Poštovani,

Dobrodošli na Fakultet za poslovni menadžment u Baru. Čestitam Vam na opredjeljenju da budete naši studenti.

Osnovna funkcija fakulteta je obrazovanje mladih ljudi koji će se osposobiti da se kreativno i efikasno uključuju u društvene i privredne tokove.

Menadžment, kao moderna naučna disciplina, predstavlja spoj teorijskih saznanja i uspješne poslovne prakse. Adekvatno usvajanje znanja iz ove izazovne oblasti, važan je preduslov Vaše uspješne profesionalne karijere.

Izabrali ste Fakultet sa savremenim nastavnim programima iz oblasti finansija, carine, špedicije, osiguranja, malih i srednjih preduzeća, bankarstva, poslovno-civilne bezbjednosti i poslovne psihologije. Studije su organizovane kao osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije. Tokom ovih studija postajete aktivni učesnici nastavnog procesa, ali i participanti naučno-istraživačkih projekata nastavnika i saradnika Fakulteta.

Naš cilj je, da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedimo efikasnu edukaciju i održimo visok nivo kvaliteta nastavnog procesa. Koncepcija i način realizacije studijskih programa usmjereni su na što efektivnije usvajanje teorijskih, kao i praktičnih znanja i vještina. Želja nam je da u Vama, mladim ljudima, prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost. Iskreno se nadamo, da ćete nakon završenih studija dobiti šansu da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi. Na taj način, zapravo, stičete mogućnost za brže uključivanje u složene upravljačke procese profitnih i neprofitnih djelatnosti, bolju profesionalnu afirmaciju i veći doprinos razvoju svoje zemlje.

Nastavnici ovog Fakulteta su istaknuti naučni radnici domaćih i inostranih Univerziteta, akademija, naučno-stručnih udruženja, nacionalnih komiteta za naučni i tehnološki razvoj. Njihova bogata iskustva u akademskoj praksi i dugogodišnji rezultati rada ugrađeni u kvalitetnu udžbeničku literaturu, garancija su da ćete tokom studija dobiti aktuelna teorijska i praktična znanja. U uslovima intezivnog naučno-tehnološkog progresa, ulaganje u obrazovanje predstavlja najkorisniju i najprofitabilniju investiciju. Menadžment, kao nauka i upravljačka praksa, nije vezan ni za jednu političku doktrinu, niti za bilo koji oblik svojine. U tome se ogleda profesionalna suština i vrijednost menadžmenta.

Želim Vam hrabrost, istrajnost i uspjeh u radu!

D E K A N,
Prof. dr Milenko Radoman


BIOGRAFSKI  PODACI

-            Milenko Radoman, doktor pravnih nauka

-         Rođen 18.09.1951. godine, u Ljubotinju, Cetinje, Republika Crna Gora, sa prebivalištem u Beogradu, Krunska ulica broj 87.

-         Gimnaziju završio na Cetinju, smer društveno-jezički.

-         Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, na krivično-sudsko smeru.

-         Magistrirao je iz krivično-pravne oblasti, naziv teze: „Granice krivične odgovornosti i kažnjivosti saučesnika“.

-         Naučni stepen doktora pravnih nauka stekao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, kada je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Savremena rešenja izvšrenja kratkotrajnih kazni zatvora“.

-         U Beogradu je položio pravosudni ispit.

-         Služi se francuskim i nemačkim jezikom.

-         Profesionalna orijentacija: Pravo, Krivično pravo, Kriminologija sa penologijom.

 

KRETANJE U PROFESIONALNOM RADU

1977 - 1991

Dom omladine Beograda – Rukovodilac sektora za opšte i pravne poslove, Sekretar.

 

1991 – 1998

Odlukom Skupštine grada Beograda, od 3. jula 1992. godine, Upravnik Okružnog zatvora u Beogradu.

 

1998 - 2010

Ministarstvo pravde Republike Srbije:

 

- Specijalni savetnik,

- Načelnik odeljenja za pravne i materijalno-finansijske poslove,

- Rukovodilac grupe za unapređenje izvršenja krivičnih sankcija,

- Viši savetnik.

