B a r, ( mjesec, godina )

 

I-SADRŽAJ ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG  RADA

Pravilo 1

Sadržaj završnog/diplomskog rada

 

1.Završni/diplomski rad sadrži: naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni/osnovni/dio, zaključak/e i spisak literature.

2.Naslovna strana: sadrži osnovne podatke kao sto su: Logo Fakulteta/pri vrhu i po sredini/; ispod toga naziv:Fakultet za poslovni menadžment Bar , oznaku završni/specijalistički rad /po sredini/; naziv predmeta/po sredini/; naslov rada/tema/ po sredini;  ime i prezime kandidata/studenta i broj indeksa/ u donjem desnom uglu naslovne strane-korica/; titula/akademsko zvanje, ime i prezime mentora; mjesto i datum izrade/na primjer, Bar, jun 20___./

Naziv /ispod loga/:FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR, piše se fontom 12 /Arial Black/.

ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD, piše se fontom 20 /Arial Black/.

Predmet: ...,  piše se fontom 12 /Arial Black/.

Naslov rada/tema...,  piše se fontom 12 /Arial Black/.

MENTOR..., piše se fontom 11 /Arial Black/, a titula/akademsko zvanje, ime i prezime mentora ispod toga fontom 10 /Arial Black/.

KANDIDAT/STUDENT ..., piše se fontom 11 /Arial Black/, a ime i prezime ispod toga, kao i broj indeksa piše se fontom 10/Arial Black/.

Mjesto, mjesec i godina izrade završnog rada ..., piše se fontom 12 /Arial Black/.

Naslovna strana korica završnog rada, zadnja strana korica /kompletan povez/  štampa se u plavoj boji /dozvoljene su različite nijanse plave boje...plavetna, druge nijanse do do teget boje /.

Prva preliminarna strana je prazna. Druga strana odgovara izgledu naslovne strane sa korica.Nakon toga slijedi sadržaj i eventualno lista skraćenica ukoliko su korišćene u tekstu završnog rada.

Sve stranice unutar završnog rada osim prve preliminarne i naslovne strane moraju biti numerisane. Stranice na kojima je naveden sadržaj i lista skraćenica /ukoliko se koristi/ numerišu se rimskim brojevima / I, II,.../. Uvod, glavni/osnovni/dio i zaključak numerišu se arapskim brojevima koji počinju od broja 1. na prvoj stranici uvoda. Stranice sa literaturom numerišu se rimskim brojevima počevši od broja I. Eventualni aneksi i dodaci iznova se numerišu rimskim brojevima.

3.Sadržaj: u kome su navedeni osnovni dijelovi rada – naslovi i podnaslovi koji odražavaju njegovu strukturu, kao i brojevi strana na kojima se nalaze.

4. U uvodu: ističe se značaj teme, razlozi za njenu obradu i kratak pregled sadržaja rada. Takođe, u uvodu je potrebno navesti pitanja i probleme koji će se istraživati u radu, postavke od kojih se polazi i ukratko navesti sadržinu svakog poglavlja.Rad mora biti podijeljen prema odgovarajućoj sistematici na glave, poglavlja, dijelove i slično.

5.U glavnom /osnovnom/ dijelu: obrađuje se tema rada kroz prikaz najvažnijih teorijskih i praktičnih aspekata. Tekst treba da bude strukturiran kroz više logičnih cjelina označenih naslovima i podnaslovima koji su numerisani. Osnovni dio rada mora biti logički podijeljen na određene cjeline, a već u njemu mogu biti istaknuti određeni stavovi, koji će se potom, u jednom fokusiranijem vidu predstaviti u zaključku.

6.Zaključak/ci: sadrži/e najznačajnije rezultate i saznanja do kojih se došlo izradom rada. U zaključku je potrebno navesti finalne , odnosno zaključne stavove autora u pogledu pitanja koje je istraživao i sprovedene analize.Potrebno je  generalno izbjegavati prejake, odnosno prenaglašene ili „revolucionarne“ zaključke, naročito kada se oni svode na određeno „fraziranje“, ponavljanje opštih ideja i sl.

 

Nije poželjno pisati u prvom licu jednine, ni u samom osnovnom tekstu, a naročito ne u zaključku. Treba koristiti pasiv u smislu:“Uočeno je ...“, Može se zaključiti ...“, „Iz istraživanja proizilazi ...“, i sl., odnosno moguće je u nekim rečenicama pisati u prvom licu množine, kao na primjer:“Mišljenja smo da...“, „Možemo da zaključimo da...“, i sl. Kada se pravi sadržaj rada, odnosno konkretnija podjela u okviru osnovne strukture, tj. kada se konkretno formulišu odgovarajući naslovi, podnaslovi i sl., treba izbjegavati preuzimanje, bilo sasvim doslovno ( što bi se u stvari, svelo na varijantu plagijata), bilo uz sasvim male ili nedovoljne korekcije ( što takođe predstavlja blažu varijantu plagiranja ili bar nedopustive neoriginalnosti), tuđe strukture, odnosno strukture i podjele u okviru nje, koju  je napravio neki drugi autor. Drugim riječima, nedopušteno je preuzimanje tuđeg osnovnog sadržaja, tuđe osnovne strukture i podjele u okviru iste i sl.

7.Literatura: sadrži pregled svih izvora koji su korišćeni u toku izrade rada. Spisak literature se daje po azbučnom ili abecednom redu. U izradi rada pored, obavezne udžbeničke literature,  koristi se i dodatna literatura koju odredi mentor. Pod izvorima literature podrazumevaju se udžbenici, knjige, monografije, hrestomatije, časopisi, zbornici radova, internet sajtovi, enciklopedije, kompanijski izvještaji,  itd.

8. Tekstovi « skinuti » sa Interneta: takođe se navode u literaturi, na kraju. Internet adresa sa koje potiče tekst mora biti tačno prepisana, mora da sadrži naslov samog teksta i ime autora.Ako tekst sa Interneta potiče iz Internet časopisa, pored tačne adrese, naslova teksta i imena autora, mora stajati i ime časopisa, godina ili mjesec izdanja.

II - FORMA ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

Pravilo 2

1.Obim rada: završni/diplomski rad ne može biti kraći od 30 strana teksta ( bez naslovne strane, sadržaja, popisa korišćene literature i sl. ).U svakom konkretnom slučaju dužina rada zavisi od  same teme za završni/diplomski rad i uputstva koje studentu daje mentor.

2.Format teksta /osim..., vidi Pravilo 1 pod tačkom 2 /: A4 ( 210 x297 mm ); margine sve po 2,5 cm; prored 1, 5; font Times New Roman  12 /ili drugi odgovarajući font 1/. Rad mora biti štampan, povezan i  tvrdo ukoričen u 3 /tri/ primjerka. Tekst ne smije sadržavati zaglavlja ( Header ) niti ponožja ( Footer ).

Naslovi „UVOD“, „ZAKLJUČAK“, „LITERATURA“, „ANEKS“, „DODATAK“, „PRILOZI“ i dr., pišu se velikim štampanim slovima, fontom Times New Roman 14-16 /ili drugi odgovarajući font 1/. Ostali naslovi mogu se štampati takođe velikim štampanim slovima, na primjer, fonta 12, ili samo sa velikim početnim slovom. Podnaslovi se isto tako mogu štampati velim štampanim slovima, sa manjim fontom od naslova, na primjer, 10-11, ili samo velikim početnim slovom. Podnaslovi se numerišu arapskim brojevima, na primjer: 2.1.1,...2.1.2,...2.1.3,.. itd. Naslovi se mogu numerisati rimskim ili arapskim slovima, fontom kao i tekst naslova.

