Obavještenja

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 16. juna 2016. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu, kako slijedi:

 

1. Prijava ispita za dodatni (septembarski) ispitni rok 2016.godine:

-od 15.07.2016. do 22.07.2016.godine, i

-od 22.08.2016.do 31.08.2016.godine

 

2. Dodatni (septembarski) ispitni rok 2016.godine održaće se:

-od 05.09.2016. do 17.09.2016.godine.

2.1.U dodatnom(septembarskom) ispitnom roku 2016.godine, mogu se prijaviti i polagati predmeti prijavljeni na početku studijske godine (PPL-Predmetni prijavni list), bez obzira kojem semestru pripadaju, osim onih predmeta čijeg se slušanja student odrekao, zbog prenosa (transfera) ECTS kredita, odnosno ukupnog opterećenja u ECTS kreditima.

2.2.Na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta, naknada za polaganje predmeta u dodatnom(septembarskom) ispitnom roku 2016.godine, iznosi 30,oo eura po svakom prijavljenom predmetu.

 

3. Upis u narednu  godinu studija (II i III ): od 19.09.2016. do 24.09.2016.g.

4. Početak nastave u zimskom semestru studijske 2016/2017.godine: četvrtak, 29.09.2016.godine.

5. Završetak zimskog semestra studijske 2016/2017.godine: 24.12.2016.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA DA, SHODNO ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA, FAKULTET ZA POSLOVNI MENADŽMENT-BAR NEĆE RADITI 13. i 14. JULA 2016. GODINE.

PRVI RADNI DAN NAKON PRAZNIKA JE PETAK, 15.07.2016.GODINE.

UPRAVA FAKULTETA

Ispit iz predmeta ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA I PODATAKA, kod Doc. dr Tanje Kaurin, zakazan za 16.07.2016. se pomjera za 09.07.2016. u 12:00 h.

PREDMETNI PROFESOR

Ispit iz predmeta ZAŠTITA OD POŽARA I PROTIVDIVERZIONA ZAŠTITA, zakazan za 14.06.2016. u 09:00 h će se održati istog dana u 16:00 h. Mjesto održavanja ispita FPM / Učionica 2.

PREDMETNI PROFESOR

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. i 2. GODINE - ENGLESKI 2 I ENGLESKI 4

 

Preporučuje se svakom studentu da pronadje svoje mjesto u tabeli i da sabere poene koji se odnose na predispitne obaveze:

Dva kolokvijuma - ukupno 30 poena

Redovno pohadjanja nastave - 10 poena

Prelaznu ocjenu mogu da dobiju studenti koji steknu najmanje 51% na oba kolokvijuma i 70% dolazaka.

Dakle, studenti koji imaju najmanje 17 poena iz oba kolokvijuma i 7 na osnovu dolazaka (ukupno 24), imaju uslov za prelaznu ocjenu, ali su dužni da uredno prijave završni ispit i pojave se lično. Ostali studenti moraju da polažu završni ispit.

 

PREDMETNI PROFESOR

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme državnog praznika-Dana nezavisnosti,  neće raditi od 21.05.2016. do 23.05.2016.

■ Prvi radni dan nakon državnog praznika-Dana nezavisnosti je utorak, 24.05.2016. godine.

UPRAVA FAKULTETA

 

1. OVJERA LJETNJEG SEMESTRA 2015/16 TRAJE OD 20.05. DO 28.05.2016. g.

  • Za ovjeru ljetnjeg semestra 2015/16  potrebno je :

- platiti cjelokupni iznos školarine

- uplatiti naknadu za ovjeru semestra  ( 12 eura )

 

2. Prijava ispita za prvi / osnovni-junski / ispitni rok traje  od 23.05.2016. do 28.05.2016. g.

2.1 Prvi ispitni rok / osnovni-junski /: 13.06.2016.  - 25.06.2016.g.

(Raspored polaganja ispita će biti blagovremeno objavljen)

 

  • Za prijavu ispita potrebno je imati:

- dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu školarine,

- dokaz o ovjerenom ljetnjem semestru,  i

- popuniti ispitne prijave za predmete koji se polažu ( uplatiti 5€ po predmetu )

Studentska služba

Na osnovu člana 116 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru i utvrđenog Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu,  Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 07. maja 2016. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-ljetnji semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje Akademskog kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2015/2016.godinu-ljetnji semestar, kako slijedi:

 

1. Završetak ljetnjeg semestra: 28.05.2016.godine.

2. Ovjera ljetnjeg semestra i izmirenje svih finansijskih obaveza studenata prema Fakultetu: 20.05.2016. do 28.05.2016.godine.

3. Prijava ispita za prvi /osnovni/ ispitni rok: 23.05.2016. do 28.05.2016.

4. Prvi ispitni rok /osnovni/: 13.06.2016. do 25.06.2016.

5. Prijava ispita za drugi ispitni rok/popravni/: 23.06.2016. do 30.06.2016.

6. Drugi ispitni rok/popravni/: od 08.07.2016. do 19.07.2016.godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Dostavljeno:

●Na oglasnu tablu Fakulteta,

●Na sajt Fakulteta,

●Zaposlenima-svima,

●Sekretaru,

●a/a.

■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Prvomajskih  praznika,  neće raditi: od 29.04.2016. do 03.05.2016.godine.

■ Prvi radni dan nakon Prvomajskih praznika je srijeda - 04.05.2016.godine.

UPRAVA FAKULTETA

Vježbe iz Psihologije marketinga kod mr Danijele Medojević, zakazane za ponedjeljak 11.04.2016., odlažu se za četvrtak 14.04.2016. u 10:00 h u učionici br. 3.

STUDENTSKA SLUŽBA

Poštovani studenti,

Trenutno je u toku na talasima Radio Bara emisija povodom 04. aprila - Svjetskog dana studenata, u kojoj učestvuju i naši studenti.