ČLANSTVO U STUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA

 1. Od 2004. do 2008. godine ovaljao funkciju predsednika Udruženja penologa Srbije,
 2. član Predsedništva Srpskog udruženja za krivično pravo,
 3. član Upravnog odbora Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija (dva mandata – odluka Vlade Republike Srbije),
 4. član saveta Fakulteta za uslužni biznis – Novi Sad, sada EDUKONS Univerzitet, u periodu od 2004. do 2008. godine,
 5. predsednik Upravnog odbora Metro biznis centra,
 6. član Upravnog odbora CTP-a,
 7. član Nadzornog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“,
 8. član Upravnog odbora Jadranskog sajma u Budvi,
 9. potpresednik Skupštine i član Upravnog odbora OFK Beograda,
 10. član Arbitražne komisije zajednice prvoligaša  Jugoslavije,
 11. predsednik Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave u SR Srbiji,
 12. Član Komisije za početnu akreditaciju osnovnog akademskog studijskog programa Bezbednost i kriminalistika Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

NASTAVNI  RAD

 1. Nastavno-naučno veće Pravnog fakulteta u Novom Sadu 4. februara 2002. godine, donosi odluku da se dr Milenko Radoman angažuje radi ostvarenja dela nastave iz nastavnog predmeta „Kriminologija sa penologijom“.
 2. Nastavno veće Visoke poslovne škole u Novom Sadu, na sednici održanoj 16.10.2002. godine, donelo je Odluku broj: 1-750/2-1/14 kojom se dr Milenko Radoman bira u zavnje i na radno mesto profesora za nastavni predmet „Poslovno pravo“.
 3. Visoka medicinka škola u Zemunu angažuje dr Milenka Radomana za održavanje nastave u 2002/2003 na predmetu „Zdravstveno zakonodavstvo“ na drugoj godini studija.
 4. Izborno Veće Fakulteta za uslužni biznis je izabralo dr Radomana u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Društvene i pravne nauke, počev od 01.10.2003. Broj Odluke 123/03 od 16.06.2003. godine.
 5. Fakultet za uslužni biznis i Ministarstvo pravde Republike Srbije sklapaju sporazum o preuzimanju prof. dr Milenka Radomana, za deo radnog odnosa. Zavedeno u Ministarstvu pravde RS 3.2.2004. broj 112-01-40/04, zavedeno na Fakultetu za uslužni biznis  pod brojem 09/040502 2004. godine. Ugovorom o izvođenju oblika nastave br. 108/05 od 28.02.2005. prof. dr Milenko Radoman je angažovan na Fakultetu za uslužni biznis u Novom Sadu, na nastavnom predmetu „Krivično pravo u oblasti javnih ovlašćenja“.
 6. Dr Milenko Radoman je od 2002. godine angažovan  na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, a od 2005/2006 u nastavi je angažovan kao vanredni profesor, radi ostvarenja dela nastave iz nastavnog predmeta „Kazneno-izvršno pravo“, kao i nastavnog predmeta „Prekršajno pravo i pravo o Privrednim prestupima“ (Odluka Nastavnog veća Pravnog fakulteta u Novom Sadu broj 01-013/7 od 23. juna 2005. godine).
 7. Od 2010. do 2012. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu (Odluka Nastavno-naučnog veća broj 0101-3/10 od 20.09.2010.) angažovan je kao redovan profesor na predmetima „Kazneno-izvršno pravo“.
 8. Na osnovu sprovedene ankete lista „Pravnik“, među studentima treće godine Pravnog fakulteta u Novom Sadu, dr Milenko Radoman je izabran za omiljenog profesora školske 2003/2004 godine.
 9. Dr Milenko Radoman je angažovan na Univerzitetu UNION – Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad, gde od nastavne 2010/2011 i dalje drži nastavu i ispite iz predmeta „Kazneno-izvršno pravo“.
 10. Od 20. maja 2010. godine prof. dr Milenko Radoman je stalno zaposlen u Beogradskoj poslovnoj školi – Visokoj školi strukovnih studija, gde drži nastavu iz predmeta „Krivično pravo“ i „Privredno pravo“.
 11. Prof. dr Milenko Radoman je osnivač i prvi dekan Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Crna Gora. Poslove dekana je obavljao u periodu od 22.03.2005. do 22.03.2006. kao i u periodu od 2010.