Aneksi, dodaci i prilozi nalaze se nakon literature.

Zadnja korica (poleđina)završnog rada je prazna.

3.Primjerci završnog rada: završni rad se predaje u 3 ( tri ) primjerka tvrdo ukoričena.

4.Reference i citiranje:

Prilikom citiranja pojedinih definicija, podjela, podataka, tabela, slika ili dijelova teksta obavezno je navesti izvor u fusnoti ili endnoti. Korišćenje fusnota znači navođenje citiranog izvora na dnu stranice teksta. Korišćenje endnota podrazumijeva navođenje izvora na kraju rada.

Pravila citiranja bliže su opisana u Poglavlju IV.

5.Slike, tabele, grafikoni i drugo:

  • Prilikom označavanja slika i tabela u tekstu navodi se redni broj i naziv slike, tabele ili grafikona.
  • Prilikom navođenja izvora ispod slika, tabela ili grafikona - navodi se cio izvor: prezime; prvo slovo imena;godina izdanja, naziv djela; mjesto izdanja; izdavač, broj strane na kojoj se u izvoru slika, tabela ili grafikon nalazi. Koristi se font Times New Roman 10 / ili drugi odgovarajući font 10/.

 

III - PROCEDURA IZRADE I ODBRANE ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

Pravilo 3

1. Predmetni nastavnici na kraju zimskog ili na početku ljetnjeg semestra Fakultetu dostavljaju Predlog  tema za završni rad.

2. Vijeće Fakulteta posebnom odlukom potvrđuje predložene teme /Lista tema/.

3. Student/kandidat ima pravo  i da predmetnom nastavniku/mentoru predloži temu za završni rad.

4. Student bira temu sa Liste tema koju je odobrilo Vijeće Fakulteta, po principu: prvi u vremenu, prvi u pravu.

5. Zamjena već odabrane teme može se, izuzetno, izvršiti samo uz prethodnu saglasnost predmetnog nastavnika i uprave Fakulteta.

6.Nije dozvoljeno da student samoinicijativno traži od predmetnog nastavnika da dopuni već odobrenu Listu tema za završni rad, bez saglasnosti predmetnog nastavnika i uprave Fakulteta.

7. Uprava Fakulteta je dužna da vodi računa o broju tema koje pojedini predmetni nastavnici daju, kako bi svi nastavnici bili ravnomjerno zastupljeni kod odabira tema za završni rad.

8. Nakon odabira teme, student i mentor se dogovaraju o temi, načinu obrade teme, literaturi i drugom.

9. U toku izrade rada student  kontaktira mentora u pojašnjavanju i razrješavanju otvorenih dilema i problema.

10.Pošto se otklone svi nedostaci i propusti i uvaže sugestije tokom izrade završnog rada, mentor daje konačnu saglasnost  da rad može ući u proceduru odbrane.

11. Mentor dostavlja Fakultetu mentorsku ocjenu, putem e-maila ili neposredno na propisanom obrascu. U cilju sprovođenja utvrđene procedure pripreme za odbranu (imenovanje Komisije za odbranu, obavještavanje kandidata o terminu odbrane-mjesto, datum i čas početka odbrane ), dozvoljeno je da mentor može upravi Fakulteta dostaviti u elektronskoj formi saglasnost da se može organizovati odbrana završnog rada za pojedinog ili više kandidata. Saglasnost podrazumijeva da je mentor pregledao i odobrio konačnu verziju završnog rada.

12. Neće se dozvoliti odbrana završnog rada, prije nego što Fakultet dobije mentorsku ocjenu, odnosno saglasnost predmetnog nastavnika-mentora.

13. Student  istovremeno predaje Studentskoj službi: a/ 3 ( tri ) primjerka završnog rada ( tvrdo ukoričenih), b/ prijavu odbrane završnog rada na propisanom obrascu ( dobija se u studentskoj službi ),  i c/ dokaz o izvršenoj uplati naknade za odbranu, najkasnije sedam dana prije opcionog datuma odbrane.

Izuzetno, u  slučaju objektivnih razloga, dozvoliće se predaja dokaza/ original uplatnice/ o izvršenoj uplati naknade za odbranu završnog rada i na dan odbrane, pod uslovom da student/kandidat kopiju uplatnice dostavi Fakultetu putem faksa ( ili mejlom skenirano) najkasnije 48 sati prije utvrđenog termina za odbranu.

Pravilo 4

1. Dekan Fakulteta donosi pojedinačno rješenje o pristupanju odbrani završnog rada za svakog studenta/, koje je sastavni dio Zapisnika/Protokola o odbrani diplomskog rada/.

Pravilo 5

1.Odbrana završnog rada je javna, pred tročlanom Komisijom/predsjednik, mentor, član/.

2.Procedura odbrane obuhvata:

▪Mentor daje uvodnu riječ o završnom radu,

▪Student prezentira najvažnije rezultate i zaključke završnog rada ne duže od  15 - 20 minuta,

▪Dozvoljeno je da se student prilikom odbrane završnog rada služi računarom i video-projektorom prezentacijom svog rada u određenom softverskom programu, ali nije dozvoljeno da student prosto iščitava svoj rad sa projekcionog platna, monitora računara ili drugog informatičkog uređaja. Video-projekcija završnog rada može da posluži samo kao podsjetnik.

▪Predsjednik, član-mentor i član komisije  komentarišu završni rad i postavljaju pitanja studentu,

▪ Pravo na postavljanje pitanja ima i prisutna publika,

▪Student odgovara na pitanja i obrazlaže svoje stavove,

▪Komisija za odbranu ocjenu završnog rada  upisuje u  Zapisnik/Protokol o odbrani završnog rada,

▪Po završetku odbrane, predsjednik komisije objavljuje/proglašava/ da je student odbranio/nije odbranio/ završni rad i stekao odgovarajuće zvanje, odnosno nivo obrazovanja.

▪Nakon odbrane, predsjednik Komisije predaje Zapisnik/Protokol o odbrani završnog rada sekretaru Fakulteta, odnosno Studentskoj službi

▪U roku od tri dana od dana završetka studija / diplomiranja /, student dobija Uvjerenje o završenim studijama, koje zamjenjuje Diplomu i Dodatak diplomi / do njihovog izdavanja/.

Cjelokupan završni rad ili njegovi dijelovi ne smiju biti objavljeni prije javne odbrane.

 

IV - PRAVILA CITIRANJA

 

Način  citiranja  u  okviru cjelokupnog  rada  mora  biti  jedinstven.  Prilikom  citiranja kandidati treba da dosljedno primjenjuju slijedeća pravila citiranja:

1. Knjige

Prvo  slovo  imena  (nakon  kojeg  slijedi  tačka)  i  prezime  autora,  naziv knjige,  izdavač  (ako  je  poznat), mjesto  izdanja  te  godina  izdanja.  Naziv knjige piše se u kurzivu.  Ako se  navodi  i  broj strane on se  nakon zareza piše  na način što se stavlja:  str. 2.  Između  mjesta  izdanja  i godine izdanja ne stavlja se zarez.

Primjer: D. Zdravković,  Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2010, str. 2.

Dozvoljen je i drugačiji način citiranja autora. Ovo važi i sa sljedeće načine citiranja( tačka 2, 3, ....itd).

Primjer: Zdravković, D., Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2010, str. 2.

2. Knjige sa više izdanja

Ukoliko  knjiga  ima  više  izdanja,  uvijek  se  navodi  ono  izdanje  koje  se koristilo  u  radu.    Broj  izdanja  navodi  se  uz  skraćenicu  “izd.”  prije navođenja izdavača.

