Poštovani,

Dobrodošli na Fakultet za poslovni menadžment u Baru. Čestitam Vam na opredjeljenju da budete naši studenti.

Osnovna funkcija fakulteta je obrazovanje mladih ljudi koji će se osposobiti da se kreativno i efikasno uključuju u društvene i privredne tokove.

Menadžment, kao moderna naučna disciplina, predstavlja spoj teorijskih saznanja i uspješne poslovne prakse. Adekvatno usvajanje znanja iz ove izazovne oblasti, važan je preduslov Vaše uspješne profesionalne karijere.

Izabrali ste Fakultet sa savremenim nastavnim programima iz oblasti finansija, carine, špedicije, osiguranja, malih i srednjih preduzeća, bankarstva, poslovno-civilne bezbjednosti i poslovne psihologije. Studije su organizovane kao osnovne akademske studije i postdiplomske specijalističke studije. Tokom ovih studija postajete aktivni učesnici nastavnog procesa, ali i participanti naučno-istraživačkih projekata nastavnika i saradnika Fakulteta.

Naš cilj je, da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedimo efikasnu edukaciju i održimo visok nivo kvaliteta nastavnog procesa. Koncepcija i način realizacije studijskih programa usmjereni su na što efektivnije usvajanje teorijskih, kao i praktičnih znanja i vještina. Želja nam je da u Vama, mladim ljudima, prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost. Iskreno se nadamo, da ćete nakon završenih studija dobiti šansu da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi. Na taj način, zapravo, stičete mogućnost za brže uključivanje u složene upravljačke procese profitnih i neprofitnih djelatnosti, bolju profesionalnu afirmaciju i veći doprinos razvoju svoje zemlje.

Nastavnici ovog Fakulteta su istaknuti naučni radnici domaćih i inostranih Univerziteta, akademija, naučno-stručnih udruženja, nacionalnih komiteta za naučni i tehnološki razvoj. Njihova bogata iskustva u akademskoj praksi i dugogodišnji rezultati rada ugrađeni u kvalitetnu udžbeničku literaturu, garancija su da ćete tokom studija dobiti aktuelna teorijska i praktična znanja. U uslovima intezivnog naučno-tehnološkog progresa, ulaganje u obrazovanje predstavlja najkorisniju i najprofitabilniju investiciju. Menadžment, kao nauka i upravljačka praksa, nije vezan ni za jednu političku doktrinu, niti za bilo koji oblik svojine. U tome se ogleda profesionalna suština i vrijednost menadžmenta.

Želim Vam hrabrost, istrajnost i uspjeh u radu!

D E K A N,
Prof. dr Milenko Radoman

 

Fakultet za poslovni menadžment u Baru osnovan je kao samostalna visokoobrazovna ustanova dana 21. marta 2005. godine kada je zaključen Ugovor o osnivanju. Kod CR Privrednog suda u Podgorici Fakultet za poslovni menadžment je registrovan dana 22. 03. 2005. godine, pod registarskim brojem: 8-0015432/001.

Fakultet je počeo sa realizacijom studijskih programa 19. septembra 2005.godine.

Prije početka rada Fakulteta u studijskoj 2005/06.godini, od nadležnih organa pribavljena je sljedeća dokumentacija, a koja je bila uslov da se otpočne sa realizacijom studijskih programa, i to:

 • Osnovne akademske studije

1.Odluka Vlade RCG-Savjeta za visoko obrazovanje o izdavanju Certifikata o početnoj akreditaciji za 4 studijska programa:

 1. Menadžment u finansijskom poslovanju,
 2. Menadžment u carini, špediciji i osiguranju,
 3. Menadžment u poslovnoj informatici i
 4. Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti,

( broj: 05-1/5-28 od 01. juna 2005.godine )

2.Rješenje Vlade RCG-Ministarstva prosvjete i nauke o izdavanju licence za rad Fakulteta za poslovni menadžment u Baru za 4 akreditovana programa, broj: UP I 05-1/5-1277/2 od 22. juna 2005. godine.

U 2006-oj godini akreditovana su i licencirana još dva nova studijska programa, i to: Poslovno-pravni engleski jezik i Poslovna psihologija, na osnovu sljedećih akata:

3.Odluke Vlade RCG-Savjeta za visoko obrazovanje o izdavanju Certifikata o početnoj akreditaciji za studijski program: Poslovno-pravni engleski jezik, broj: 05-1/5-196 od 20. juna 2006. godine,

4.Odluke Vlade RCG-Savjeta za visoko obrazovanje o izdavanju Certifikata o početnoj akreditaciji za studijski program:Poslovna psihologija, broj: 05-1/5-244 od 25. jula 2006. godine,

5.Rješenja Vlade RCG-Ministarstva prosvjete i nauke o izdavanju dopune licence za akreditovane studijske programe:Poslovno-pravni engleski jezik i Poslovna psihologija, broj: UP I 05-1/5 od 09. oktobra 2006. godine.

6.Odluka Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore o reakreditaciji osnovnih akademskih studija, za studijske programe:

 1. Menadžment u finansijskom poslovanju;
 2. Menadžment u carini, špediciji i osiguranju,
 3. Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, i
 4. Poslovna psihologija

( br.05-1/5-883 od 15.juna 2009.godine ).

 • Postdiplomske specijalističke studije

1.Odluka Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore o akreditaciji postdiplomskih specijalističkih studija ( 3 + 1 ) za studijske programe:

 1. Menadžment u finansijskom poslovanju;
 2. Menadžment u carini, špediciji i osiguranju, i
 3. Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti

( br. 05-1/5-883 od 15.juna 2009.godine ).

2.Rješenje Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore o dopuni licence za postdiplomske specijalističke studije ( 3 + 1 ) za studijske programe:

 1. Menadžment u finansijskom poslovanju ( sa 3 podspecijalnosti u oblasti:  malih i srednjih preduzeća; bankarstva i kontrole i revizije )
 2. Menadžment u carini, špediciji i osiguranju ( 3 podspecijalnosti u oblasti: carine, špedicije i osiguranja ), i
 3. Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti.

( UP I Broj: 07-359, od 16.oktobra 2009.godine ).