Prof. dr. Milenko Radoman je recezent 12 knjiga-udžbenika i 6 monografija.

Učestvovao je u 8 Komisija za odbranu magistarskih radova i u 3 Komisije za odbrane doktorskih disertacija.

 

NAUČNE KNJIGE (ORIGINALNI NASLOV, AUTORI, GODINA IZDAVANJA I IZDAVAČ):

 

 1. Knjigu „Pobune u zatvorima Srbije“, objavio je kao koautor, u izdanju Udruženja pravnika Jugoslavije i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda.Tiraž knjige je bio 1000 primjeraka. Iz ove knjige „Večernje novosti“ su u 17 (sedamnaest) nastavaka objavile delove u vidu feljtona ( od 29 marta do 13 aprila 2001 godine).
 2. U izdanju Pravnog Fakulteta u Novom Sadu – Centar za izdavačku delatnost , dr Radoman je objavio knjigu „Penologija“.Odlukom nastavno-naučnog veća Pravnog Fakulteta u Novom Sadu udžbenik je određen kao obavezna literatura iz predmeta Kriminologija sa penologijom. Recezenti knjige su bili: Prof .dr Zoran Stojanović i Prof. dr Dobrivoje Radovanović.
 3. Godine 2003. dr Milenko Radoman u izdanju Pravnog Fakulteta u Novom Sadu-Centar za izdavačku delatnost, objavljuje knjigu „Penologija i sistem izvršenja krivičnih sankcija“ u tiražu od 2000 primeraka.Recezenti knjige su bili: Prof .dr Zoran Stojanović i Prof. dr Milo Bošković.
 4. U izdanju „Čigoja  štampe“ –autorsko izdanje ( tiraž: 500) M. Radoman je objavio knjigu „Osnovi prava međunarodnog robnog prometa i prava Evropske Unije“ (2004 god.). Nastavno veće Visoke poslovne škole u Novom Sadu, ovu knjigu je prihvatilo kao udžbenik na 2. godini studija.
 5. Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Centar za naučno-istraživački rad, Transfer znanja i izdavačku delatnost Novi Sad 2007. godine objavljuju udžbenik „Poslovno pravo“, čiji su autori prof. dr Stevan Šogorov i prof. dr Milenko Radoman (tiraž: 1000 primeraka), recezent prof. dr Dušanka Đurđev, redovni profesor Pravng fakulteta u Novom Sadu. Saradanja uatora je, inače, ostvarena na taj način da je pravo privrednih društava, opšti deo privrednih ugovora, bankarske poslove i međunarodna plaćanja obradio prof. dr Stevan Šogorov-opisao, dok je pojedinačne ugovore poslovnog i međunarodno-poslovnog prava, hartije od vrednosti, međunarodnu trgovinsku arbitražu i osnove prava Evropske unije obradio i napisao prof. dr Milenko Radoman.Knjiga je objavljena u tri izdanja (2007., 2008. i 2009.) i koristi se na Univerzitetu Singidunum i na još tri privatna fakulteta.
 6. Godine 2009. M. Radoman je, u izdanju Pravnog Fakulteta u Novom sadu objavio knjigu „Penologija i kazneno izvršno pravo“, koja je Odlukom Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta određeno kao udžbenik na 3. godini studija. (Recezent prof. dr Stanko Pihler). Knjigu je iste 2009. godine objavila „Pobjeda“ AD Podgorica u tiražu od 1600 primeraka.
 7. U izdanju Udruženja pravnika Republike Srbije, prof. dr Milenko Radoman i prof. dr Slobodan Vučičević, objavili su knjigu „Poslovno pravo“ (recezent prof. dr Mirko Vasiljević, redovni profesor i dekan Pravnog fakulteta u Beogradu), 2014. godine.
 8. Saradnjom prof. dr Zorana Stojanovića, redovnog profesora i šefa Katedre za krivično pravo i kriminologiju Pravnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Milana Škulića redovnog profesora i prodekana Pravnog fakulteta u Beogradu i prof. dr Milenka Radomana redovnog profesora, Udruženje pravnika Srbije izdalo je knjigu-udžbenik „Krivično pravo“ (materijalno, procesno, izvršno). Recezent knjige je prof. dr Miroslav Đorđević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu (2013.).
 9. Treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige „Penologija i kazneno-izvršno pravo“ prof. dr Milenka Radomana, izdalo je Udruženje pravnika Republike Srbije (2014.). Recezenti su prof. dr Zoran Stojanović i prof. dr Milan Škulić.