Primjer: D. Zdravković, Uvod u ekonomiju, 2. izd., Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar 2010.

 

Ukoliko  se  upućuje  na  fusnotu,  poslije  broja  stranice  piše  se  skraćenica „fn.“.

Primjer: D. Zdravković,  Uvod u ekonomiju,Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2009, str. 41 fn. 31.

3. Knjige sa više mjesta izdanja

Ukoliko se u knjizi navodi više mjesta izdanja, ona se navode razdvojena crticom.

Primjer: D.Zdravković, M.Blečić, Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, 4.izd., Niš-Bar 2012.

4. Knjige sa većim brojem autora

Ukoliko postoji više autora knjige ili članka (do tri), razdvajaju se kosom crtom.
Primjer: D.Zdravković/M.Blečić/B.Krstić, .....

Ukoliko se  citira  knjiga  ili  članak sa  više  od tri  autora  navodi  se  prvo slovo imena  (sa  tačkom)  i prezime  samo prvog  autora,  uz  dodatak skraćenice riječi et alia (et. al.) kurzivom.

Primjer: D.Zdravković et al.

5. Knjige sa urednikom kao autorom

U  slučaju  zbornika  radova  i  sličnih djela,  urednik/urednica  ili  urednici, tretiraju se kao autori. Iza imena u zagradi navodi se skraćenica „ur.”.

Primjer: G.  Reichelt  (ur.),  Europäisches  Gemeinschaftsrecht  und IPR  –

Ein Beitrag zu Kodifikation der  allgemeinen Grundsätze  des Europäischen Kollisionsrechts, Manz, Wien 2007.

6. Knjiga prevedena sa stranog jezika

Ukoliko je  knjiga  prevedena  sa  stranog  jezika,  prevodilac  se  navodi  iza naslova.

Primjer: T.  C.  Hartley,  naslov knjige koja je prevedena..............,  preveo J. Janković,  Centar za evropske studije, Podgorica 2011.

7. Knjiga u seriji od više knjiga

Broj knjige u seriji od više knjiga navodi se iza opšteg naslova serije.

Primjer: Početno slovo imena sa tačkom, i prezime autora, naziv objavljenog rada /kurzivom/, knjiga 3, naziv izdavača, mjesto i godina izdanja

 

7.  Knjiga jednog autora ili  urednika u  seriji  sa glavnim  urednikom

drugog imena

Ukoliko  se  knjiga  pojavljuje  u  ediciji  koja  ima  generalnog urednika,  a urednici pojedinih djela su različiti, na prvom mjestu se kao autor navodi pisac ili urednik tog djela, a ne glavni urednik. Iza naziva djela navodi se broj knjige u seriji a zatim, odvojen zarezom, glavni urednik serije.

Primjer: J. Janković/M.Marković  (ur.), naziv objavljenog rada /kurzivom/,knjiga 1.,ur.serije P.Petrović, Izdavački zavod ......, Podgorica, 2001.

8. Jedan ili više tekstova od istog autora

Ukoliko  se  u  radu  citira  samo  jedan tekst  određenog  autora,  kod ponovljenog citiranja tog teksta, poslije prvog slova  imena (sa tačkom)  i prezimena  autora,  slijedi  samo broj  strane  i  tačka  (bez dodataka  op.  cit., navedeno djelo i sl.).

Primjer: J. Janković, str.47.

 

Ukoliko se citira više radova istog autora, bilo knjiga ili članaka, a nakon što je prvi put naziv svakog rada naveden u punom obliku, poslije prvog slova  imena  (sa  tačkom)  i  prezimena  autora,  stavlja  se  u  zagradi  godina izdanja  knjige  ili  članka.  Ukoliko iste  godine  autor  ima  više  objavljenih radova  koji  se  citiraju,  uz  godinu  se  dodaju  slova  a,  b,  c,  d,  itd.,  poslije čega slijedi samo broj strane (bez dodataka).

Primjer: J. Janković (2010 a), str.78.

9. Članci u naučnim časopisima

Prvo slovo imena  (sa  tačkom)  i  prezime  autora,  naziv  članka  pod navodnicima,  naziv časopisa  u  kurzivu (zato što se  i  knjige  navode  u kurzivu),  broj  i  godište,  te    broj  stranice  koja  se  iz  tog  članka  citira  bez ikakvih dodataka.

 

Ukoliko  je  naziv časopisa  dug,  prilikom  prvog citiranja  u zagradi  se navodi  skraćenica  pod kojom  će  se  periodika  nadalje  pojavljivati.  Za razliku od serije knjiga, ovdje se ne navodi glavni urednik.

Primjer: J.Janković, naziv objavljenog rada pod navodnicima, Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici (Zb.Pf.Univerz.Podgorica )

10. Članci u novinama

Članci u novinama navode se prema datumu, bez navođenja broja novina.

Primjer: J. Janković, naziv objavljenog članka............, Pobjeda, 26. maja 2010., str.8.

11. Članci u zborniku radova

Zbornik radova  nije  serijska  publikacija,  pa  se  tretira  kao  knjiga.  Članci se navode poput članaka u časopisima, uz prilog „u” i navođenje urednika i naziva zbornika. (Pažnja: Časopisi pravnih i drugih fakulteta često nose naziv „Zbornik” ili „Zbornik radova”. Uprkos nazivu, radi se o serijskim publikacijama.)

Primjer: P.  Lagarde, „Remarques sur  la proposition de règlement de  la Commission  européenne  sur  la  loi  applicable  aux obligations contractuelles  (Rome  I)”,  u  G.  Reichelt  (ur.), Europäisches

Gemeinschaftsrecht  und IPR  –  Ein Beitrag zu Kodifikation der allgemeinen Grundsätze des Europäischen Kollisionsrechts, Manz, Wien 2007, 13.

12. Članci u enciklopediji ili leksikonu

Članci  u enciklopedijama  obično ne  sadrže  ime  autora.  Navode  se  bez broja stranice jer se članci zbog redosljeda po abecedi  lako pronađu, pa se umjesto broja stranice koristi samo latinska skraćenica s.v. (sub verbo).

Primjer: Enciklopedija Crne Gore, 1. izd., Leksikografski zavod Crne Gore, Podgorica 2012, s.v. „Bar”.

Ukoliko se radi  o dužem  članku, naročito u  specijalizovanim priručnicima,  navodi  se  i  ime  autora.  Ime  autora  moguće  je  pronaći  i  na listi  autora  na  početku enciklopedije.  Nekada  enciklopedije  sadrže  i  ime urednika,  pa  se  članci  navode  kao u  zbornicima  radova,  ali  bez  broja stranica.

Primjer: Reinhard Zimmermann,  „Common  Frame  of  Reference”,  u  J. Basedow/K.  J.  Hopt/R.  Zimmermann  (ur.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Mohr Siebeck, Tübingen 2009.

13. Neobjavljeni rukopisi i arhivski izvori

Kod arhivske građe treba navesti ime arhiva (npr. Državni arhiv na Cetinju), arhivskog fonda (Spisi kotorskog arhiva) ili zbirke te, ukoliko postoji, oznaku arhivske jedinice za građu koja je korištena.

Primjer: početno slovo imena sa tačkom, prezime, naziv neobjavljenog rukopisa..................., Gradska biblioteka ........., 15554 Ms 328

14. Magistarski rad ili disertacija

Za razliku od objavljenih knjiga, nazivi  magistarskih i doktorskih radova pišu se pod navodnicima, nakon čega slijedi vrsta rada (magistarski rad / doktorska  disertacija),  akademska  institucija  u  kojoj  je  rad pisan  i odbranjen, te godina odbrane.

J.  Janković, naziv magistarskog rada „........................“,  magistarski  rad,  Pravni  fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2011.

15. Publikacija u štampi

U  slučaju  da  se  navodi  djelo koje  još  nije  izašlo,  ali  je  njegov  izlazak izvjestan, iza mjesta izdanja odvojeno zarezom navodi se „u štampi”.

Primjer: J.  Janković/M.  Marković, naziv djela, odnosno publikacije „..................................”,  Bilten Univerziteta Crne Gore, br. 5. 201___., u štampi.

16. Citiranje više stranica teksta

Ukoliko se  citira  tekst  sa  više  tačno određenih  strana,  one  se  razdvajaju crticom, poslije čega slijedi tačka. Ukoliko se citira više strana koje se ne određuju tačno, poslije broja koji označava prvu stranu navodi se „i dalje” s tačkom na kraju.

Primjer: J. Janković/M. Marković, 75- 87.

Primjer: J. Janković/M. Marković, 51 i dalje.

 

17. Ponavljanje citata

Ukoliko se  citira  podatak s  iste  strane  iz  istog  djela  kao u  prethodnoj fusnoti, koristi se skraćenica za ibidem u kurzivu, s tačkom na kraju (bez navođenja prezimena i imena autora).

Primjer: Ibid.

Ukoliko  se  citira  podatak iz  istog  djela  kao u  prethodnoj  fusnoti,  ali  s različite  stranice,  koristi  se  skraćenica  ibid.,  navodi  se  odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.

Primjer: Ibid., 114.

 

18. Propisi

Propisi  se  navode  punim  nazivom,  zatim  se  navodi  službeni list (glasnik, službene novine i sl. ) u  kojem  je propis objavljen, a poslije zareza broj  i  godina objavljivanja. Ukoliko će se pomenuti zakon citirati ponovo, prilikom prvog pominjanja poslije crte navodi se skraćenica pod kojom će se propis pojavljivati.

Primjer: Zakon o obligacionim odnosima, „Službeni list Crne Gore, br. ___/___.

 

Ukoliko je  propis  izmijenjen  i  dopunjen,  navode  se  sukcesivno brojevi  i godine objavljivanja izmjena i dopuna.

Primjer: ZOO, „Službeni list Crne Gore”, br. ___/___, ___/___,

 

19. Sudske odluke

Navođenje  sudskih  odluka  treba  da  sadrži  što potpunije  podatke  (vrsta  i broj  odluke,  datum  kada  je  donesena  publikacija  u  kojoj  je  eventualno objavljena).

 

20. Strani pojmovi i internet stranice

 

Strani  pojmovi,  latinske  izreke  i  internet  stranice  se  pišu  kurzivom. Citiranje  tekstova  sa  interneta  treba  da  sadrži  naziv  citiranog  teksta, adresu  internet  stranice  i  datum  posljednjeg  pristupa  stranici.  Članci  i knjige  koje  su  korištene  sa  interneta,  iako su  bile  dostupne  u  punom tekstu  u  kojem  su  i  objavljene,  dodatno  se  navode  sa  elektronskom adresom, i datumom zadnjeg pristupa u zagradi.

Wikipedia  i  slične  internet  enciklopedije  ne  mogu  se  smatrati  naučnim izvorima.

 

Primjer: European  Commission,  The  Proposal  for  a  Directive  on Consumer  Rights:  Impact  on  Level  of  National  Consumer  Protection, http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/comparative_table  _en.pdf (9. februar 2010.)

 

Čak i ako se internet izvor navodi nakon tačke, prvo slovo je malo (malo “h” od “http”), a na kraju se ne stavljaju znakovi interpunkcije, kako ne bi došlo  do  pretpostavke  da  je  znak  interpunkcije  dio adrese.  Ukoliko  se internet  izvor  prebacuje  u  drugi  red,  prekida  se  prije tačke,  zareza, crte, upitnika, crtice, znaka postotka, jednakosti ili broja, ali  poslije kose crte, bilo jednostruke ili dvostruke.

 

Primjer: Nemoto T., Visser J., Joshimoto R., Impacts of Information and CommunicationTechnology on Urban Logistics Syytem, Hitotsubashi University, 2001.

(http://hdl.handle.net/10086/16042)

 

V - LITERATURA /POPIS KORIŠĆENE LITERATURE/:

 

Literatura koja je korišćena za izradu završnog rada navodi se na samom kraju rada, prema azbučnom ili abecednom početnom slovu prezimena autora monografije ili udžbenika, stručne knjige, disertacije ili publikacije, početnom slovu pravnog propisa, enciklopedije ili riječnika.

U literaturi se mogu navoditi samo i isključivo knjige i članci na koje je upućivano u tekstu. Knjige i članci navode se po prethodno navedenim pravilima citiranja, prema azbučnom ili abecednom redu, s tim što se prvo navodi prezime autora, prvo slovo njegovog imena, naziv djela, izdavač, mjesto i godina izdanja

 

1.MONOGRAFIJE I UDŽBENICI:

 

(1) Dapčević-Marković, Lj., Kontrola policije ipolicijski ombudsman, monografija, Beograd, 2008.;

 

( 2 ) Krstić B., “Ekonomika preduzeća-upravljački aspekti poslovnih performansi”, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2009.;

 

( 3 ) Savić, A., Mašulović, I., Bezbjednosni menadžment, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2007.;

( 4 ) Talijan, M. i drugi, Organizacija i poslovi uniformisanih pripadnika policije, VŠUP, Beograd, 2001;

( 5 ) Zečević, S., Tadić, S., „Logistika”, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2012.;

 

2.STRUČNE KNJIGE, DISERTACIJE I PUBLIKACIJE:

 

( 1 ) Talijan, M., Specifičnosti rukovođenja snagama unutrašnjih poslova  u kriznim situacijama, doktorska disertacija, Fakultet odbrane i zaštite, Beograd, 1995.;

 

3.ZBORNICI I ZBIRKE:

( 1 ) Talijan, M., Miroslav, Stručno osposobljavanje kadra privatne bezbednosti-primer kursa za sticanje osnovnih radnih veština obezbeđenja određenih ličnosti/VIP/, Međunarodni naučni skup, Privatna bezbednost-stanje  i perspektive, Zbornik radova, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 2008.;

4.ČASOPISI:

 

(1 ) Dapčević-Marković, Lj., Transparentnost upravnog postupanja i ombudsman, Bezbednost, br.1/01, Beograd;

 

5.PRAVNI PROPISI:

 

( 1 ) Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore, „Službeni list Crne Gore”, br....../.....

( 2 )_Zakon o visokom obrazovanju, „Službeni list RCG”, br......./...., i „Službeni list Crne Gore”, br. ....../.......

 

6.ENCIKLOPEDIJE, LEKSIKONI I RIJEČNICI:

 

( 1 ) Bošković, M., Kriminološki leksikon, Matica srpska, Novi Sad, 1999;

( 2 ) Vojna enciklopedija, Knjiga I, VIZ, 1970;

( 3) Mala enciklopedija Prosveta, Prosveta, Beograd, 1972;

( 4 ) Pantazijevi-Stanojević, M., Zlatković, V., Rečnik najosnovnijih kriminoloških pojmova i izraza, Zemunska štampa, Beograd, 1991;

________________________________________________________________________________________________

I  Z V  O  D

IZ PRAVILA I PROCEDURA PRIPREME I ODBRANE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

PSS

-DOPUNE-

 

 

NASLOVNA STRANA ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR

 

 

 

 

 

ZAVRŠNI/SPECIJALISTIČKI RAD

 

Predmet: _____________________________________________________________

Naslov rada/tema/: ___________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

MENTOR,                                                              KANDIDAT/STUDENT,

__________________________                                                         ___________________________

/Titula, ime i prezime mentora/                                                                         /Ime i prezime/

Broj indeksa:_______/______

 

 

 

 

 

B a r, ( mjesec, godina )


I-SADRŽAJ ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

Pravilo 1

Sadržaj završnog/specijalističkog rada

 

1.Završni/specijalistički rad sadrži: naslovnu stranu, sadržaj, uvod, glavni/osnovni/dio, zaključak/e i spisak literature.