RADOVI U KOJIMA JE DR RADOMAN AUTOR I PRVI KOAUTOR

 

 1. „Problemi izvršenja pritvora u praksi“, rad izlagan na savetovanju „Krivične sankcije institucionalnog karaktera sa krivično-pravnog i penološkog  aspekta“ (Sokobanja 8. i 9. maj 1997. godine) u organizaciji Udruženja za Penologiju Jugoslavije i Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije. Rad je štampan u istoimenom zborniku sa ovog savetovanja.
 2. „Režim izvršenja pritvora“, rad izlagan na savetovanju sa temom „Aktuelna pitanja maloletničke delikvencije i mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku“, održanog na Kopaoniku od 27. do 30. marta 1995. godine u organizaciji Srpskog udruženja za krivično pravo. Rad je odštampan u zborniku savetovanja.
 3. Rad „Problemi izvršenja smrtne kazne“ izlagan na savetovanju „Smrtna kazna, večita dilema“, održanog u Herceg Novom od 7. do 9. septembra 1996. godine, a u organizaciji Udruženja za krivično pravo Srbije i Udruženja za krivično pravo Crne Gore. Rad je publikovan u zborniku savetogvanja. Svoje stavove o smrtnoj kazni, M. Radoman je argumentovano obrazložio i u članku „Prigovor na pravila kojima se reguliše smrtna kazna„ ( dnevni list „Politika“ od 29. novembra 1997. god).
 4. „Zdravstvena zaštita lica lišenih slobode“, rad izlagan na savetovanju decembra meseca 2000. godine, na Kopaoniku. Organizator savetovanja je bilo Udruženje pravnika Jugoslavije. Rad je publikovan u časopisu za pravnu teoriju i praksu „Pravni život“.
 5. „Standardi postupanja zaposlenih u oblasti izvršenja krivičnih sankcija“, rad je izlagan na Zlatiboru  od 20. do 22. septembra 2001. godine. Naziv rasprave: “Jugoslovensko krivično zakonodavstvo i slobode i prava čoveka i građanina“. Organizator savetovanja je Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije.
 6. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, organizovao je u Budvi u periodu od 26. do 29. juna 2002. godine , XIV seminar prava, pod nazivom: „Delikti nasilja“, krivično-pravni i kriminološki aspekt. Na ovom seminaru dr Radoman je napisao i do detalja obrazložio jednu od najznačajnih i najinteresantnijuh tema iz oblasti penalne prakse „Kriminološki i krivično-pravni aspekt nasilja u zatvorima“.
 7. Na XVI redovnom godišnjem savetovanju, koje je organizovalo Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore na Zlatiboru ( 2004. god.) pod naslovom „Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i krivično zakonodavstvo Srbije i Crne Gore“ dr Radoman je izlagao na temu: „Zakonodavstvo o izvršenju krivičnih sankcija Srbije i Crne Gore i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugi pravni standardi“.
 8. U časopisu „Prava čoveka“, čiji je izdavač Human Rights (2002 god.), dr Radoman je objavio članak „Kriminalna politika-sudska praksa kratkotrajnih kazni zatvora“.
 9. U istom časopisu „Pravni život“, br 5-6, M. Radoman je objavio članak pod naslovom „Stavovi osuđenih u kazneno-popravnim ustanovama u kojima se izdržavaju kratke kazne zatvora“.
 10. Dnevni list „Politika“ je od 23. aprila do 4. juna 1995. godine objavila Feljton pod naslovom „Iza rešetaka Okružnog zatvora u Beogradu“, gde je dr Radoman do u detalje, prvi put u našoj zemlji, obavestio javnost kako funkcioniše ova i druge ustanove u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, posebno se osvrnuvši na meru pritvora.
________________________________________________________________________________________