2.Naslovna strana: sadrži osnovne podatke kao sto su: Logo Fakulteta/pri vrhu i po sredini/; ispod toga naziv:Fakultet za poslovni menadžment Bar , oznaku završni/specijalistički rad /po sredini/; naziv predmeta/po sredini/; naslov rada/tema/ po sredini;  ime i prezime kandidata/studenta i broj indeksa/ u donjem desnom uglu naslovne strane-korica/; titula/akademsko zvanje, ime i prezime mentora; mjesto i datum izrade/na primjer, Bar, jun 20___./

Naziv /ispod loga/:FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR, piše se fontom 12 /Arial Black/.

ZAVRŠNI/SPECIJALISTIČKI RAD, piše se fontom 20 /Arial Black/.

Predmet: ...,  piše se fontom 12 /Arial Black/.

Naslov rada/tema...,  piše se fontom 12 /Arial Black/.

MENTOR..., piše se fontom 11 /Arial Black/, a titula/akademsko zvanje, ime i prezime mentora ispod toga fontom 10 /Arial Black/.

KANDIDAT/STUDENT ..., piše se fontom 11 /Arial Black/, a ime i prezime ispod toga, kao i broj indeksa piše se fontom 10/Arial Black/.

Mjesto, mjesec i godina izrade završnog rada ..., piše se fontom 12 /Arial Black/.

Naslovna strana korica završnog rada, zadnja strana korica /kompletan povez/  štampa se u plavoj boji /dozvoljene su različite nijanse plave boje...plavetna, druge nijanse do do teget boje /.

Prva preliminarna strana je prazna. Druga strana odgovara izgledu naslovne strane sa korica.Nakon toga slijedi sadržaj i eventualno lista skraćenica ukoliko su korišćene u tekstu završnog rada.

Sve stranice unutar završnog rada osim prve preliminarne i naslovne strane moraju biti numerisane. Stranice na kojima je naveden sadržaj i lista skraćenica /ukoliko se koristi/ numerišu se rimskim brojevima / I, II,.../. Uvod, glavni/osnovni/dio i zaključak numerišu se arapskim brojevima koji počinju od broja 1. na prvoj stranici uvoda. Stranice sa literaturom numerišu se rimskim brojevima počevši od broja I. Eventualni aneksi i dodaci iznova se numerišu rimskim brojevima.

3.Sadržaj: u kome su navedeni osnovni dijelovi rada – naslovi i podnaslovi koji odražavaju njegovu strukturu, kao i brojevi strana na kojima se nalaze.

4. U uvodu: ističe se značaj teme, razlozi za njenu obradu i kratak pregled sadržaja rada. Takođe, u uvodu je potrebno navesti pitanja i probleme koji će se istraživati u radu, postavke od kojih se polazi i ukratko navesti sadržinu svakog poglavlja.Rad mora biti podijeljen prema odgovarajućoj sistematici na glave, poglavlja, dijelove i slično.

5.U glavnom /osnovnom/ dijelu: obrađuje se tema rada kroz prikaz najvažnijih teorijskih i praktičnih aspekata. Tekst treba da bude strukturiran kroz više logičnih cjelina označenih naslovima i podnaslovima koji su numerisani. Osnovni dio rada mora biti logički podijeljen na određene cjeline, a već u njemu mogu biti istaknuti određeni stavovi, koji će se potom, u jednom fokusiranijem vidu predstaviti u zaključku.

6.Zaključak/ci: sadrži/e najznačajnije rezultate i saznanja do kojih se došlo izradom rada. U zaključku je potrebno navesti finalne , odnosno zaključne stavove autora u pogledu pitanja koje je istraživao i sprovedene analize.Potrebno je  generalno izbjegavati prejake, odnosno prenaglašene ili „revolucionarne“ zaključke, naročito kada se oni svode na određeno „fraziranje“, ponavljanje opštih ideja i sl.

Nije poželjno pisati u prvom licu jednine, ni u samom osnovnom tekstu, a naročito ne u zaključku. Treba koristiti pasiv u smislu:“Uočeno je ...“, Može se zaključiti ...“, „Iz istraživanja proizilazi ...“, i sl., odnosno moguće je u nekim rečenicama pisati u prvom licu množine, kao na primjer:“Mišljenja smo da...“, „Možemo da zaključimo da...“, i sl. Kada se pravi sadržaj rada, odnosno konkretnija podjela u okviru osnovne strukture, tj. kada se konkretno formulišu odgovarajući naslovi, podnaslovi i sl., treba izbjegavati preuzimanje, bilo sasvim doslovno ( što bi se u stvari, svelo na varijantu plagijata), bilo uz sasvim male ili nedovoljne korekcije ( što takođe predstavlja blažu varijantu plagiranja ili bar nedopustive neoriginalnosti), tuđe strukture, odnosno strukture i podjele u okviru nje, koju  je napravio neki drugi autor. Drugim riječima, nedopušteno je preuzimanje tuđeg osnovnog sadržaja, tuđe osnovne strukture i podjele u okviru iste i sl.

7.Literatura: sadrži pregled svih izvora koji su korišćeni u toku izrade rada. Spisak literature se daje po azbučnom ili abecednom redu. U izradi rada pored, obavezne udžbeničke literature,  koristi se i dodatna literatura koju odredi mentor. Pod izvorima literature podrazumevaju se udžbenici, knjige, monografije, hrestomatije, časopisi, zbornici radova, internet sajtovi, enciklopedije, kompanijski izvještaji,  itd.

8. Tekstovi « skinuti » sa Interneta: takođe se navode u literaturi, na kraju. Internet adresa sa koje potiče tekst mora biti tačno prepisana, mora da sadrži naslov samog teksta i ime autora.Ako tekst sa Interneta potiče iz Internet časopisa, pored tačne adrese, naslova teksta i imena autora, mora stajati i ime časopisa, godina ili mjesec izdanja.

II - FORMA ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

Pravilo 2

1.Obim rada: završni/specijalistički rad ne može biti kraći od 35-40 strana teksta ( bez naslovne strane, sadržaja, popisa korišćene literature i sl. ).U svakom konkretnom slučaju dužina rada zavisi od  same teme za završni/specijalistički rad i uputstva koje studentu daje mentor.

2.Format teksta /osim..., vidi Pravilo 1 pod tačkom 2 /: A4 ( 210 x297 mm ); margine sve po 2,5 cm; prored 1, 5; font Times New Roman  12 /ili drugi odgovarajući font 1/. Rad mora biti štampan, povezan i  tvrdo ukoričen u 3 /tri/ primjerka. Tekst ne smije sadržavati zaglavlja ( Header ) niti ponožja ( Footer ).

Naslovi „UVOD“, „ZAKLJUČAK“, „LITERATURA“, „ANEKS“, „DODATAK“, „PRILOZI“ i dr., pišu se velikim štampanim slovima, fontom Times New Roman 14-16 /ili drugi odgovarajući font 1/. Ostali naslovi mogu se štampati takođe velikim štampanim slovima, na primjer, fonta 12, ili samo sa velikim početnim slovom. Podnaslovi se isto tako mogu štampati velim štampanim slovima, sa manjim fontom od naslova, na primjer, 10-11, ili samo velikim početnim slovom. Podnaslovi se numerišu arapskim brojevima, na primjer: 2.1.1,...2.1.2,...2.1.3,.. itd. Naslovi se mogu numerisati rimskim ili arapskim slovima, fontom kao i tekst naslova.

Aneksi, dodaci i prilozi nalaze se nakon literature.

Zadnja korica (poleđina)završnog rada je prazna.

3.Primjerci završnog rada: završni rad se predaje u 3 ( tri ) primjerka tvrdo ukoričena.

4.Reference i citiranje:

Prilikom citiranja pojedinih definicija, podjela, podataka, tabela, slika ili dijelova teksta obavezno je navesti izvor u fusnoti ili endnoti. Korišćenje fusnota znači navođenje citiranog izvora na dnu stranice teksta. Korišćenje endnota podrazumijeva navođenje izvora na kraju rada.

Pravila citiranja bliže su opisana u Poglavlju IV.

5.Slike, tabele, grafikoni i drugo:

  • Prilikom označavanja slika i tabela u tekstu navodi se redni broj i naziv slike, tabele ili grafikona.
  • Prilikom navođenja izvora ispod slika, tabela ili grafikona - navodi se cio izvor: prezime; prvo slovo imena;godina izdanja, naziv djela; mjesto izdanja; izdavač, broj strane na kojoj se u izvoru slika, tabela ili grafikon nalazi. Koristi se font Times New Roman 10 / ili drugi odgovarajući font 10/.

 

III - PROCEDURA IZRADE I ODBRANE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

Pravilo 3

1. Predmetni nastavnici na kraju zimskog ili na početku ljetnjeg semestra Fakultetu dostavljaju Predlog  tema za završni rad.

2. Vijeće Fakulteta posebnom odlukom potvrđuje predložene teme /Lista tema/.

3. Student/kandidat ima pravo  i da predmetnom nastavniku/mentoru predloži temu za završni rad.

4. Student bira temu sa Liste tema koju je odobrilo Vijeće Fakulteta, po principu: prvi u vremenu, prvi u pravu.

5. Zamjena već odabrane teme može se, izuzetno, izvršiti samo uz prethodnu saglasnost predmetnog nastavnika i uprave Fakulteta.

6.Nije dozvoljeno da student samoinicijativno traži od predmetnog nastavnika da dopuni već odobrenu Listu tema za završni rad, bez saglasnosti predmetnog nastavnika i uprave Fakulteta.

7. Uprava Fakulteta je dužna da vodi računa o broju tema koje pojedini predmetni nastavnici daju, kako bi svi nastavnici bili ravnomjerno zastupljeni kod odabira tema za završni rad.

8. Nakon odabira teme, student i mentor se dogovaraju o temi, načinu obrade teme, literaturi i drugom.

9. U toku izrade rada student  kontaktira mentora u pojašnjavanju i razrješavanju otvorenih dilema i problema.

10.Pošto se otklone svi nedostaci i propusti i uvaže sugestije tokom izrade završnog rada, mentor daje konačnu saglasnost  da rad može ući u proceduru odbrane.

11. Mentor dostavlja Fakultetu mentorsku ocjenu, putem e-maila ili neposredno na propisanom obrascu. U cilju sprovođenja utvrđene procedure pripreme za odbranu (imenovanje Komisije za odbranu, obavještavanje kandidata o terminu odbrane-mjesto, datum i čas početka odbrane ), dozvoljeno je da mentor može upravi Fakulteta dostaviti u elektronskoj formi saglasnost da se može organizovati odbrana završnog rada za pojedinog ili više kandidata. Saglasnost podrazumijeva da je mentor pregledao i odobrio konačnu verziju završnog rada.

12. Neće se dozvoliti odbrana završnog rada, prije nego što Fakultet dobije mentorsku ocjenu, odnosno saglasnost predmetnog nastavnika-mentora.

13. Student  istovremeno predaje Studentskoj službi: a/ 3 ( tri ) primjerka završnog rada ( tvrdo ukoričenih), b/ prijavu odbrane završnog rada na propisanom obrascu ( dobija se u studentskoj službi ),  i c/ dokaz o izvršenoj uplati naknade za odbranu, najkasnije sedam dana prije opcionog datuma odbrane.

Izuzetno, u  slučaju objektivnih razloga, dozvoliće se predaja dokaza/ original uplatnice/ o izvršenoj uplati naknade za odbranu završnog rada i na dan odbrane, pod uslovom da student/kandidat kopiju uplatnice dostavi Fakultetu putem faksa ( ili mejlom skenirano) najkasnije 48 sati prije utvrđenog termina za odbranu.

Pravilo 4

1. Dekan Fakulteta donosi pojedinačno rješenje o pristupanju odbrani završnog rada za svakog studenta/, koje je sastavni dio Zapisnika/Protokola o odbrani specijalističkog rada/.

Pravilo 5

1.Odbrana završnog rada je javna, pred tročlanom Komisijom/predsjednik, mentor, član/.

2.Procedura odbrane obuhvata:

▪Mentor daje uvodnu riječ o završnom radu,

▪Student prezentira najvažnije rezultate i zaključke završnog rada ne duže od  15 - 20 minuta,

▪Dozvoljeno je da se student prilikom odbrane završnog rada služi računarom i video-projektorom prezentacijom svog rada u određenom softverskom programu, ali nije dozvoljeno da student prosto iščitava svoj rad sa projekcionog platna, monitora računara ili drugog informatičkog uređaja. Video-projekcija završnog rada može da posluži samo kao podsjetnik.

▪Predsjednik, član-mentor i član komisije  komentarišu završni rad i postavljaju pitanja studentu,

▪ Pravo na postavljanje pitanja ima i prisutna publika,

▪Student odgovara na pitanja i obrazlaže svoje stavove,

▪Komisija za odbranu ocjenu završnog rada  upisuje u  Zapisnik/Protokol o odbrani završnog rada,

▪Po završetku odbrane, predsjednik komisije objavljuje/proglašava/ da je student odbranio/nije odbranio/ završni rad i stekao odgovarajuće zvanje, odnosno nivo obrazovanja.

▪Nakon odbrane, predsjednik Komisije predaje Zapisnik/Protokol o odbrani završnog rada sekretaru Fakulteta, odnosno Studentskoj službi

▪U roku od tri dana od dana završetka studija / diplomiranja /, student dobija Uvjerenje o završenim studijama, koje zamjenjuje Diplomu i Dodatak diplomi / do njihovog izdavanja/.

Cjelokupan završni rad ili njegovi dijelovi ne smiju biti objavljeni prije javne odbrane.

 

IV - PRAVILA CITIRANJA

 

Način  citiranja  u  okviru cjelokupnog  rada  mora  biti  jedinstven.  Prilikom  citiranja kandidati treba da dosljedno primjenjuju slijedeća pravila citiranja

1. Knjige

Prvo  slovo  imena  (nakon  kojeg  slijedi  tačka)  i  prezime  autora,  naziv knjige,  izdavač  (ako  je  poznat), mjesto  izdanja  te  godina  izdanja.  Naziv knjige piše se u kurzivu.  Ako se  navodi  i  broj strane on se  nakon zareza piše  na način što se stavlja:  str. 2.  Između  mjesta  izdanja  i godine izdanja ne stavlja se zarez.

Primjer: D. Zdravković,  Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2010, str. 2.

Dozvoljen je i drugačiji način citiranja autora. Ovo važi i sa sljedeće načine citiranja( tačka 2, 3, ....itd).

Primjer: Zdravković, D., Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2010, str. 2.