Fakultet za poslovni menadžment u Baru osnovan je kao samostalna visokoobrazovna ustanova dana 21. marta 2005. godine kada je zaključen Ugovor o osnivanju. Kod CR Privrednog suda u Podgorici Fakultet za poslovni menadžment je registrovan dana 22. 03. 2005. godine, pod registarskim brojem: 8-0015432/001.

Fakultet je počeo sa realizacijom studijskih programa 19. septembra 2005.godine.

Prije početka rada Fakulteta u studijskoj 2005/06.godini, od nadležnih organa pribavljena je sljedeća dokumentacija, a koja je bila uslov da se otpočne sa realizacijom studijskih programa, i to:

 • Osnovne akademske studije

1.Odluka Vlade RCG-Savjeta za visoko obrazovanje o izdavanju Certifikata o početnoj akreditaciji za 4 studijska programa:

 1. Menadžment u finansijskom poslovanju,
 2. Menadžment u carini, špediciji i osiguranju,
 3. Menadžment u poslovnoj informatici i
 4. Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti,

( broj: 05-1/5-28 od 01. juna 2005.godine )

2.Rješenje Vlade RCG-Ministarstva prosvjete i nauke o izdavanju licence za rad Fakulteta za poslovni menadžment u Baru za 4 akreditovana programa, broj: UP I 05-1/5-1277/2 od 22. juna 2005. godine.

U 2006-oj godini akreditovana su i licencirana još dva nova studijska programa, i to: Poslovno-pravni engleski jezik i Poslovna psihologija, na osnovu sljedećih akata:

3.Odluke Vlade RCG-Savjeta za visoko obrazovanje o izdavanju Certifikata o početnoj akreditaciji za studijski program: Poslovno-pravni engleski jezik, broj: 05-1/5-196 od 20. juna 2006. godine,

4.Odluke Vlade RCG-Savjeta za visoko obrazovanje o izdavanju Certifikata o početnoj akreditaciji za studijski program:Poslovna psihologija, broj: 05-1/5-244 od 25. jula 2006. godine,

5.Rješenja Vlade RCG-Ministarstva prosvjete i nauke o izdavanju dopune licence za akreditovane studijske programe:Poslovno-pravni engleski jezik i Poslovna psihologija, broj: UP I 05-1/5 od 09. oktobra 2006. godine.

6.Odluka Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore o reakreditaciji osnovnih akademskih studija, za studijske programe:

 1. Menadžment u finansijskom poslovanju;
 2. Menadžment u carini, špediciji i osiguranju,
 3. Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, i
 4. Poslovna psihologija

( br.05-1/5-883 od 15.juna 2009.godine ).

 • Postdiplomske specijalističke studije

1.Odluka Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore o akreditaciji postdiplomskih specijalističkih studija ( 3 + 1 ) za studijske programe:

 1. Menadžment u finansijskom poslovanju;
 2. Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, i
 3. Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti

( br. 05-1/5-883 od 15.juna 2009.godine ).

2.Rješenje Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore o dopuni licence za postdiplomske specijalističke studije ( 3 + 1 ) za studijske programe:

 1. Menadžment u finansijskom poslovanju ( sa 3 podspecijalnosti u oblasti:  malih i srednjih preduzeća; bankarstva i kontrole i revizije )
 2. Menadžment u carini, špediciji i osiguranju ( 3 podspecijalnosti u oblasti: carine, špedicije i osiguranja ), i
 3. Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

( UP I Broj: 07-359, od 16.oktobra 2009.godine ).