2. Knjige sa više izdanja

Ukoliko  knjiga  ima  više  izdanja,  uvijek  se  navodi  ono  izdanje  koje  se koristilo  u  radu.    Broj  izdanja  navodi  se  uz  skraćenicu  “izd.”  prije navođenja izdavača.

Primjer: D. Zdravković, Uvod u ekonomiju, 2. izd., Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar 2010.

 

Ukoliko  se  upućuje  na  fusnotu,  poslije  broja  stranice  piše  se  skraćenica „fn.“.

Primjer: D. Zdravković,  Uvod u ekonomiju,Fakultet za poslovni menadžment-Bar,  Bar 2009, str. 41 fn. 31.

3. Knjige sa više mjesta izdanja

Ukoliko se u knjizi navodi više mjesta izdanja, ona se navode razdvojena crticom.

Primjer: D.Zdravković, M.Blečić, Uvod u ekonomiju, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, 4.izd., Niš-Bar 2012

4. Knjige sa većim brojem autora

Ukoliko postoji više autora knjige ili članka (do tri), razdvajaju se kosom crtom.
Primjer: D.Zdravković/M.Blečić/B.Krstić, .....

Ukoliko se  citira  knjiga  ili  članak sa  više  od tri  autora  navodi  se  prvo slovo imena  (sa  tačkom)  i prezime  samo prvog  autora,  uz  dodatak skraćenice riječi et alia (et. al.) kurzivom.

Primjer: D.Zdravković et al.

5. Knjige sa urednikom kao autorom

U  slučaju  zbornika  radova  i  sličnih djela,  urednik/urednica  ili  urednici, tretiraju se kao autori. Iza imena u zagradi navodi se skraćenica „ur.”.

Primjer: G.  Reichelt  (ur.),  Europäisches  Gemeinschaftsrecht  und IPR  –

Ein Beitrag zu Kodifikation der  allgemeinen Grundsätze  des Europäischen Kollisionsrechts, Manz, Wien 2007.

6. Knjiga prevedena sa stranog jezika

Ukoliko je  knjiga  prevedena  sa  stranog  jezika,  prevodilac  se  navodi  iza naslova.

Primjer: T.  C.  Hartley,  naslov knjige koja je prevedena..............,  preveo J. Janković,  Centar za evropske studije, Podgorica 2011.

7. Knjiga u seriji od više knjiga

Broj knjige u seriji od više knjiga navodi se iza opšteg naslova serije.

Primjer: Početno slovo imena sa tačkom, i prezime autora, naziv objavljenog rada /kurzivom/, knjiga 3, naziv izdavača, mjesto i godina izdanja

7.  Knjiga jednog autora ili  urednika u  seriji  sa glavnim  urednikom

drugog imena

Ukoliko  se  knjiga  pojavljuje  u  ediciji  koja  ima  generalnog urednika,  a urednici pojedinih djela su različiti, na prvom mjestu se kao autor navodi pisac ili urednik tog djela, a ne glavni urednik. Iza naziva djela navodi se broj knjige u seriji a zatim, odvojen zarezom, glavni urednik serije.

Primjer: J. Janković/M.Marković  (ur.), naziv objavljenog rada /kurzivom/,knjiga 1.,ur.serije P.Petrović, Izdavački zavod ......, Podgorica, 2001.

8. Jedan ili više tekstova od istog autora

Ukoliko  se  u  radu  citira  samo  jedan tekst  određenog  autora,  kod ponovljenog citiranja tog teksta, poslije prvog slova  imena (sa tačkom)  i prezimena  autora,  slijedi  samo broj  strane  i  tačka  (bez dodataka  op.  cit., navedeno djelo i sl.).

Primjer: J. Janković, str.47.

Ukoliko se citira više radova istog autora, bilo knjiga ili članaka, a nakon što je prvi put naziv svakog rada naveden u punom obliku, poslije prvog slova  imena  (sa  tačkom)  i  prezimena  autora,  stavlja  se  u  zagradi  godina izdanja  knjige  ili  članka.  Ukoliko iste  godine  autor  ima  više  objavljenih radova  koji  se  citiraju,  uz  godinu  se  dodaju  slova  a,  b,  c,  d,  itd.,  poslije čega slijedi samo broj strane (bez dodataka).

Primjer: J. Janković (2010 a), str.78.

9. Članci u naučnim časopisima

Prvo slovo imena  (sa  tačkom)  i  prezime  autora,  naziv  članka  pod navodnicima,  naziv časopisa  u  kurzivu (zato što se  i  knjige  navode  u kurzivu),  broj  i  godište,  te    broj  stranice  koja  se  iz  tog  članka  citira  bez ikakvih dodataka.

Ukoliko  je  naziv časopisa  dug,  prilikom  prvog citiranja  u zagradi  se navodi  skraćenica  pod kojom  će  se  periodika  nadalje  pojavljivati.  Za razliku od serije knjiga, ovdje se ne navodi glavni urednik.

Primjer: J.Janković, naziv objavljenog rada pod navodnicima, Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici (Zb.Pf.Univerz.Podgorica )

10. Članci u novinama

Članci u novinama navode se prema datumu, bez navođenja broja novina.

Primjer: J. Janković, naziv objavljenog članka............, Pobjeda, 26. maja 2010., str.8.

11. Članci u zborniku radova

Zbornik radova  nije  serijska  publikacija,  pa  se  tretira  kao  knjiga.  Članci se navode poput članaka u časopisima, uz prilog „u” i navođenje urednika i naziva zbornika. (Pažnja: Časopisi pravnih i drugih fakulteta često nose naziv „Zbornik” ili „Zbornik radova”. Uprkos nazivu, radi se o serijskim publikacijama.)

Primjer: P.  Lagarde, „Remarques sur  la proposition de règlement de  la Commission  européenne  sur  la  loi  applicable  aux obligations contractuelles  (Rome  I)”,  u  G.  Reichelt  (ur.), Europäisches

Gemeinschaftsrecht  und IPR  –  Ein Beitrag zu Kodifikation der allgemeinen Grundsätze des Europäischen Kollisionsrechts, Manz, Wien 2007, 13.

12. Članci u enciklopediji ili leksikonu

Članci  u enciklopedijama  obično ne  sadrže  ime  autora.  Navode  se  bez broja stranice jer se članci zbog redosljeda po abecedi  lako pronađu, pa se umjesto broja stranice koristi samo latinska skraćenica s.v. (sub verbo).

Primjer: Enciklopedija Crne Gore, 1. izd., Leksikografski zavod Crne Gore, Podgorica 2012, s.v. „Bar”.

Ukoliko se radi  o dužem  članku, naročito u  specijalizovanim priručnicima,  navodi  se  i  ime  autora.  Ime  autora  moguće  je  pronaći  i  na listi  autora  na  početku enciklopedije.  Nekada  enciklopedije  sadrže  i  ime urednika,  pa  se  članci  navode  kao u  zbornicima  radova,  ali  bez  broja stranica.

Primjer: Reinhard Zimmermann,  „Common  Frame  of  Reference”,  u  J. Basedow/K.  J.  Hopt/R.  Zimmermann  (ur.), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Mohr Siebeck, Tübingen 2009.

13. Neobjavljeni rukopisi i arhivski izvori

Kod arhivske građe treba navesti ime arhiva (npr. Državni arhiv na Cetinju), arhivskog fonda (Spisi kotorskog arhiva) ili zbirke te, ukoliko postoji, oznaku arhivske jedinice za građu koja je korištena.

Primjer: početno slovo imena sa tačkom, prezime, naziv neobjavljenog rukopisa..................., Gradska biblioteka ........., 15554 Ms 328

14. Magistarski rad ili disertacija

Za razliku od objavljenih knjiga, nazivi  magistarskih i doktorskih radova pišu se pod navodnicima, nakon čega slijedi vrsta rada (magistarski rad / doktorska  disertacija),  akademska  institucija  u  kojoj  je  rad pisan  i odbranjen, te godina odbrane.

J.  Janković, naziv magistarskog rada „........................“,  magistarski  rad,  Pravni  fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2011.

15. Publikacija u štampi

U  slučaju  da  se  navodi  djelo koje  još  nije  izašlo,  ali  je  njegov  izlazak izvjestan, iza mjesta izdanja odvojeno zarezom navodi se „u štampi”.

Primjer: J.  Janković/M.  Marković, naziv djela, odnosno publikacije „..................................”,  Bilten Univerziteta Crne Gore, br. 5. 201___., u štampi.

16. Citiranje više stranica teksta

Ukoliko se  citira  tekst  sa  više  tačno određenih  strana,  one  se  razdvajaju crticom, poslije čega slijedi tačka. Ukoliko se citira više strana koje se ne određuju tačno, poslije broja koji označava prvu stranu navodi se „i dalje” s tačkom na kraju.

Primjer: J. Janković/M. Marković, 75- 87.

Primjer: J. Janković/M. Marković, 51 i dalje.

 

17. Ponavljanje citata

Ukoliko se  citira  podatak s  iste  strane  iz  istog  djela  kao u  prethodnoj fusnoti, koristi se skraćenica za ibidem u kurzivu, s tačkom na kraju (bez navođenja prezimena i imena autora).

Primjer: Ibid.

Ukoliko  se  citira  podatak iz  istog  djela  kao u  prethodnoj  fusnoti,  ali  s različite  stranice,  koristi  se  skraćenica  ibid.,  navodi  se  odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.

Primjer: Ibid., 114.

18. Propisi

Propisi  se  navode  punim  nazivom,  zatim  se  navodi  službeni list (glasnik, službene novine i sl. ) u  kojem  je propis objavljen, a poslije zareza broj  i  godina objavljivanja. Ukoliko će se pomenuti zakon citirati ponovo, prilikom prvog pominjanja poslije crte navodi se skraćenica pod kojom će se propis pojavljivati.

Primjer: Zakon o obligacionim odnosima, „Službeni list Crne Gore, br. ___/___.

Ukoliko je  propis  izmijenjen  i  dopunjen,  navode  se  sukcesivno brojevi  i godine objavljivanja izmjena i dopuna.

Primjer: ZOO, „Službeni list Crne Gore”, br. ___/___, ___/___,

19. Sudske odluke

Navođenje  sudskih  odluka  treba  da  sadrži  što potpunije  podatke  (vrsta  i broj  odluke,  datum  kada  je  donesena  publikacija  u  kojoj  je  eventualno objavljena).

20. Strani pojmovi i internet stranice

Strani  pojmovi,  latinske  izreke  i  internet  stranice  se  pišu  kurzivom. Citiranje  tekstova  sa  interneta  treba  da  sadrži  naziv  citiranog  teksta, adresu  internet  stranice  i  datum  posljednjeg  pristupa  stranici.  Članci  i knjige  koje  su  korištene  sa  interneta,  iako su  bile  dostupne  u  punom tekstu  u  kojem  su  i  objavljene,  dodatno  se  navode  sa  elektronskom adresom, i datumom zadnjeg pristupa u zagradi.

Wikipedia  i  slične  internet  enciklopedije  ne  mogu  se  smatrati  naučnim izvorima.

Primjer: European  Commission,  The  Proposal  for  a  Directive  on Consumer  Rights:  Impact  on  Level  of  National  Consumer  Protection, http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/comparative_table  _en.pdf (9. februar 2010.)

Čak i ako se internet izvor navodi nakon tačke, prvo slovo je malo (malo “h” od “http”), a na kraju se ne stavljaju znakovi interpunkcije, kako ne bi došlo  do  pretpostavke  da  je  znak  interpunkcije  dio adrese.  Ukoliko  se internet  izvor  prebacuje  u  drugi  red,  prekida  se  prije tačke,  zareza, crte, upitnika, crtice, znaka postotka, jednakosti ili broja, ali  poslije kose crte, bilo jednostruke ili dvostruke.

Primjer: Nemoto T., Visser J., Joshimoto R., Impacts of Information and CommunicationTechnology on Urban Logistics Syytem, Hitotsubashi University, 2001.

(http://hdl.handle.net/10086/16042)

 

V - LITERATURA /POPIS KORIŠĆENE LITERATURE/:

 

Literatura koja je korišćena za izradu završnog rada navodi se na samom kraju rada, prema azbučnom ili abecednom početnom slovu prezimena autora monografije ili udžbenika, stručne knjige, disertacije ili publikacije, početnom slovu pravnog propisa, enciklopedije ili riječnika.

U literaturi se mogu navoditi samo i isključivo knjige i članci na koje je upućivano u tekstu. Knjige i članci navode se po prethodno navedenim pravilima citiranja, prema azbučnom ili abecednom redu, s tim što se prvo navodi prezime autora, prvo slovo njegovog imena, naziv djela, izdavač, mjesto i godina izdanja

 

1.MONOGRAFIJE I UDŽBENICI:

(1) Dapčević-Marković, Lj., Kontrola policije ipolicijski ombudsman, monografija, Beograd, 2008.;

 

( 2 ) Krstić B., “Ekonomika preduzeća-upravljački aspekti poslovnih performansi”, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2009.;

 

( 3 ) Savić, A., Mašulović, I., Bezbjednosni menadžment, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2007.;

( 4 ) Talijan, M. i drugi, Organizacija i poslovi uniformisanih pripadnika policije, VŠUP, Beograd, 2001;

( 5 ) Zečević, S., Tadić, S., „Logistika”, Fakultet za poslovni menadžment-Bar, Bar, 2012.;

 

2.STRUČNE KNJIGE, DISERTACIJE I PUBLIKACIJE:

 

( 1 ) Talijan, M., Specifičnosti rukovođenja snagama unutrašnjih poslova  u kriznim situacijama, doktorska disertacija, Fakultet odbrane i zaštite, Beograd, 1995.;

 

3.ZBORNICI I ZBIRKE:

( 1 ) Talijan, M., Miroslav, Stručno osposobljavanje kadra privatne bezbednosti-primer kursa za sticanje osnovnih radnih veština obezbeđenja određenih ličnosti/VIP/, Međunarodni naučni skup, Privatna bezbednost-stanje  i perspektive, Zbornik radova, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 2008.;

4.ČASOPISI:

(1 ) Dapčević-Marković, Lj., Transparentnost upravnog postupanja i ombudsman, Bezbednost, br.1/01, Beograd;

5.PRAVNI PROPISI:

 

( 1 ) Zakonik o krivičnom postupku Crne Gore, „Službeni list Crne Gore”, br....../.....

( 2 )_Zakon o visokom obrazovanju, „Službeni list RCG”, br......./...., i „Službeni list Crne Gore”, br. ....../.......

6.ENCIKLOPEDIJE, LEKSIKONI I RIJEČNICI:

 

( 1 ) Bošković, M., Kriminološki leksikon, Matica srpska, Novi Sad, 1999;

( 2 ) Vojna enciklopedija, Knjiga I, VIZ, 1970;

( 3) Mala enciklopedija Prosveta, Prosveta, Beograd, 1972;

( 4 ) Pantazijevi-Stanojević, M., Zlatković, V., Rečnik najosnovnijih kriminoloških pojmova i izraza, Zemunska štampa, Beograd, 1991;